Начало » 5250702 Подемно – транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника

5250702 Подемно – транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по железопътна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно – транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250702
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250702 – “Подемно – транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали 
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Запознава се с техническото състояние на ПТПСРЖПТ от придружаващата я документация
 • Изготвя план за ремонт
 • Анализира причините, довели до повреди
 • Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида ремонт
 • Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на крупни възли и агрегати до монтажни единици и детайли 
 • Проверява за наличието на маркировки по определени места според технологичните чертежи; ако са се изтрили или липсват – ги възстановява    
 • Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
 • Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация
 • Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на детайли, монтажни единици и агрегати
 • Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически вериги
 • Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на ПТПСРЖПТ
 • Спазва точно техническите норми и инструкции за техническо поддържане, построяване и ремонт на железен път

ДА МОЖЕ:

 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа 
 • Използва по предназначение лични предпазни средства и специално работно облекло 
 • Започва работа, след като е преминал всички форми на обучение и инструктажи по безопасност на труда
 • Оказва долекарска помощ при трудови инциденти на пострадали от електрически ток, при наранявания, счупвания и др., включително извършва изкуствено дишане
 • Използва по предназначение противопожарните средства 
 • Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната сред
 • Извършва визуален оглед за наличността на всички агрегати на ПТПСРЖПТ и възможността да бъдат ремонтирани 
 • Представя заявка за модернизация
 • Съставя актове за повреди от авариен характер
 • Почиства ПТПСРЖПТ 
 • Придвижва ПТПСРЖПТ до ремонтното хале 
 • Уточнява обема на ремонта чрез външен оглед
 • Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние
 • Подготвя и обезопасява работното си място 
 • Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления 
 • Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване
 • Подготвя и обезопасява работното си място съгласно инструкциите за безопасност 
 • Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за техническото им състояние
 • Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните за компютърна обработка  
 • Прави дефектовка на елементите и определя годността им 
 • Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване 
 • Изготвя опис за ремонт и възстановяване
 • Подготвя и обезопасява работното си място съгласно инструкциите за безопасност 
 • Прави заявка и получава материали, резервни части и възли 
 • Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите
 • Организира възстановяването на резервни части и производството на нови такива 
 • Организира ремонта и следи за спазване графика на ремонтните дейности
 • Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления 
 • Снема монтажни характеристики 
 • Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация 
 • Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати 
 • Проверява изправността и атестира изпитвателните стендове и контролно-измервателните прибори
 • Извършва следремонтни изпитвания на отремонтираните агрегати и възли
 • Подготвя жп строителните машини за работа – извършва техническо обслужване и привеждане от транспортно в работно състояние
 • Извършва нивелиране на железния път 
 • Пресява, уплътнява и разпределя баластова призма 
 • Завива и развива гайките на скрепленията 
 • Извършва товарно-разтоварна работа с наличните подемни съоръжения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане24
4Материалознание24
5Техническа механика24
6Електротехника8
7Електроника8
8Заваряване16
9Технология на сглобяване и ремонт на машините24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Подвижен железопътен състав40
2.Устройство и поддържане на железопътен път16
3Машини за строеж на железопътен път24
4Подемно-транспортна техника24
5Ремонт на подемно-транспортна и пътностроителна техника32
6Технология за поддържане на железопътния път24
7Безопасна експлоатация и технически надзор на подемно-транспортна техника32
8Експлоатация на пътностроителна техника16
9Нормативи за железопътен транспорт48
 Общ брой на учебните часове за раздел А3256
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общопрофесионални умения64
2Заваряване80
 Общ брой на учебните часове за раздел А2144
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Специалността128
2Технология на работа с железопътна механизация40
3Производствена практика148
Общ брой на учебните часове за раздел А3316
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Технология на материалите60
1.1Технология на материалите теория30
1.2Технология на материалите практика30
2Безопасност на движението по пътищата60
2.1Безопасност на движението по пътищата теория30
2.2Безопасност на движението по пътищата практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top