Начало » 5250701 Локомотиви и вагони

5250701 Локомотиви и вагони

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по железопътна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛокомотиви и вагони
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността  5250701 – “Локомотиви и вагони

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали 
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Запознава се с техническото състояние на локомотива (или вагона) от придружаващата документация
 • Анализира причините, довели до повреди
 • Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида на извършвания ремонт
 • Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления
 • Проверява за наличието на маркировки по определени места според технологичните чертежи; ако са се изтрили или липсват – ги възстановява 
 • Изготвя опис за ремонт и възстановяване
 • Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация 
 • Организира възстановяването на резервни части и производството на нови такива 
 • Организира ремонта и следи за спазване графика на ремонтните дейности
 • Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на локомотиви и вагони
 • Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на локомотиви и вагони

ДА МОЖЕ:

 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа 
 • Използва по предназначение лични предпазни средства и специално работно облекло 
 • Започва работа, след като е преминал всички форми на обучение и инструктажи по безопасност на труда
 • Оказва долекарска помощ при трудови инциденти на пострадали от електрически ток, при наранявания, счупвания и др., включително извършва изкуствено дишане
 • Използва по предназначение противопожарните средства 
 • Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната сред
 • Извършва визуален оглед за наличността на всички агрегати по локомотива (или вагона) и за възможността да бъдат ремонтирани
 • Подготвя и представя заявка за модернизация 
 • Съставя актове за повреди от авариен характер
 • Изготвя план за ремонт
 • Почиства локомотива (или вагона) 
 • Придвижва локомотива (или вагона) до ремонтното хале
 • Определя обема на ремонтните дейности чрез външен оглед 
 • Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние
 • Подготвя и обезопасява работното си място съгласно инструкциите
 • Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на крупни възли и агрегати до монтажни единици и детайли
 • Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване
 • Подготвя работното си място съгласно инструкциите  
 • Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за техническото им състояние
 • Почиства монтажните единици и детайли, открива повреди по тях и изготвя опис за ремонт и възстановяване
 • Подбира и използва правилно инструменти и приспособления 
 • Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните за компютърна обработка
 • Прави дефектовка на елементите и определя годността им
 • Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване
 • Подготвя работното си място съгласно инструкциите за безопасност
 • Прави заявка и получава материали, резервни части и възли
 • Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите
 • Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на детайли, монтажни единици и агрегати
 • Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически вериги 
 • Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления 
 • Снема монтажни характеристики 
 • Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация
 • Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати 
 • Проверява изправността и атестира изпитвателните стендове и контролно-измервателните прибори    
 • Извършва следремонтни изпитвания на отремонтираните агрегати и възли

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език …16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане24
4Материалознание24
5Техническа механика24
6Електротехника8
7Електроника8
8Заваряване16
9Технология на сглобяване и ремонт на машините24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Железопътни вагони32
2Дизелови локомотиви32
3Електрически локомотиви64
4Ремонт на подвижен железопътен състав24
5Влакови спирачки24
6Изпитване, възстановяване и диагностика на локомотиви и вагони16
7Автоматизация и управление на железопътен транспорт16
8Експлоатация на локомотиви и вагони24
9Нормативи за железопътен транспорт24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3256
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общопрофесионални умения64
2Заваряване80
 Общ брой на учебните часове за раздел А2144
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Специалността208
2Производствена практика108
Общ брой на учебните часове за раздел А3316
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Технология на материалите60
1.1Технология на материалите теория30
1.2Технология на материалите практика30
2Безопасност на движението по пътищата60
2.1Безопасност на движението по пътищата теория30
2.2Безопасност на движението по пътищата практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top