Начало » 5250104 Електрически превозни средства

5250104 Електрически превозни средства

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по транспортна техника и  въздухоплавателни  средства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрически превозни средства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250104 – “Електрически превозни средства

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Идентифицира разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
 • Изброява средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Посочва нормативните актове, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретна трудова дейност
 • Назовава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Посочва мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Назовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Идентифицира разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Маркира разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци и биоотпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Идентифицира основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Идентифицира икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и други
 • Дефинира ролята на държавата в пазарната икономика
 • Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Изброява начини на ценообразуване на услуги в сервиз
 • Описва доставно-складови разходи
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Идентифицира икономически принципи при анализиране на дейността на фирма
 • Описва същността на предприемачеството
 • Обяснява принципите на предприемаческата дейност
 • Посочва видовете предприемачески умения
 • Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
 • Изрежда видовете предприемаческо поведение
 • Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
 • Изброява основните елементи на бизнес плана
 • Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
 • Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Посочва отделните длъжности в екипа
 • Разграничава ролите на участниците в екипа
 • Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
 • Обяснява ролята на ефективното общуване в екипната работа
 • Описва етичните норми в комуникацията
 • Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
 • Посочва адекватното поведение при конфликт
 • Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд език, свързана с преките му задължения
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността
 • Дефинира същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
 • Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Маркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Назовава особеностите на облачните услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Описва структурата на предприятието/фирмата
 • Изброява методи за нормиране на работния процес
 • Идентифицира нормативните актове и други документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Изброява видовете трудови дейности
 • Посочва изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
 • Описва електрически схеми и вериги
 • Дефинира принципа на работа на електрически вериги
 • Познава закона на Ом и законите на Кирхоф за електрически вериги
 • Описва величини и характеристики на електрически вериги
 • Описва предназначението на електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Описва устройството на различни видове електрически машини и апарати
 • Дефинира принципа на действие на различни видове електрически машини и апарати
 • Познава предназначението на електронни елементи в транспортната техника
 • Описва устройството на различни видове електронни елементи
 • Дефинира принципа на действие на различни видове електронни елементи в транспортната техника
 • Описва предназначението на механични компоненти в транспортната техника
 • Обяснява устройството на различни видове механични компоненти
 • Описва принципа на действие на механични компоненти в транспортната техника
 • Познава основните графични означения на елементи в различни видове схеми и чертежи
 • Описва правилата и начините за изобразяване на машинни елементи в транспортната техника
 • Описва съдържанието на технологичната документация
 • Изброява нормативните актове за упражняване на дейността
 • Изброява основните видове материали
 • Описва основните свойства на използваните материали
 • Описва приложението на материалите при техническо обслужване и ремонт на различни видове транспортна техника
 • Назовава правилата за съхранение на използваните материали
 • Описва основните начини за обработването на използваните материали
 • Дефинира същността на процесите за изработването на части на основните механизми, системи и възли на транспортна техника
 • Описва видовете електрически превозни средства (ЕПС)
 • Описва системите за електрозахранване и обзавеждане (СЕЗО)
 • Посочва различията между видовете СЕЗО
 • Описва системите за активна безопасност на движението (САБД)
 • Описва основните системи на хибридни и електрически превозни средства (ХЕПС)
 • Назовава основните показатели за ДТО по СЕЗО за ХЕПС
 • Дефинира видовете ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Описва методи за установяване на неизправности по СЕЗО за ХЕПС
 • Познава инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, използвани при ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Изброява основни диагностични признаци за техническото състояние на основните блокове в СЕЗО за ХЕПС
 • Описва организацията на извършването на операции по ДТО на основните блокове в СЕЗО за ХЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на операции по ДТО на основните блокове в СЕЗО за ХЕПС
 • Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Посочва основни показатели за ДТО по механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Дефинира видовете ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Описва методи за установяване на неизправности по механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Познава инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, използвани при ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Изброява основни диагностични признаци за техническото състояние на основните блокове в механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Описва организацията на извършването на операции по ДТО на основните блокове в механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на операции по ДТО на основните блокове в механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Посочва основни показатели за ДТО по САБД за ХЕПС
 • Дефинира видовете ДТО на САБД за ХЕПС
 • Описва методи за установяване на неизправности по САБД за ХЕПС
 • Познава инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, използвани при ДТО на САБД за ХЕПС
 • Изброява основни диагностични признаци за техническото състояние на основните блокове в САБД за ХЕПС
 • Описва организацията на извършването на операции по ДТО на основните блокове в САБД за ХЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на операции по ДТО на основните блокове в САБД за ХЕПС
 •  Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Дефинира изисквания за извършване на годишни технически прегледи
 • Дефинира значението на ремонта на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва причините за ремонт на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Дефинира видове ремонт на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава предназначението на инструменти и приспособления, уреди, машини и апарати, използвани при ремонт на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва организацията на извършването на ремонтни операции на основните блокове на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на ремонтни операции на основните блокове на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Познава видове документация, използвана при експлоатация на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Дефинира значението на ремонта на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва причините за ремонт на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Дефинира видове ремонт на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава предназначението на инструменти и приспособления, уреди, машини и апарати, използвани при ремонт на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва организацията на извършването на ремонтни операции на основните блокове на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на ремонтни операции на основните блокове на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Описва предназначението на документацията, използвана при експлоатация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Изброява видове документация, използвана при експлоатация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Дефинира значението на ремонта на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва причините за ремонт на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Дефинира видове ремонт на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава предназначението на инструменти и приспособления, уреди, машини и апарати, използвани при ремонт на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва организацията на извършването на ремонтни операции на основните блокове на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Описва технологията за изпълнение на ремонтни операции на основните блокове на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Описва предназначението на документацията, използвана при експлоатация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Изброява видове документация, използвана при експлоатация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Познава технологични тенденции в професионалната област
 • Познава законодателство относно сигурност на информацията
 • Назовава начини за осигуряване на поверителност на софтуера
 • Идентифицира слабости на използвания софтуер
 • Назовава комуникационни канали
 • Посочва лицата, отговорни за информационното осигуряване
 • Обяснява ролята и функциите на всеки служител в сервиза
 • Описва критериите за оценка на работата на персонала в сервиза
 • Посочва методите за осъществяване на текущ и превантивен контрол на дейността на персонала в сервиза
 • Посочва възможности за финансиране
 • Идентифицира възможности за осигуряване на национално, европейско и международно финансиране
 • Назовава маркетингови стратегии за привличане на клиенти
 • Посочва процеса на планиране на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Описва изискванията за организиране на доставка на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Описва нормативните изисквания за безопасно съхранение на материалните ресурси

ДА МОЖЕ:

 • Прилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Осигурява безопасност при работата
 • Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
 • Организира сортирането/съхранението на отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др.
 • Спазва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
 • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
 • Обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Прилага икономически принципи при анализиране на дейността на фирма
 • Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
 • Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
 • Идентифицира нови пазарни възможности
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
 • Прилага изискванията за разработване на бизнес план
 • Спазва йерархията в екипа
 • Комуникира активно с отделните участници от екипа в работния процес
 • Дава конструктивна обратна връзка на колегите от екипа
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници
 • Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио – и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Прави предложения за оптимизиране на работния процес
 • Проучва нови техники и технологии в професията
 • Прилага нови техники и технологии в професията
 • Планира трудовите дейности
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Следи за спазването на етичните норми на поведение
 • Поддържа етична работна среда
 • Разчита схеми на електрически вериги
 • Организира дейности по диагностика на състоянието на електрически вериги
 • Контролира дейността по поддръжката на електрически вериги
 • Разпознава различни видове електрически машини и апарати
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Диагностицира състоянието на различни видове електрически машинии и апарати в транспортната техника
 • Организира дейността по поддръжката на различни видове електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Разпознава различни електронни елементи и механични компоненти в транспортната техника
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове електронни елементи в транспортната техника
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове механични компоненти в транспортната техника
 • Разчита конструктивна документация
 • Спазва указанията от специфичната технологична документация
 • Използва специфична терминология от специализирана литература
 • Проверява електронни бази данни и програмни продукти
 • Осигурява прилагането на нормативните актове за упражняване на дейността
 • Сравнява основните видове материали
 • Организира дейности по спазване на правилата за съхранение на използваните материали
 • Организира процеса на избор на материали според конкретна ситуация
 • Организира изготвянето на заявка за необходимите материали
 • Разчита схеми и чертежи на основните системи за ХЕПС
 • Разчита схеми на електрообзавеждане на ХЕПС
 • Анализира предимствата и недостатъците на видовете осветителна и сигнална система, контролно-измервателни и допълнителни уреди от електрообзавеждането на ХЕПС
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове ЕПС
 • Предлага технологични решения при техническа неизправност
 • Тества зарядни устройства в ХЕПС в съответствие с използваните международни стандарти за зарядни устройства
 • Тества зарядни станции/колонки за ХЕПС в съответствие с използваните международни стандарти за зарядни станции
 • Анализира визуалната информация от индикаторите за контрол на състоянието на задвижващите системи във видовете ХЕПС
 • Обяснява изискванията на нормативните актове за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане на ЕПС до 1000 V
 • Обяснява схемите на САБД на ХЕПС
 • Съветва клиенти относно ново оборудване
 • Разчита схемите на СЕЗО за ХЕПС
 • Проверява необходимостта от ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Организира изпълнението на фирмени инструкции за ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Организира избора на инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, необходими за изпълнение на трудовата дейност
 • Прави заявка за материали за техническо обслужване на СЕЗО за ХЕПС
 • Контролира извършването на ДТО на основните блокове в СЕЗО за ХЕПС
 • Организира работата с контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника, инструменти и приспособления
 • Води дневник за напредъка на работата
 • Управлява материалните ресурси за изпълнението на дейностите съгласно изискванията по провеждане на ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Контролира спазването на технологичната последователност при изпълнението на операциите в съответствие с изискванията по провеждане на ДТО на СЕЗО за ХЕПС
 • Следи за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Разчита схемите на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Проверява необходимостта от ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Организира изпълнението на фирмени инструкции за ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Организира избора на инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, необходими за изпълнение на трудовата дейност
 • Прави заявка за материали за ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Контролира извършването на ДТО на основните блокове в механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Организира работата с контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника, инструменти и приспособления
 • Управлява ресурси и изпълнението на дейностите съгласно изискванията по провеждане на ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Контролира спазването на технологичната последователност при изпълнението на операциите в съответствие с изискванията по провеждане на ДТО на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление за ХЕПС
 • Проверява необходимостта от ДТО на САБД за ХЕПС
 • Организира изпълнението на фирмени инструкции за ДТО на САБД за ХЕПС
 • Организира избора на инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, необходими за изпълнение на трудовата дейност
 • Прави заявка за материали за техническо обслужване на САБД за ХЕПС
 • Контролира извършването на ДТО на основните блокове в САБД за ХЕПС
 • Организира работата с контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника, инструменти и приспособления
 • Управлява материалните ресурси и изпълнението на дейностите съгласно изискванията по провеждане на ДТО на САБД за ХЕПС
 • Контролира спазването на технологичната последователност при изпълнението на операциите в съответствие с изискванията по провеждане на ДТО на САБД за ХЕПС
 • Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на операциите в съответствие с изискванията за извършване на годишни технически прегледи
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Контролира спазване на фирмени инструкции при ремонтни операции на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Проверява необходимостта от ремонтни операции на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Организира избора на машини, апарати, инструменти и приспособления за изпълнение на различни видове ръчни ремонтни операции на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Организира заявките за резервни части и материали
 • Попълва документация за извършената работа
 • Управлява материалните ресурси
 • Контролира спазването на технологичната последователност при изпълнението (извършването) на ремонтни операции на основните блокове на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Предоставя фирмена документация за експлоатация на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Разчита техническа документация на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Осигурява спазването на изисквания на нормативни и административни актове за осигуряване на безопасна експлоатация на СЕЗО при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва фирмени инструкции при ремонтни операции на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Проверява необходимостта от ремонтни операции на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Организира заявка за резервни части и материали
 • Отговаря за разходването на резервни части и материали
 • Работи с машини, апарати, инструменти и приспособления за изпълнение на различни видове ръчни ремонтни операции на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Попълва документация за извършената работа
 • Организира, разпределя и контролира материалните ресурси и изпълнението на дейностите
 • Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението (извършването) на ремонтни операции на основните блокове на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Намира фирмена документация за експлоатация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Разчита техническа документация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва технологични карти, схеми, графици, указания, фирмени инструкции и други технологична документация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва изисквания на нормативни и административни актове за осигуряване на безопасна експлоатация на механични, хидромеханични, електромеханични и електро-хидромеханични кормилни системи за управление при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва фирмени инструкции ремонтни операции на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Проверява необходимостта от ремонтни операции на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Организира заявка за резервни части и материали
 • Отговаря за разходването на резервни части и материали
 • Работи с машини, апарати, инструменти и приспособления за изпълнение на различни видове ръчни ремонтни операции на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Попълва документация за извършената работа
 • Организира, разпределя и контролира материалните ресурси и изпълнението на дейностите
 • Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на ремонтни операции на основните блокове на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Намира фирмена документация за експлоатация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Разчита техническа документация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва технологични карти, схеми, графици, указания, фирмени инструкции и друга технологична документация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Спазва изисквания на нормативни и административни актове за осигуряване на безопасни експлоатация на САБД при Plug-in хибридни, видовете хибридни и ЕПС
 • Следи за технологични тенденции в професионалната област
 • Осигурява поверителност на данни на софтуера
 • Прилага законодателство относно сигурност на информацията
 • Използва различни комуникационни канали
 • Подава информация при необходимост за обновяване на софтуера
 • Планира дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 •  Организира дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 • Ръководи дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 • Изпълнява функционалните задължения на членовете от екипа при необходимост
 • Преценява възможности за финансиране
 • Привлича клиенти
 • Прилага маркетингови стратегии
 • Планира необходимите за дейността на сервиза материални ресурси
 • Осигурява доставка на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Организира съхранението и рационалното използване на материалните ресурси за дейността на сервиза

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане16
4Материалознание16
5Техническа механика16
6Електротехника16
7Електроника16
8Хидравлични и пневматични устройства16
9Информационни технологии в професията16
10Безопасност на движението по пътищата16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Електрически машини и апарати16
2.Устройство на електрически превозни средства88
3Електрообзавеждане на електрически превозни средства24
4Електрозахранващи източници и зарядни станции16
5Тягови и спирачни системи на електромобила56
6Системи за управление, контрол и защита40
7Експлоатация на електрически превозни средства16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3256
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общо професионални умения32
 Общ брой на учебните часове за раздел А232
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Електрически измервания16
2.Двигатели с вътрешно горене32
3Обслужване и ремонт на електрически превозни средства48
4Електрозадвижване и  електрообзавеждане на електрически превозни средства120
5Диагностика на електрически превозни средства64
6Управление на моторно превозно средство16
7Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3428
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Устройство на моторно превозно средство60
1.1.Устройство на моторно превозно средство теория30
1.2Устройство на моторно превозно средство практика30
2.Заваряване60
2.1Заваряване теория30
2.2Заваряване практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top