Начало » 5250103 Автомобилна мехатроника

5250103 Автомобилна мехатроника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААвтомобилна мехатроника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250103 – “Автомобилна мехатроника

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Идентифицира разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
 • Изброява средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Посочва нормативните актове, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретна трудова дейност
 • Назовава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Посочва мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Назовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Идентифицира разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Маркира разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци и биоотпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Идентифицира основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Идентифицира икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и други
 • Дефинира ролята на държавата в пазарната икономика
 • Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Изброява начини на ценообразуване на услуги в сервиз
 • Описва доставно-складови разходи
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Идентифицира икономически принципи при анализиране на дейността на фирма
 • Описва същността на предприемачеството
 • Обяснява принципите на предприемаческата дейност
 • Посочва видовете предприемачески умения
 • Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
 • Изрежда видовете предприемаческо поведение
 • Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
 • Изброява основните елементи на бизнес плана
 • Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
 • Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Посочва отделните длъжности в екипа
 • Разграничава ролите на участниците в екипа
 • Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
 • Обяснява ролята на ефективното общуване в екипната работа
 • Описва етичните норми в комуникацията
 • Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
 • Посочва адекватното поведение при конфликт
 • Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд език, свързана с преките му задължения
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността
 • Дефинира същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
 • Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Маркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Назовава особеностите на облачните услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Описва структурата на предприятието/фирмата
 • Изброява методи за нормиране на работния процес
 • Идентифицира нормативните актове и други документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Изброява видовете трудови дейности
 • Посочва изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
 • Описва електрически схеми и вериги
 • Дефинира принципа на работа на електрически вериги
 • Познава закона на Ом и законите на Кирхоф за електрически вериги
 • Описва величини и характеристики на електрически вериги
 • Описва предназначението на електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Описва устройството на различни видове електрически машини и апарати
 • Дефинира принципа на действие на различни видове електрически машини и апарати
 • Познава предназначението на електронни елементи в транспортната техника
 • Описва устройството на различни видове електронни елементи
 • Дефинира принципа на действие на различни видове електронни елементи в транспортната техника
 • Описва предназначението на механични компоненти в транспортната техника
 • Обяснява устройството на различни видове механични компоненти
 • Описва принципа на действие на механични компоненти в транспортната техника
 • Познава основните графични означения на елементи в различни видове схеми и чертежи
 • Описва правилата и начините за изобразяване на машинни елементи в транспортната техника
 • Описва съдържанието на технологичната документация
 • Изброява нормативните актове за упражняване на дейността
 • Изброява основните видове материали
 • Описва основните свойства на използваните материали
 • Описва приложението на материалите при техническо обслужване и ремонт на различни видове транспортна техника
 • Назовава правилата за съхранение на използваните материали
 • Описва основните начини за обработването на използваните материали
 • Дефинира същността на процесите за изработването на части на основните механизми, системи и възли на транспортна техника
 • Описва видове механизми
 • Назовава основни принципи при управление на автомобили
 • Назовава основните показатели за диагностика и техническо обслужване (ДТО) на мехатронни системи
 • Дефинира видовете ДТО на мехатронни системи
 • Описва методи за установяване на неизправности на мехатронни системи
 • Познава инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, използвани при ДТО на мехатронни системи
 • Изброява основни диагностични признаци за техническото състояние на мехатронни системи
 • Описва организацията на извършването на операции по ДТО на мехатронни системи
 • Описва технологията за изпълнение на операции по ДТО на мехатронни системи
 • Познава основни нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Дефинира значението на ремонта на мехатронни системи
 • Описва причините за ремонт на мехатронни системи
 • Дефинира видове ремонт на мехатронни системи
 • Познава предназначението на инструменти и приспособления, уреди, машини и апарати, използвани при ремонт на мехатронни системи
 • Описва организацията на извършването на ремонтни операции на мехатронни системи
 •  Описва технологията за изпълнение на ремонтни операции на мехатронни системи
 • Познава нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Описва видове документация, използвана при експлоатация на мехатронни системи
 • Познава предназначението на инструменти и приспособления, уреди, машини и апарати, използвани при ремонт на мехатронни системи
 • Посочва нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Познава технологични тенденции в професионалната област
 • Познава законодателството относно сигурност на информацията
 • Назовава начини за осигуряване на поверителност на софтуера
 • Идентифицира слабости на използвания софтуер
 • Назовава комуникационни канали
 • Посочва лицата, отговорни за информационното осигуряване
 • Обяснява ролята и функциите на всеки служител в сервиза
 • Описва критериите за оценка на работата на персонала в сервиза
 • Посочва методите за осъществяване на текущ и превантивен контрол на дейността на персонала в сервиза
 • Посочва възможности за финансиране
 • Идентифицира възможности за осигуряване на национално, европейско и международно финансиране
 • Назовава маркетингови стратегии за привличане на клиенти
 • Посочва процеса на планиране на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Описва изискванията за организиране на доставка на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Описва нормативните изисквания за безопасно съхранение на материалните ресурси

ДА МОЖЕ:

 • Прилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Осигурява безопасност при работата
 • Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
 • Организира сортирането/съхранението на отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др.
 • Спазва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 •  Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
 • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
 • Обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Прилага икономически принципи при анализиране на дейността на фирма
 • Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
 • Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
 • Идентифицира нови пазарни възможности
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
 • Прилага изискванията за разработване на бизнес план
 • Спазва йерархията в екипа
 • Комуникира активно с отделните участници от екипа в работния процес
 • Дава конструктивна обратна връзка на колегите от екипа
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници
 • Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио – и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Прави предложения за оптимизиране на работния процес
 • Проучва нови техники и технологии в професията
 • Прилага нови техники и технологии в професията
 • Планира трудовите дейности
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Следи за спазването на етичните норми на поведение
 • Поддържа етична работна среда
 • Разчита схеми на електрически вериги
 • Организира дейности по диагностика на състоянието на електрически вериги
 • Контролира дейността по поддръжката на електрически вериги
 • Разпознава различни видове електрически машини и апарати
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Диагностицира състоянието на различни видове електрически машинии и апарати в транспортната техника
 • Организира дейността по поддръжката на различни видове електрически машини и апарати в транспортната техника
 • Разпознава различни електронни елементи и механични компоненти в транспортната техника
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове електронни елементи в транспортната техника
 • Анализира предимства и недостатъци на различни видове механични компоненти в транспортната техника
 • Разчита конструктивна документация
 • Спазва указанията от специфичната технологична документация
 • Използва специфична терминология от специализирана литература
 • Проверява електронни бази данни и програмни продукти
 • Осигурява прилагането на нормативните актове за упражняване на дейността
 • Сравнява основните видове материали
 • Организира дейности по спазване на правилата за съхранение на използваните материали
 • Организира процеса на избор на материали според конкретна ситуация
 • Организира изготвянето на заявка за необходимите материали
 • Описва схеми и чертежи на мехатронни системи
 • Разчита схеми и чертежи на мехатронни системи
 • Анализира предимствата и недостатъците на видовете мехатронни системи
 • Предлага технологични решения при техническа неизправност
 • Анализира визуалната информация от индикаторите за контрол на състоянието на мехатронните системи
 • Разчита схеми на мехатронни системи
 • Проверява необходимостта от ДТО на мехатронни системи
 • Организира изпълнението на фирмени инструкции за ДТО на мехатронни системи
 • Организира избора на инструменти, уреди, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, необходими за изпълнение на трудовата дейност
 • Прави заявка за материали за техническото обслужване на мехатронни системи
 • Контролира извършването на ДТО на мехатронни системи
 • Работи с контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника, инструменти и приспособления
 • Организира разходването на материалните ресурси за изпълнението на дейностите съгласно изискванията по провеждане на ДТО на мехатронни системи
 • Контролира спазването на технологичната последователност при изпълнението на операциите в съответствие с изискванията по провеждане на ДТО на мехатронни системи
 • Следи за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа за конкретната трудова дейност
 • Контролира спазване на фирмени инструкции при ремонтни операции на мехатронни системи
 • Проверява необходимостта от ремонтни операции на мехатронни системи
 • Организира избора на машини, апарати, инструменти и приспособления за изпълнение на различни видове ръчни ремонтни операции на мехатронни системи
 • Организира заявките за резервни части и материали
 • Попълва документация за извършената работа
 • Управлява материалните ресурси
 • Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на ремонтни операции на мехатронни системи
 • Разчита техническа документация на мехатронни системи
 • Предоставя фирмена документация за експлоатация на мехатронни системи
 • Осигурява спазването на изисквания на нормативни и административни актове за осигуряване на безопасна експлоатация на мехатронни системи
 • Попълва документация за извършената работа
 • Разчита техническа документация
 • Следи за технологични тенденции в професионалната област
 • Осигурява поверителност на данни на софтуера
 • Прилага законодателството относно сигурност на информацията
 • Използва различни комуникационни канали
 • Подава информация при необходимост за обновяване на софтуера
 • Планира дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 • Организира дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 • Ръководи дейността по изпълнението на функционалните задължения от персонала в сервиза
 • Изпълнява функционалните задължения на членовете от екипа при необходимост
 • Преценява възможности за финансиране
 • Привлича клиенти
 • Прилага маркетингови стратегии
 • Планира необходимите за дейността на сервиза материални ресурси
 • Осигурява доставка на материалните ресурси, нужни за дейността на сервиза
 • Организира съхранението и рационалното използване на материалните ресурси за дейността на сервиза

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане16
4Материалознание16
5Техническа механика16
6Електротехника16
7Електроника16
8Хидравлични и пневматични устройства16
9Информационни технологии в професията16
10Безопасност на движението по пътищата16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Двигатели с вътрешно горене40
2Устройство на автомобила72
3Експлоатация на автомобила64
4Мехатронни системи  в автомобила80
 Общ брой на учебните часове за раздел А3256
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общо професионални умения40
 Общ брой на учебните часове за раздел А240
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Двигатели с вътрешно горене40
2Техническо обслужване и ремонт  на автомобила160
3Диагностика на автомобила80
4Управление на моторно превозно средство16
5Производствена практика124
Общ брой на учебните часове за раздел А3420
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на мехатрониката60
1.1.Основи на мехатрониката теория30
1.2Основи на мехатрониката практика30
2.Заваряване60
2.1Заваряване теория30
2.2Заваряване практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top