Начало » 5250102 Пътностроителна техника

5250102 Пътностроителна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПътностроителна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ446
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА514
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250102– “Пътностоителна техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Устройството и принципа на работа на машините и двигателите им.
 • Взаимодействието и връзката на отделните части в машината.
 • Начините на производствено обслужване и управление на машината.
 • Правилата за техническа експлоатация.
 • Свойствата на горивните и смазочни материали.
 • Начините и средствата за сигнализация
 • Основните изисквания на електротехниката на МПС.
 • Методите и начините на текущ ремонт.
 • Начините за предотвратяване, откриване, отстраняване на аварии

ДА МОЖЕ:

 • Управлява машините и механизираните съоръжения, използвани при изпълнение на строително-монтажни работи.
 • Контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление.
 • Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя.
 • Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.
 • Смазва и поддържа в изправност двигателя.
 • Участва в ремонта при условия на сервиз или работилница.
 • Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕБРОЙ ЧАСОВЕ
ОбщоТеорияПрактика
ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА5555
1. Здравословни и безопасни условия на труд1717
2. Икономика66
3. Информационни и комуникационни технологии1212
4. Общи правила на трудово-правното законодателство66
5. Комуникации1414
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА25518272
1.Чужд език по професията1616
2.Техническо чертане1818
3.Материалознание1818
4.Техническа механика3232
5.Електротехника и електроника2322
6.Автоматизация1818
7.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника2222
8.Безопасност на движението по пътищата3636
9.Учебна практика общопрофесионални умения72072
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА530209321
1.Двигатели с вътрешно горене29290
2.Пътно-строителната техника.74740
3.Експлоатация на пътно-строителната техника86860
4.Електронни системи в пътно-строителната техника20200
5.Учебна практика по „Двигатели с вътрешно горене“60060
6.Обслужване и ремонт на пътно-строителната техника1680168
7.Учебна практика по „Диагностика“93093
8.Производствена практика120120
Общо:960446513
Scroll to Top