Начало » 5250101 Автотранспортна техника

5250101 Автотранспортна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААвтотранспортна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ442
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА518
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250101 – “Автотранспортна техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Устройството и принципа на работа на машините и двигателите им;
 • Взаимодействието и връзката на отделните части в машината;
 • Начините на производствено обслужване и управление на машината;
 • Правилата за техническа експлоатация;
 • Свойствата на горивните и смазочни материали;
 • Начините и средствата за сигнализация;
 • Основните изисквания на електротехниката на МПС;
 • Методите и начините на текущ ремонт;
 • Начините за предотвратяване, откриване, отстраняване на аварии.

ДА МОЖЕ:

 • Управлява машините и механизираните съоръжения, използвани при изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление;
 • Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя;
 • Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии;
 • Смазва и поддържа в изправност двигателя;
 • Участва в ремонта при условия на сервиз или работилница;
 • Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕБРОЙ ЧАСОВЕ
ОбщоТеорияПрактика
 ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА55550
1.Здравословни и безопасни условия на труд17170
2.Икономика660
3.Информационни и комуникационни технологии12120
4.Общи правила на трудово-правното законодателство66 
5.Комуникации14140
 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА25518272
1.Чужд език по професията16160
2.Техническо чертане18180
3.Материалознание18180
4.Техническа механика32320
5.Електротехника и електроника23220
6.Автоматизация18180
7.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника22220
8.Безопасност на движението по пътищата3636 
9.Учебна практика общопрофесионални умения72072
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА530209321
1.Двигатели с вътрешно горене29290
2.Пътно-строителната техника.74740
3.Експлоатация на пътно-строителната техника86860
4.Електронни системи в пътно-строителната техника20200
5.Учебна практика по „Двигатели с вътрешно горене“60060
6.Обслужване и ремонт на пътно-строителната техника1680168
7.Учебна практика по „Диагностика“93093
8.Производствена практика120 120
 Общо: 960 442 518
Scroll to Top