Начало » 5240610 Технология на  фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти

5240610 Технология на  фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на  фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240610
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240610 – “Технология на  фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва правилата за съхранение, транспорт и използване на суровини, полуготови материали и крайни продукти 
 • Описва правилата и може да оказва долекарска помощ на пострадал в критична ситуация 
 • Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и уредите, с които работи
 • Разграничава и спазва технологичната последователност на операциите, които извършва
 • Назовава показателите, които трябва да се контролират, и границите на техните стойности за нормално протичане на производствения процес (температура, налягане, вискозитет, дебит, скорост и др.)
 • Описва основните характеристики на използваните суровини и материали в производствения процес
 • Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с технологичното оборудване
 • Регистрира информацията от контролните и операторските панели и данните от измерванията 
 • Отчита отклоненията от параметрите на технологичния процес, установени по различни начини – чрез контролноизмервателни уреди, наблюдение, поява на специфична миризма, шум и др.
 • Констатира дефекти в междинните и крайните продукти
 • Прави характеристика на основните суровини, използвани при фармацевтичните и парфюмерийнокозметичните продукти
 • Описва основни технологични процеси – смесване на вискозни течности и пасти, филтруване, дозиране, ароматизиране и др.
 • Описва технологиите за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
 • Характеризира основното оборудване, използвано в производствените процеси – смесителни реактори и шнекове, пълначни линии и др.
 • Описва основните величини и измерителни единици, използвани при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основните апарати, машини и съоръжения, използвани в технологичния процес
 • Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията

ДА МОЖЕ:

 • Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на основните показатели на технологичния процес в началото на работния ден
 • Следи параметрите, осигуряващи нормалния ход на технологичния процес
 • Предприема адекватни мерки при възникване на аварии и опасни ситуации
 • Използва правилно личната предпазна екипировка 
 • Спазва нормите за безопасност по време на работния процес 
 • Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
 • Въвежда в действие производственото оборудване, спазвайки правилата за безопасност 
 • Поддържа ред на работното си място 
 • Приключва работния ден в съответствие с изискванията за безопасност
 • Почиства работната площадка след приключване на работния ден
 • Поддържа в техническа изправност машините и съоръженият
 • Използва подходящи инструменти за поддържане работата на машините и съоръженията
 • Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес 
 • Извършва необходимите регулировки 
 • Използва данни от контролния компютър или от автоматичните прибори
 • Реагира с конкретни действия в рамките на своята компетентност и в съответствие с инструкциите за действия при аварийна ситуация 
 • Уведомява технолога или инженера за регистрирани отклонения от параметрите на технологичния процес
 • Изготвя писмени доклади с информация относно констатирани отклонения, критични производствени ситуации и аварии
 • Изпълнява своите задължения на конкретното работно място
 • Действа адекватно в конфликтна ситуация
 • Приема конструктивна критика от членовете на екипа при спазване на добрия тон и взаимоотношения 
 • Прави самооценка на производствената дейност
 • Спазва изискванията за транспорт и съхранение на суровините
 • Спазва санитарно-хигиенните норми при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
 • Спазва екологичните изисквания при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 
 • Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър
 • Разчита технологична и техническа документация за съответното производство
 • Поддържа в техническа изправност оборудването в съответното производство
 • Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, поява на специфична миризма, цвят, шум, вибрации и др. 
 • Определя вида на отклоненията и информира технолога (инженера), отговарящ за производството 
 • Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия24
4Органична химия16
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника16
7Физикохимия16
8Процеси и апарати16
9Аналитична химия16
10Основи на автоматизацията8
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Микробиология16
2.Технология  на специалността48
 Общ брой на учебните часове за раздел А364
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия40
.2.Органична химия40
3Аналитична химия48
4Процеси и апарати40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Микробиология24
2Технология  на специалността104
3Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3184
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес коммуникации60
1.1.Бизнес коммуникации теория30
1.2Бизнес коммуникации практика30
2Основи на химичните технологии60
2.1Основи на химичните технологии теория30
2.2Основи на химичните технологии практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top