Начало » 5240609 Технология на целулозата, хартията и опаковките

5240609 Технология на целулозата, хартията и опаковките

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на целулозата, хартията и опаковките
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240609
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240609 – “Технология на целулозата, хартията и опаковките”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва правилата за съхранение, транспорт и използване на суровини, полуготови материали и крайни продукти 
 • Описва правилата и може да оказва долекарска помощ на пострадал в критична ситуация 
 • Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и уредите, с които работи
 • Разграничава и спазва технологичната последователност на операциите, които извършва
 • Назовава показателите, които трябва да се контролират, и границите на техните стойности за нормално протичане на производствения процес (температура, налягане, вискозитет, дебит, скорост и др.)
 • Описва основните характеристики на използваните суровини и материали в производствения процес
 • Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с технологичното оборудване
 • Регистрира информацията от контролните и операторските панели и данните от измерванията 
 • Отчита отклоненията от параметрите на технологичния процес, установени по различни начини – чрез контролноизмервателни уреди, наблюдение, поява на специфична миризма, шум и др.
 • Констатира дефекти в междинните и крайните продукти
 • Описва основните технологични процеси при производството на целулоза, хартия и опаковки 
 • Прави характеристика на основните и спомагателните суровини в производството на целулоза, хартия и опаковки 
 • Описва етапите при производство на целулоза като полупродукт за хартиеното производство 
 • Описва етапите на регенериране на химикалите от сулфатно-целулозното производство 
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основното технологично оборудване 
 • Характеризира основните величини и измерителни единици, използвани при производството на целулоза, хартия и картони
 • Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията

ДА МОЖЕ:

 • Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на основните показатели на технологичния процес в началото на работния ден
 • Следи параметрите, осигуряващи нормалния ход на технологичния процес
 • Предприема адекватни мерки при възникване на аварии и опасни ситуации
 • Използва правилно личната предпазна екипировка 
 • Спазва нормите за безопасност по време на работния процес 
 • Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
 • Въвежда в действие производственото оборудване, спазвайки правилата за безопасност 
 • Поддържа ред на работното си място 
 • Приключва работния ден в съответствие с изискванията за безопасност
 • Почиства работната площадка след приключване на работния ден
 • Поддържа в техническа изправност машините и съоръженият
 • Използва подходящи инструменти за поддържане работата на машините и съоръженията
 • Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес 
 • Извършва необходимите регулировки 
 • Използва данни от контролния компютър или от автоматичните прибори
 • Реагира с конкретни действия в рамките на своята компетентност и в съответствие с инструкциите за действия при аварийна ситуация 
 • Уведомява технолога или инженера за регистрирани отклонения от параметрите на технологичния процес
 • Изготвя писмени доклади с информация относно констатирани отклонения, критични производствени ситуации и аварии
 • Изпълнява своите задължения на конкретното работно място
 • Действа адекватно в конфликтна ситуация
 • Приема конструктивна критика от членовете на екипа при спазване на добрия тон и взаимоотношения 
 • Прави самооценка на производствената дейност
 • Разчита стандарти, техническа и технологична документация 
 • Извършва технологична подготовка на суровините за получаването на химична целулоза 
 • Спазва екологичните изисквания при производството на целулоза и хартия 
 • Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър 
 • Поддържа в техническа изправност машините, апаратите и съоръженията 
 • Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
 • Разчита технологична и техническа документация за съответното производство
 • Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, по специфична миризма, шум, вибрации, светлина и др.
 • Информира технолога (инженера), отговарящ за производството, за отклонения в технологичния режим 
 • Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия16
4Органична химия16
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника16
7Физикохимия16
8Процеси и апарати16
9Аналитична химия и инструментални методи16
10Основи на химичните технологии16
11Основи на автоматизацията8
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на целулозата, хартията и опаковките56
 Общ брой на учебните часове за раздел А356
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия40
.2.Органична химия40
3Аналитична химия и инструментални методи48
4Процеси и апарати40
5Основи на автоматизацията24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2192
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на целулозата, хартията и опаковките88
3Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Микробиология60
1.1.Микробиология теория30
1.2Микробиология практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес коммуникации теория30
2.2Бизнес коммуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top