Начало » 5240605 Технология на органичните вещества

5240605 Технология на органичните вещества

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на органичните вещества
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240605
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240605 – “Технология на органичните вещества”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност на ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните актове, свързани с професията
 • Описва основните работни процеси и дейности на работното място
 • Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
 • Познава видовете трудови дейности
 •  Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Знае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на участниците в трудовия процес
 • Знае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа
 • Познава характеристиките на химичните процеси
 • Описва правилата за безопасност при провеждане на химичните процеси
 • Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Познава характеристиките и спецификата на химикотехнологичните производства
 • Идентифицира етапите на технологичния процес
 • Описва принципите и технологичните схеми на производството
 • Описва основните видове органични производства (за производство на мазнини, захар, целулоза)
 • Назовава основни процеси, използвани в органичните производства
 • Описва въздействието на производството на органични вещества върху околната среда
 • Обяснява основните технологични закономерности при производството на органични вещества
 • Дефинира понятието „суровина“
 • Изброява видовете суровини
 • Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Дефинира екологични изисквания в органичните химични производства
 • Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
 • Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Познава съдържанието на технологичната карта и друга технологична документация, свързана с оборудването, с което работи
 • Посочва специализиран софтуер за работа с основните машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Познава технологичния режим на съответното производство
 • Идентифицира контролно-измервателни уреди
 • Познава предназначението на личните и колективни предпазни средства
 • Идентифицира инструкции и разпоредби, касаещи здравето и безопасността

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа
 • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и други, спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия
 • Информира се за добри практики за успешно управление на фирми
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Спазва организацията на работа на работното място и обекта
 • Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
 • Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
 • Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
 • Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Разбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място
 • Разчита бележки, свързани с извършваните дейности и получените резултати
 • Разбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Спазва правилата за безопасност
 • Оказва първа помощ при необходимост
 • Разчита технологична документация
 • Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи
 • Обяснява последователността на процесите в органичните производства
 • Спазва изисквания, стандарти и условия за протичане на процесите с минимално въздействие върху околната среда
 • Използва суровини в органичните химични производства
 • Разпознава настъпили изменения в суровините и материалите
 • Работи с машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Спазва технологичната карта
 • Спазва правилата за безопасност при провеждане на процеси
 • Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Спазва изискванията за правилна експлоатация и безопасност при пуск и спиране на машините и съоръженията, с които работи
 • Използва специализиран софтуер
 • Разпознава нетипични звуци и шумове, издавани от съоръженията
 • Регистрира отклонения в технологичния режим
 • Установява възникнали неизправности
 • Информира технолога за отклонения в технологичния режим
 • Използва лични и колективни предпазни средства
 • Спазва изискванията на ЗБУТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия16
4Органична химия16
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника16
7Физикохимия16
8Процеси и апарати16
9Аналитична химия и инструментални методи16
10Основи на химичните технологии16
11Основи на автоматизацията8
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на органичните вещества56
 Общ брой на учебните часове за раздел А356
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия40
.2.Органична химия40
3Аналитична химия и инструментални методи48
4Процеси и апарати40
5Основи на автоматизацията24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2192
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на органичните вещества88
2Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Микробиология60
1.1.Микробиология теория30
1.2Микробиология практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес коммуникации теория30
2.2Бизнес коммуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top