Начало » 5240601 Технология на неорганичните вещества

5240601 Технология на неорганичните вещества

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на неорганичните вещества
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240601 – “Технология на неорганичните вещества

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва правилата за съхранение, транспорт и използване на суровини, полуготови материали и крайни продукти 
 • Описва правилата и може да оказва долекарска помощ на пострадал в критична ситуация 
 • Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и уредите, с които работи
 • Разграничава и спазва технологичната последователност на операциите, които извършва
 • Назовава показателите, които трябва да се контролират, и границите на техните стойности за нормално протичане на производствения процес (температура, налягане, вискозитет, дебит, скорост и др.)
 • Описва основните характеристики на използваните суровини и материали в производствения процес
 • Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с технологичното оборудване
 • Регистрира информацията от контролните и операторските панели и данните от измерванията 
 • Отчита отклоненията от параметрите на технологичния процес, установени по различни начини – чрез контролноизмервателни уреди, наблюдение, поява на специфична миризма, шум и др.
 • Констатира дефекти в междинните и крайните продукти
 • Прави характеристика на видовете неорганични производства – на минерални торове, на неорганични киселини и основи, неорганични соли, чисти химикали, газове под налягане, катализатори и т.н. 
 • Дефинира понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в неорганичните химични производства
 • Описва целта и методите за обогатяване на суровините – гравитационно, електрохимично и др.
 • Описва основните технологични процеси и използваното оборудване
 • Описва основните характеристики на етапите на технологичния процес
 • Разчита информацията, предоставена от контролен компютър 
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основните апарати, машини и съоръжения, използвани в технологичния процес
 • Описва параметрите за нормално функциониране на технологичното оборудване
 • Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията
 • Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни начини: наблюдение, поява на специфична миризма, светлина, шум, вибрации и др.

ДА МОЖЕ:

 • Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на основните показатели на технологичния процес в началото на работния ден
 • Следи параметрите, осигуряващи нормалния ход на технологичния процес
 • Предприема адекватни мерки при възникване на аварии и опасни ситуации
 • Използва правилно личната предпазна екипировка 
 • Спазва нормите за безопасност по време на работния процес 
 • Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
 • Въвежда в действие производственото оборудване, спазвайки правилата за безопасност 
 • Поддържа ред на работното си място 
 • Приключва работния ден в съответствие с изискванията за безопасност
 • Почиства работната площадка след приключване на работния ден
 • Поддържа в техническа изправност машините и съоръженият
 • Използва подходящи инструменти за поддържане работата на машините и съоръженията
 • Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес 
 • Извършва необходимите регулировки 
 • Използва данни от контролния компютър или от автоматичните прибори
 • Реагира с конкретни действия в рамките на своята компетентност и в съответствие с инструкциите за действия при аварийна ситуация 
 • Уведомява технолога или инженера за регистрирани отклонения от параметрите на технологичния процес
 • Изготвя писмени доклади с информация относно констатирани отклонения, критични производствени ситуации и аварии
 • Изпълнява своите задължения на конкретното работно място
 • Действа адекватно в конфликтна ситуация
 • Приема конструктивна критика от членовете на екипа при спазване на добрия тон и взаимоотношения 
 • Прави самооценка на производствената дейност
 • Подготвя, претегля и смесва в определено съотношение суровини, съставки или допълнителни компоненти в инсталацията 
 • Прилага технологичната последователност за включване в процеса на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и други компоненти 
 • Спазва екологичните изисквания при неорганичните химични производства
 • Поддържа техническото състояние на оборудването в производството
 • Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, дебит и др.) 
 • Подава своевременно информация на технолога (инженера) за констатирани отклонения 
 • Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия16
4Органична химия16
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника16
7Физикохимия16
8Процеси и апарати16
9Аналитична химия16
10Основи на автоматизацията8
 Общ брой на учебните часове за раздел А2152
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на химичните технологии16
2.Технология на неорганичните вещества56
 Общ брой на учебните часове за раздел А372
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия24
.2.Органична химия24
3Аналитична химия48
4Процеси и апарати24
5Основи на автоматизацията24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2144
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Основи на химичните технологии24
2Технология на неорганичните вещества96
3Производствена практика88
Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Микробиология60
1.1.Микробиология теория30
1.2Микробиология практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top