Начало » 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛаборант
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнологичен и микробиологичен контрол в химични производства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240401 – “Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава тактиките на поведение на конфликтите
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и
 • Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Познава структурата на предприятието
 • Изброява методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
 • Знае правилата за безопасност
 • Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Знае свойствата и въздействието на реактивите и консумативите, с които се работи
 • Познава същността на химичните, физичните и микробиологичните методи за анализ
 • Изброява приборите за вземане на проби
 • Познава методиките за извършване на анализи
 • Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства
 • Обяснява изискванията за безопасна работа
 • Познава дейностите за подготовка и извършване на анализи
 • Изброява методите за анализиране на суровини, междинни и крайни продукти
 • Познава правилата за работа в лабораторията при извършване на анализи
 • Познава вътрешните правила за работа в лабораторията
 • Дефинира понятието „качество“
 • Познава основните суровини, използвани в производствения процес
 • Знае основните характеристики и методите за анализ и контрол на твърди, течни и газообразни суровини
 • Познава стандартите за качествата на суровините
 • Познава характеристиките на крайните продукти от производството
 • Знае задачите на входящ, текущ и изходящ химико-технологичен контрол
 • Обяснява методите и етапите на химичния анализ
 • Познава правилата за пробонабиране, пробосъхранение и анализиране
 • Познава основните характеристики на химико-технологичните процеси
 • Познава специфичната терминология
 • Обяснява морфологията и физиологията на микроорганизмите
 • Знае ролята на микроорганизмите в химичните производства
 • Познава хранителните среди и тяхното предназначение
 • Знае устройството и предназначението на специфичните апарати и оборудване за микробиологичен анализ
 • Знае основните характеристики на микробиологичните процеси
 • Знае ролята на микробиологичните анализи
 • Изрежда методите за осигуряване на стерилност и стерилизация
 • Знае особеностите на аеробните и анаеробните процеси
 • Познава факторите, влияещи на микробиологичните процеси
 • Знае методите за изследване на обектите
 • Познава методиките за провеждане на анализи
 • Изброява стандартите за качество на суровините и крайните продукти
 • Познава изискванията за провеждане на анализите
 • Знае устройството и принципите на работа на апаратите, приборите и съоръженията, използвани при осъществяване на контрол на качеството в производствените процеси
 • Познава апаратурата и приборите за вземане на проби в различните етапи на производство
 • Познава начините за регистриране, обработване и представяне на резултатите от проведените анализи
 • Знае последователността на работните операции
 • Познава технологичната и лабораторната документация
 • Знае стандартите за качество на суровините и продуктите
 • Познава изискванията за безопасност при работа в лаборатория
 • Знае химичните и физикохимичните характеристики на изследвания обект
 • Познава мерните единици на изследваните величини
 • Познава технологичната документация
 • Познава изискванията за изготвяне на отчети за проведените анализи

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език
 • (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги като онлайн-пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Планира трудовите дейности
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Следи за спазването на етичните норми на поведение
 • Оказва първа помощ при необходимост
 • Прилага санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Извършва качествен, количествен, физикохимичен и микробиологичен анализ
 • Спазва методическите указания при анализиране на пробите
 • Използва лични и колективни предпазни средства
 • Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и колективните предпазни средства
 • Разпределя задачите между членовете на екипа
 • Прилага индивидуален подход при възлагане на задачите
 • Подпомага членовете на екипа при необходимост
 • Прилага нормативната уредба
 • Организира работата на екипа
 • Разяснява и спазва вътрешните правила за работа в лабораторията
 • Подбира методите за извършване на анализи
 • Избира лабораторното оборудване, необходимо за провеждане на анализа
 • Подготвя установката
 • Подготвя пробите за химичен анализ
 • Прави стандартни и работни разтвори за целите на химичния анализ
 • Извършва химически анализи
 • Съдейства при осъществяване на контрол върху химико-технологичния процес
 • Подбира методите за извършване на анализи
 • Избира лабораторното оборудване, необходимо за провеждане на анализа
 • Създава и поддържа оптимални условия при провеждане на анализите
 • Работи с микроскоп и изобразява микроскопската картина
 • Спазва изискванията за провеждане на анализите
 • Характеризира химико-технологичните процеси
 • Подбира методи за провеждане на микробиологични анализи
 • Организира дейностите по провеждане на микробиологични анализи
 • Съдейства при осъществяване на контрол върху технологичния процес
 • Използва лабораторното оборудване
 • Провежда микробиологичните анализи
 • Разчита микроскопската картина
 • Систематизира информацията и прави изводи
 • Прилага методите за вземане на проба
 • Работи със специфичното оборудване за контрол на качеството в производството
 • Следи показанията на измервателните прибори
 • Извършва необходимите анализи
 • Съставя протокол за проведения анализ
 • Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)
 • Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги
 • Определя и характеризира необходимото оборудване за провеждане на анализа
 • Използва технологична документация
 • Представя данните от извършените анализи
 • Съставя протокол за проведеното изследване
 • Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)
 • Класифицира лабораторна документация
 • Обобщава данни от проведени анализи
 • Съхранява лабораторна документация
 • Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Неорганична химия40
4Органична химия40
5Електротехника и електроника24
6Аналитична химия и инструментални методи24
7Процеси и апарати24
8Автоматизация на производството24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Стехиометрични изчисления24
2.Биохимия24
3Микробиология32
4Химикотехнологичен контрол24
5Биотехнология40
6Биотехнологичен контрол24
7Химични технологии40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия64
2.Органична химия64
3Аналитична химия96
 Общ брой на учебните часове за раздел А2224
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Микробиология32
.2.Химични технологии40
3Химикотехнологичен контрол    32
4Биотехнологичен контрол32
5Производствена практика100
Общ брой на учебните часове за раздел А3236
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на химичните технологии60
1.1.Основи на химичните технологии  теория30
1.2Основи на химичните технологии практика30
2Бизнес коммуникации60
2.1Бизнес коммуникации теория30
2.2Бизнес коммуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top