Начало » 5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките

5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-технолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на целулозата, хартията и опаковките
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240109
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240109 – “Технология на целулозата, хартията и опаковките

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Описва видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Познава икономическите проблеми – недостиг на ресурси потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава тактиките на поведение на конфликтите
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспондеция
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и
 • Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Познава структурата на предприятието/фирмата
 • Изброява методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава характеристиките на химичните процеси
 • Описва правилата за безопасност при провеждане на химичните процеси
 • Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Идентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната етика
 • Описва компетентностите и възможностите на членовете на екипа
 • Познава характеристиките и спецификата на химико-технологичните производства
 • Идентифицира етапите на технологичния процес
 • Описва принципините и технологичните схеми на производството
 • Описва основните технологични етапи при производството на целулоза като суровина за хартиеното производство
 • Описва основните технологични етапи при производството на хартия
 • Назовава основните технологични етапи при производството на опаковки
 • Маркира основните и спомагателните суровини за производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Описва свойствата на суровини за производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Назовава начините за съхранение на суровини, необходими при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Описва принципа на действие на основното технологично оборудване при производство на целулоза, хартия и опаковки
 • Назовава ролята на основните и спомагателните суровини в производствения процес на целулоза, хартия и опаковки
 • Описва параметрите за протичане на производствените процеси
 • Изброява изискванията за безопасност на труда
 • Описва основни технологични процеси при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Описва принципа на действие на основните машини, апарати и съоръжения при производство на целулоза, хартия и опаковки
 • Изброява оборудването, използвано при основните технологични процеси
 • Идентифицира параметрите на производствените процеси
 • Описва устройството и принципа на работа на технологичното оборудване
 • Идентифицира параметрите на технологичните процеси – температура, налягане, рН, маса, дебит и др.
 • Назовава изискванията за безопасна експлоатация на машините и апартите
 • Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства
 • Обяснява изискванията за безопасна работа
 • Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
 • Идентифицира дейностите за осъществяване на контрол на суровини, междинни и крайни продукти при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Идентифицира причините за отклонения в параметрите на технологичния процес
 • Изброява начините за поддържане на оптимален технологичен режим
 • Маркира основните характеристики на технологичния процес
 • Изброява изискванията, регламентирани в техническата и ехнологичната документация на съответното производство
 • Описва работата на контролно-измервателните уреди
 • Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
 • Познава специализиран софтуер
 • Описва принципи на работа на съоръженията
 • Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
 • Познава класификацията на видовете неизправности
 • Идентифицира възможни повреди
 • Назовава условията за правилна експлоатация
 • Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
 • Описва етапи и характеристики на технологичния процес
 • Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
 • Изброява методите за диагностика на съоръженията
 • Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
 • Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
 • Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
 • Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
 • Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
 • Дефинира принципа на работа на машини и апарати

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др. при
 • спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Планира трудовите дейности
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Следи за спазването на етичните норми на поведение
 • Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
 • Оказва първа помощ при необходимост
 • Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Контролира зададените стойности на технологичните параметри
 • Прилага ИКТ при комуникация с екипа и организация на работното място
 • Организира работата на екипа
 • Разчита технологична документация
 • Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи
 • Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната документация
 • Отговоря за използването на технологичната документация
 • Отговоря за съхранението на технологичната документация
 • Прави подбор на суровини за съответното производство
 • Класифицира суровините и материалите по произход, състав и предназначение
 • Контролира качеството на суровините
 • Организира дейности по съхранение на суровини
 • Разчита технологичната документация
 • Контролира включването на суровини и материали в производствения процес
 • Характеризира основните величини и измервателни единици, използвани при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Спазва етапите при регенериране на химикалите в целулозното производство
 • Следи за спазване на технологичните изисквания при подаване на суровини и материали при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Организира действия при отклонение от нормите за качество на суровините
 • Следи за техническата изправност на производственото оборудване
 • Спазва правилата за безопасност
 • Контролира етапите на подготовка на суровините за подаването им в технологичния процес
 • Спазва последователността на технологичните етапи при производство на целулоза, хартия и опаковки
 • Следи за поддържане на оптималните стойности на производствените пара-метри
 • Организира производствения процес
 • Контролира показанията на контролно-измервателните прибори
 • Организира дейностите по поддържане на оборудването в техническа изправност
 • Спазва екологичните изисквания при производството на целулоза, хартия и опаковки
 • Контролира експлоатацията на оборудването
 • Спазва последователността на етапите на технологичния процес
 • Регулира параметрите на технологичните процеси – температура, налягане, рН, маса, дебит и др.
 • Разчита технологичната и техническата документация за съответното производство
 • Нанася в технологични дневници данни от измервателни уреди
 • Установява отклонения в технологичния режим
 • Следи за настъпили повреди в технологичното оборудване
 • Организира дейности за отстраняване на повреди
 • Използва лични и колективни предпазни средства
 • Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и колективните предпазни средства
 • Следи технологичните сигнали за наличие на аномалии в инсталациите по време на производствения процес
 • Регистрира възникнали отклонения в технологичния режим
 • Информира главния технолог (инженер) за възникнали отклонения в технологичния режим
 • Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
 • Действа по алгоритъм в случай на производствена авария
 • Спазва разписаните инструкции
 • Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния процес или при настъпили аварийни ситуации
 • Разчита техническа и технологична документация
 • Спазва техническата и технологичната документация
 • Контролира контролните уреди и параметрите за нормално функциониране на оборудването
 • Използва специализиран софтуер
 • Анализира данните от използвания софтуер
 • Организира сменни графици на операторите
 • Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
 • Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
 • Следи за настъпили изменения в режимите на работа
 • Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
 • Анализира резултатите от получените проби на произведената продукция
 • Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
 • Прави характеристика на производствените процеси
 • Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
 • Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
 • Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
 • Отчита отклонения в технологичните процеси
 • Подготвя технологичното оборудване за ремонти
 • Въвежда в действие производствено оборудване

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиБрой часове
  Общ брой часовеТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ900440460
А1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Предприемачество88
3.Икономика88
А2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
4.Чужд език по професията1616
5.Информационни и комуникационни технологии1616 
6.Неорганична химия2424
7.Органична химия2424
8.Техническо чертане1616
9.Електротехника и електроника2424
10.Физикохимия2424
11.Процеси и апарати2424
12.Аналитична химия2424 
13.Автоматизация на производството2424
14.Учебна практика   
14.1.Неорганична химия2424
1242.Органична химия4848
14.3.Аналитична химия и инструментални методи5656
14.4.Процеси и апарати4040
14.5.Автоматизация на производството2424
А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
15Основи на химичните технологии2424
16.Технология на целулозата, хартията и опаковките17616
17.Учебна практика:   
17.1Технология на целулозата, хартията и опаковките136136
18.Производствена практика132 132
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Микробиология603030 
2.Бизнес комуникации603030 
 Всичко А+Б:960470490
Scroll to Top