Начало » 5240105 Технология на органичните вещества

5240105 Технология на органичните вещества

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХимик-технолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА524010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на органичните вещества
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5240105
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5240105 – “Технология на органичните вещества”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Описва видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Познава икономическите проблеми – недостиг на ресурси потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава характеристиките на дейността в предприятие
 • Познава основите на пазарното търсене и предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Познава основите на предприемачеството
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Участва в разработването на бизнес план
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Общува ефективно в работния екип
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Води ефективна бизнес комуникация
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава тактиките на поведение на конфликтите
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспондеция
 • Владее чужд език по професията
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Обработва информация с ИКТ
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и
 • Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Осъществява комуникация посредством ИКТ
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Създава цифрово съдържание с ИКТ
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Осигурява защита на електронната среда
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
 • Решава проблеми при работата с ИКТ
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Организира работния процес
 • Познава структурата на предприятието/фирмата
 • Изброява методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Разпределя трудовите дейности в работния процес
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
 • Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа
 • Познава характеристиките на химичните процеси
 • Описва правилата за безопасност при провеждане на химичните процеси
 • Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Организира работата на група или малък работен екип
 • Идентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната етика
 • Описва компетентностите и възможностите на членовете на екипа
 • Работи с технологична документация
 • Познава характеристиките и спецификата на химико-технологичните производства
 • Идентифицира етапите на технологичния процес
 • Описва принципините и технологичните схеми на производството
 • Характеризира основните видове органични производства
 • Описва основните видове органични производства
 • Назовава основни процеси, използвани в органичните производства
 • Описва въздействието на производството на органични вещества върху околната среда
 • Обяснява основните технологични закономерности при производството на органични вещества
 • Характеризира основните видове суровини
 • Дефинира понятието „суровина“
 • Изброява видовете суровини
 • Идентифицира методи за добиване, преработка и пречистване на суровините
 • Посочва условията за съхранение на суровините и материалите
 • Изброява изискванията за транспорт на суровини и материали
 • Работи с оборудване, използвано при технологичните процеси
 • Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Дефинира екологични изисквания в органичните химични производства
 • Описва параметрите за функциониране на оборудването
 • Контролира спазването на технологиите в органичните химични производства
 • Познава същността на процесите в органичните химични производства
 • Описва етапите на технологичния процес в конкретни органични химични производства
 • Познава технологичната и техническата документация за съответното органично химично производство
 • Описва параметрите за протичане на процесите
 • Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
 • Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Използва лични предпазни средства
 • Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства
 • Обяснява изискванията за безопасна работа
 • Анализира данните от контролно-измервателните уреди
 • Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
 • Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите
 • Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим
 • Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
 • Работи с технологична и стандартизационна документация
 • Описва характеристиките и спецификата на методите за анализ и контрол на входящи суровини и готова продукция
 • Идентифицира етапите на методите за анализ
 • Осъществява технологичен контрол на всички етапи от производството
 • Описва същността на видовете контрол
 • Изброява методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол
 • Отговаря за нормалната работа на съоръженията
 • Описва принципи на работа на съоръженията
 • Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
 • Познава класификацията на видовете неизправности
 • Идентифицира възможни повреди
 • Назовава условията за правилна експлоатация
 • Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
 • Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
 • Описва етапи и характеристики на технологичния процес
 • Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
 • Изброява методите за диагностика на съоръженията
 • Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
 • Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
 • Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
 • Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
 • Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
 • Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
 • Дефинира принципа на работа на машини и апарати

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от упот-реба материали, консумативи и др. при
 • спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Планира трудовите дейности
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Следи за спазването на етичните норми на поведение
 • Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
 • Оказва първа помощ при необходимост
 • Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Контролира зададените стойности на технологичните параметри
 • Прилага ИКТ при комуникация с екипа и организация на работното място
 • Организира работата на екипа
 • Разчита технологична документация
 • Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи
 • Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната докумантация
 • Отговоря за използването на технологичната документация
 • Отговоря за съхранението на технологичната документация
 • Обяснява същността на процесите в органичните производства
 • Обяснява последователността на процесите, използвани в органичните производства
 • Спазва изисквания, стандарти и условия за протичане на процесите с минимално въздействие върху околната среда
 • Класифицира суровините, използвани в органичните химични производства
 • Контролира дейности по добиване на суровини
 • Контролира дейности по пречистване на суровини
 • Поддържа оптимални условия за съхраняване на суровини и материали
 • Спазва изискванията за транспорт на суровини и материали
 • Прави подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на процеса
 • Следи за настъпили изменения в суровините и материалите
 • Работи с машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
 • Спазва екологичните изисквания в органичните химични производства
 • Регулира параметрите за функциониране на оборудването
 • Контролира последователността на етапите в технологичния процес в конкретни органични химични производства
 • Правилно разчита технологична и техническа документация за конкретни органични химични производства
 • Контролира спазването на параметрите на технологичния процес
 • Използва лични и колективни предпазни средства
 • Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и колективните предпазни средства
 • Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
 • Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим
 • Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване
 • Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания, техническа и технологична документация
 • Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес
 • Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации
 • Разчита технологична и стандартизационна документация
 • Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции и други документи
 • Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната и стандартизационната документация
 • Отговоря за използването и съхранението на технологичната и стандартизационната документация
 • Избира видовете контрол
 • Прилага методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол
 • Организира сменни графици на операторите
 • Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
 • Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
 • Следи за настъпили изменения в режимите на работа
 • Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
 • Анализира резултатите от получените проби на произведената продукция
 • Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
 • Прави характеристика на производствените процеси
 • Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
 • Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
 • Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
 • Отчита отклонения в технологичните процеси
 • Подготвя технологичното оборудване за ремонти
 • Въвежда в действие производствено оборудване

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия24
4Органична химия24
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника24
7Физикохимия24
8Процеси и апарати24
9Аналитична химия и инструментални методи48
 Общ брой на учебните часове за раздел А2216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на органичните вещества144
2.Автоматизация на производството56
 Общ брой на учебните часове за раздел А3200
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия40
2.Органична химия48
3Аналитична химия и инструментални методи64
4Процеси и апарати40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2192
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на органичните вещества136
2Автоматизация на производството32
3Производствена практика100
Общ брой на учебните часове за раздел А3268
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Микробиология60
1.1.Микробиология теория30
1.2Микробиология практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес коммуникации теория30
2.2Бизнес коммуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top