Начало » 5230801 Автоматизирани системи

5230801 Автоматизирани системи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по автоматизация
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААвтоматизирани системи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ165
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА495
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230801 – “Автоматизирани системи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Мащаби, размери, условни означения, чертежи, схеми и др.;
 • Конструктивна и технологична документация, нормативни и стандартизационни документи, каталози и проспекти и др.;
 • Приложен софтуер (или текстообработка);
 • Параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрическо напрежение и честота, ток, мощности и др.) – физическа същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
 • Видове и област на приложение на основни блокове и възли автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси;
 • Основни понятия и закономерности от теорията за автоматично регулиране;
 • Методи за измерване на параметрите и характеристиките на устройствата;
 • Различни предмети и средства на труда и тяхното приложение;
 • Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли, възли и блокове, както и последиците от неспазването им.

ДА МОЖЕ:

 • Да разчита конструктивна и технологична документация, електрически схеми и схеми по автоматизация;
 • Да изработва блокови схеми и принципни схеми на несложни детайли, блокове и възли;
 • Да ползва каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
 • Да работи с компютър – текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства и специализиран софтуер;
 • Да ползва интернет – търсене на информация, електронна поща.
 • Да разчита конструктивна и технологична документация, електрически схеми и схеми по автоматизация;
 • Да използва стандартизационни и нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
 • Да избира изправни и безопасни за работа инструменти, съобразно конкретните операции;
 • Да работи с програмируеми логически контролери;
 • Да изгражда, конфигурира и програмира индустриални комуникации базирани на различни видове индустриални мрежи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка1143579
1Здравословни и безопасни условия на труд.312
2Чуждоезиково обучение – английски език.702149
3Основи на пазарната икономика.835
4Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес.523
5Бизнес – комуникации.835
6Въведение в компютърната техника и операционни системи.20515
БОтраслова задължителна професионална подготовка.1214081
1Теоретична електротехника.301020
2Материали в електротехниката.28820
3Аналогова и цифрова схемотехника.301020
4Електрически измервания и токозахранващи устройства.331221
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.42590335
1CAD системи за електроинженери.751065
2Компютърни системи за управление базирани на ЕМК.901575
3Индустриални комуникации.14545100
4Приложение на програмируемите логически контролери в индустриалната автоматизация.1152095
 Общо660165495
Scroll to Top