Начало » 5230602 Компютърни мрежи

5230602 Компютърни мрежи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърни мрежи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230602
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ256
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА408
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230602 – “Компютърни мрежи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място
 • Нормативите за санитарно-хигиенните условия на труд
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник
 • Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиента
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната и статистическата дейност;
 • Техническото и програмно обезпечаване, и принципната работа на компютърните системи и комуникационното оборудване
 • Мрежовата архитектура и съвременните мрежови технологии
 • Основните принципи на мрежовия софтуер

ДА МОЖЕ:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва  околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ
 • Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена
 • Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да събира, обработва и ползва информация за нуждите на професията
 • Да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език: да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място, да умее да осъществява професионален контакт на чужд език, да се информира за новостите в професията от специализирани издания и списания на чужд език
 • Да окабелява, монтира и “оживява” локални компютърни мрежи и ги свързва към Интернет
 • Да инсталира необходимия софтуер за работата на локалната мрежа
 • Да взима бързо решения, да бъде концентриран, отговорен и самостоятелен
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функцио­нал­ност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
Обща задължителна професионална подготовка1447272
А-11Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
А-12Организация на трудовия процес24168
А-13Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество1688
А-14Трудово-правни и икономически знания.24168
А-21Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси321616
А-22Чуждоезикова комуникация и професионална терминология32
32
Отраслова задължителна професионална подготовка1206456
В-523-21Въведение в персоналните компютри. Градивни елементи и материали321616
В-523-22Основи на аналоговата и цифровата електроника. Използване на електронно-измервателна апаратура24816
В-523-23Операционни системи и приложни програмни продукти24168
В-523-24Въведение в компютърните мрежи24168
В-523-25Техническо чертане и документиране1688
Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка280120160
С-523-21Архитектура на персоналния компютър. Процесори, дънни платки, токозахранващи устройства, памети, разширителни карти.562432
С-523-22 Асемблиране и конфигуриране на компютърна система641648
С-523-26аПриложен и специализиран софтуер32248
С-523-29Изграждане и „оживяване“ на компютърни мрежи483216
С-523-210Внедряване и администриране на мрежа32824
С-523-28аЛокализиране на проблеми и дефекти в мрежова среда481632
D-3Производствена практика120120
Общ брой часове664256408
Scroll to Top