Начало » 5230601 Компютърна техника и технологии

5230601 Компютърна техника и технологии

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна техника и технологии
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230601 – “Компютърна техника и технологии”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място
 • Нормативите за санитарно-хигиенните условия на труд
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник
 • Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с потребителите на компютърните системи.
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната и статистическата дейност;
 • Да разчита техническа документация, каталожна и справочна литература и документи за компютърните системи
 • Да идентифицира компонентите на компютърните системи и последователността на асемблирането им
 • Структурата и последователността на инсталиране на различните операционни системи и драйвери
 • Диагностичните програми за инсталирания системен и приложен софтуер
 • Инсталирането и ползването на антивирусни и архивиращи пакети
 • Методите за търсене, локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства

ДА МОЖЕ:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва  околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ
 • Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена
 • Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да събира, обработва и ползва справочна информация за нуждите на професията
 • Да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език: да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място, да умее да осъществява професионален контакт на чужд език, да се информира за новостите в професията от специализирани издания и списания на чужд език
 • Да извършва безопасна работа с инструменти, измервателна апаратура и компютърни блокове
 • Да монтира правилно компонентите на компютърната система (процесор, вентилатор, памет, токозахранващ блок, разширителни карти, запаметяващи и периферни устройства);
 • Да инсталира правилно различни операционни системи, драйвери и приложен софтуер за “оживяването” на компютърната система
 • Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за изпълнението на конкретната задача
 • Да прилага подходящи средства за локализиране и отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти
 • Да взима бързо решения, да бъде концентриран, отговорен и самостоятелен
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функцио­нал­ност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
Обща задължителна професионална подготовка1529656
А-11Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616 
А-12Организация на трудовия процес24816
А-13Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество24168
А-14Трудово-правни и икономически знания.24168
А-21Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси321616
А-22Чуждоезикова комуникация и професионална терминология32248
Отраслова задължителна професионална подготовка1368848
В-523-21Въведение в персоналните компютри. Градивни елементи и материали321616
В-523-22Основи на аналоговата и цифровата електроника. Използване на електронно-измервателна апаратура2424 
В-523-23Операционни системи и приложни програмни продукти321616
В-523-24Въведение в компютърните мрежи2424 
В-523-25Техническо чертане и документиране24816
     
Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка256128128
С-523-21Архитектура на персоналния компютър. Процесори, дънни платки, токозахранващи устройства, памети, разширителни карти.321616
С-523-22 Асемблиране и конфигуриране на компютърна система641648
С-523-26Приложен и специализиран софтуер724824
С-523-27Мрежови хардуер и софтуер563224
С-523-28Локализиране на проблеми и дефекти в компютърни конфигурации321616
D-3Производствена практика120120
Общ брой часове664312352
Scroll to Top