Начало » 5230502 Компютърни мрежи

5230502 Компютърни мрежи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърни мрежи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ998
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ408
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230502 – “Компютърни мрежи ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • видовете кабели, конектори;
 • мрежовите карти;
 • топологията на видовете мрежи;
 • мрежовите модели OSI и DoD.
 • разликата между Hub, Switch, Bridge, Router;
 • TCP/IP протокола и помощните програми;
 • начина за изчисление на мрежовата маска и определяне на IP адреса;
 • начините за защита и възстановяване от сривове;
 • принципа на отдалечения достъп;
 • видовете кабели, конектори;
 • мрежовите карти;
 • топологията на видовете мрежи;
 • разликата между Hub, Switch, Bridge, Router;
 • TCP/IP протокола и помощните програми;
 • начина за изчисление на мрежовата маска и определяне на IP адреса;
 • начините за защита и възстановяване от сривове;
 • принципа на отдалечения достъп;

ДА МОЖЕ:

 • да извършват структурно окабеляване;
 • да работят с тестер за проверка на структурираната мрежа;
 • да изчисляват мрежовите настройки – маска и адрес;
 • да конфигурират мрежовите настройки;
 • да тестват работоспособността на изгражданата мрежа;
 • да защитават данните в локална компютърна мрежа;
 • да предпазват компютърната мрежа от неоторизиран дастъп;
 • да администрират отдалечен достъп;
 • да извършват структурно окабеляване;
 • да работят с тестер за проверка на структурираната мрежа;
 • да предлагат топология в зависимост от конкретните условия;
 • да изчисляват мрежовите настройки – маска и адрес;
 • да конфигурират мрежовите настройки;
 • да тестват работоспособността на изгражданата мрежа;
 • да защитават данните в локална компютърна мрежа;
 • да предпазват компютърната мрежа от неоторизиран дастъп;
 • да администрират отдалечен достъп.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка


А1Обща задължителна професионална подготовка20014448
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество2424
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология642432
А2Отраслова задължителна професионална подготовка264104160
1Електротехника1688
2Основи на аналоговата и цифровата електроника 32824
3Основи на информатиката482424
4Уеб дизайн1688
5Графичен дизайн321616
6Въведение в компютърните мрежи481632
7Периферни устройства481632
8Предприемачество и малък бизнес24816
Bспециалност 5230502 „Компютърни мрежи”496160336
1Операционни системи321616
2Компютърни архитектури и компоненти481632
3Асемблиране на компютърни системи321616
4Компоненти и устройства на компютърните мрежи481632
5Сигурност и защита на компютърни мрежи32824
6Програмиране на асемблер321616
7Интернет програмиране321616
8Обектно ориентирано програмиране481632
9Администриране на компютърни системи32824
10Мрежови операционни системи481632
11Проектиране на компютърни мрежи321616
12Производствена практика8080

За специалност 5230502 ”Компютърни мрежи” А1+А2+А3960408544
Scroll to Top