Начало » 5230204 Кинотехника, аудио и видеосистеми

5230204 Кинотехника, аудио и видеосистеми

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКинотехника, аудио и видеосистеми
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230204
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ208
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА452
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230204 – “Кинотехника, аудио и видеосистеми”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната материя за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности в офиса, при работа с офис- техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да осмисля проблеми, да формулира въпроси, да осъществява комуникации и обслужване на клиенти, да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад и изготвя отчети;
 • Правилата за работа в екип и комуникация между колегите;
 • Основните форми на бюджет на телевизионно предаване и филмова продукция;
 • Устройството на всички основни видове професионална киноснимачна техника, управляващи устройства и приспособления;
 • Разчитане на каталожна и справочна литература и нормативни документи за професионално киноснимачно оборудване. Технически и специфични характеристики на кинотехническото оборудване;
 • Способите и принципите за изработване на схеми на позиционирането на киноснимачната техника за всеки отделен кадър на аудиовизуалното произведение;
 • Особеностите при инсталиране и работа с различни видове специални осветителни уреди и обезпечаване на електрозахранващи източници в интериор и екстериор;
 • Всички основни маркировки и гаранционни условия на кино- и видео камери, оптични системи , филтри и други приспособления и консумативи за тях.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности, при работа с компютър, факс, копирна машина и друга офис и комуникационно техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Да работи за подобряване на микроклимата във филмова продукция и телевизионен реализаторскй екип за постигане на комуникативност и диалогичност с колеги и клиенти;
 • Да познава и работи с всички съвременни видове кино- и видео снимачни камери и съоръжения използвани в киното и телевизията;
 • Да познава и прилага изискванията на безопасна работа с ел.ток и осветителни прибори;
 • Да констатира своевременно проблеми или дефекти при работа с професионално кино- и видеоснимачно оборудване и да инициира действия за тяхното отстраняване;
 • Да ръководи екип от камерни техници и осигурява синхрон в работата с другите;
 • Център за професионално обучение към „Аудиовидео Орфей“ ЕАД; звена на аудиовизуална продукция;
 • Да съставя бюджет за обезпечаване на необходимото кино- и видео оборудване в продукция;
 • Да познава и работи с специализираните измервателни уреди за контрол на светлина, оптични и електрически системи и схеми.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебни предмети ТеорияПрактикаОбщо
I.Обща задължителна професионална подготовка8056136
1.Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2.Икономика16 16
3.Бизнес комуникации и мотивация8 8
4.Чуждоезиково обучение – английски език82432
5.Предприемачество8 8
6Организация на трудовия процес8 8
7.Електротехника163248
II.Отраслова задължителна професионална подготовка80156236
1Техническо чертане и документиране161632
2Аналогова и цифрова схемотехника162036
3Техническа механика163248
4Аудиотехника83240
5Видеотехника81624
6Кино и видеотехника164056
III.Специфична задължителна професионална подготовка48240288
1Проектиране на кино и видеотехника82432
2Озвучителни системи164056
3Телевизионна техника163248
4Експлоатация и контрол на кино и видеотехника83240
5Производствена практика 112112
 Всичко:208452660
Scroll to Top