Начало » 5230203 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

5230203 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРадиолокация, радионавигация и хидроакустични системи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230203
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ224
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА436
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230203 – “Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • да инсталира и настройва сами локална мрежа;
  • да разбира и прилага прионципите на работа на различните типове мрежи;
  • да използва услугите предоставяни от различните мрежови среди;
  • да разпознава устройствата и функциите на различните мрежи;
  • да може да настройват и администрира права за достъп.

ДА МОЖЕ:

  • да разпознава различните части от специфични адреси на протоколи;
  • да се справя с проблемите при различни видове маршрутизация и топология;
  • да конфигурира IP адреси и стандартни филтри за достъп.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети    ТеорияПрактикаОбщо
 Общо задължителна професионална подготовка  64 64
1Здравословни и безопасни условия на труд16  16 
2Основи на пазарната икономика24 24
3Общи правила на трудовоправното законодателство24 24
 Отраслова задължителна професионална подготовка80    24104
1Бизнес комуникации16 16
2Чужд език по професията162440
3Протоколи в локална мрежа24 24
4Видове мрежови топологии24 24
 Специфична задължителна професионална подготовка  80  412492
1Основи на компютърния хардуер.164056
2Протоколи за трансфер на данни83240
3Компютърни мрежи164864
4Кабелни спецификации и начини на връзка.163248
5IP адреси в заглавната част на IP пакета84856
6Конфигуриране на IP адреси.163248
7Учебна практика по Компютърни мрежи 6060
8Учебна практика по Конфигуриране на IP адреси. 6060
9Производствена практика 6060
 Общо:224436660
Scroll to Top