Начало » 5230202 Телекомуникационни системи

5230202 Телекомуникационни системи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТелекомуникационни системи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ272
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА388
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230202 – “Телекомуникационни системи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основите на телекомуникационните технологии, системи и мрежи;
 • Устройството на телекомуникационните системи на ниво функционални блокове;
 • Структурни, функционални схеми на телекомуникационно оборудване.
 • Основни схеми на електронни устройства;
 • Устройството, принципа на действие и функционалните характеристики на телекомуникационните съоръжения и мрежи;
 • Градивните елементи на електронните устройства;.
 • Технологията за монтаж и пускане в действие на телекомуникационни системи;
 • Методите за измерване на основни параметри и характеристики на електрически сигнали и вериги;
 • Работа с техническа документация, вкл. на английски език;
 • Методи за измерване и функционално тестване параметрите и характеристиките на телекомуникационни системи;
 • Основите на информационните технологии;
 • Основни икономически познания;
 • Изискванията за фирмен отчет

ДА МОЖЕ:

 • Монтират телекомуникационни съоръжения.
 • Разчитат монтажни схеми;
 • Извършват механичен и електрически монтаж и демонтаж;
 • Отчитат извършената работа.
 • Експлоатират, контролират и поддържат действащи телекомуникационни системи.
 • Извършват контролни измервания на експлоатационни параметри
 • Сравняват измерените с необходимите параметри за качествена работа на
 • Съоръженията;
 • Откриват причините за отклонения на експлоатационните параметри; 
 • Работят с общи и специализирани програмни продукти
 • Диагностицират и ремонтират дефектирали устройства и възли.
 • Извършват измервания за откриване на дефектирали елементи;
 • Диагностика и настройка на телекомуникационни устройства;
 • Извършват електрически монтаж и демонтаж
 • Документират и анализират текуща информация за функционирането  на телекомуникационни съоръжения и системи.
 • Ползват компютърна техника;
 • Работят със стандартни и специализирани програмни продукти.
 • Спазват във всички дейности изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиОбщоТеорияПрактика
А.   Обща задължителна професионална подготовка644420
1Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд.66 
2Икономика66 
3Трудово-правно законодателство66 
4Бизнес комуникации и мотивация66
5Информационни технологии201010
6Чуждоезиково обучение по професията201010
Б.     Отраслова задължителна професионална подготовка20010397
1Въведение в съвременните телекомуникации2020
2Електротехника502525
3Градивни елементи401822
4Техническо чертане и документиране402020
5Аналогова и цифрова схемотехника502030
В.     Специфична за професията и  специалността задължителна професионална подготовка29695201
1Електрически и електронни измервания201010
2Електрически инсталации381523
3Преносни линии и системи201010
4Потребителски устройства301515
5Компютърни системи и мрежи482028
6Сигнално охранителна техника502525
7Електрически монтаж: и демонтаж:5050
8Механичен монтаж и демонтаж4040
Г.Избираема професионална подготовка603030
Г-1Чуждоезикова подготовка „Английски език”603030
Г-2Предприемачество603030
Д.Производствена практика40 40
 Общ брой часове660272388
Scroll to Top