Начало » 5230201 Радио и телевизионна техника

5230201 Радио и телевизионна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРадио и телевизионна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ264
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА396
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230201 – “Радио и телевизионна техника ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните закони в електротехниката;
 • работата на полупроводниковите елементи и техните характеристики;
 • основните схеми на свързване на усилвателните елементи;
 • да разчита  принципни  електрически схеми на радио и телевизионни приемници, апаратурата за запис и четене на аудио и видео информация;
 • основните процеси и обработки в радиоприемната и  телевизионна техника;
 • да знае технологията на ремонта;
 • правилата за безопасна работа и охраната на труда при експлоатацията им.

ДА МОЖЕ:

 • да проверява изправността на елементната баз;
 • да открива и осъществява практически действия за отстраняване на причините довели до възникването на дефекта;
 • да замени дефектиралия елемент;
 • да въведе ремонтирания уред в оптимален работен режим;
 • да прилага правилна технологична методика на ремонта;
 • да обезпечава по – нататъшна безопасна експлоатация на ремонтираното устройство

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеТеорияПрактикаОбщо
 Обща задължителна професионална подготовка56 56
 Здравословни и безопасни условия на труд16 16
 Икономика24 24
 Бизнес комуникации16 16
 Отраслова задължителна професионална подготовка84 84
1Електротехника20 20
2Полупроводникови елементи24 24
3Процеси и схеми в електрониката24 24
4Токозахранващи устройства16 16
 Специфична задължителна професионална подготовка124 520
1Радиоприемна техника44 44
2Телевизионна техника80 80
3Общи електрически измервания 3030
4Изследване на полупроводникови елементи 1818
5Изследване на електронни устройства 120120
6Изследване на радиоприемна и телевизионна техника 228228
 Общо264396660
Scroll to Top