Начало » 5230105 Оптически комуникационни системи

5230105 Оптически комуникационни системи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОптически комуникационни системи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230105
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ461
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА499
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230105 – “Оптически комуникационни системи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • И прилага на практика правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд;
 • да оказва до лекарска помощ;
 • да  комуникира ефективно;
 • да оформя деловата кореспонденция при спазване на правописните норми и правила.

ДА МОЖЕ:

 • да работи в екип;
 • да се съобразява с пазарните механизми;
 • да работи с правните понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • да използва компютърната техника в ежедневната си работа;
 • да работи с текстообработващи програми;
 • да работи с програми за оформяне на електронни таблици;
 • да работи с програми за оформяне на презентации;
 • да ползва електронна поща;
 • да работи с програми за ползване ресурсите на Интернет;
 • да диагностицира хардуерни проблеми;
 • да диагностицира проблеми в софтуера;
 • да диагностицира мрежови проблеми;
 •  дефинира основни понятия и положения в цифровата електроника;
 •  познава основната елементна база в цифровата електроника;
 • описва принципа на действие и синтезират цифрови електронни схеми от
 • комбинационен тип;
 • описва принципа на действие, класифицират и сравняват цифрови електронни схеми от
 • последователен тип;
 • описва принципа на действие на генератори и формирователи на правоъгълни импулси;
 • описва принципа на действие на цифрови индикаторни устройства;
 • описва принципа на действие на АЦП и ЦАП;
 • описва принципа на действие на калкулатор, компютър и микропроцесор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на учебните предметиТеорияПрактикаОбщо
 I.  Обща професионална подготовка228 228
1.Здравословни и безопасни условия на труд1212
2.Икономика9494
3.Бизнес – комуникации и мотивация3737
4.Английски език2020
5.Работа с персонален компютър4141
6.Предприемачество1212
7.Трудово – правни норми.Организация на трудовия процес1212
 II.  Отраслова професионална подготовка119203322
1.Електротехника173148
2.Аналогова и цифрова схемотехника264470
3.Въведение в компютърните мрежи. Мрежови концепции, модели и стандарти133851
4.Физически компоненти на мрежата и мрежови протоколи203656
5.Интернет – глобалната мрежа172348
6.Компютърен хардуер223557
 III.  Специализирана професионална подготовка114296410
1.Физични основи на оптиката193958
2.Оптоелектронни прибори и устройства111930
3.Телекомуникации141832
4.Микропроцесорни системи234063
5.Защита на информацията132336
6.Основи на кодирането214164
7.Оптично мултиплексиране112045
9.Практика9696
 Общо461499960
Scroll to Top