Начало » 5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми

5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКинотехника, аудио и видеосистеми
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ208
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА752
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230104 – “Кинотехника, аудио и видеосистеми”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната материя за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности в офиса, при работа с офис- техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да осмисля проблеми, да формулира въпроси, да осъществява комуникации и обслужване на клиенти, да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад и изготвя отчети;
 • Правилата за работа в екип и комуникация между колегите;
 • Основните форми на бюджет на телевизионно предаване и филмова продукция
 • Устройството на всички основни видове професионална киноснимачна техника, управляващи устройства и приспособления ;
 • Разчитане на каталожна и справочна литература и нормативни документи за професионално киноснимачно оборудване. Технически и специфични характеристики на кинотехническото оборудване.
 • Способите и принципите за изработване на схеми на позиционирането на киноснимачната техника за всеки отделен кадър на аудиовизуалното произведение;
 • Особеностите при инсталиране и работа с различни видове специални осветителни уреди и обезпечаване на електрозахранващи източници в интериор и екстериор;
 • Всички основни маркировки и гаранционни условия на кино- и видео камери, оптични системи , филтри и други приспособления и консумативи за тях

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности, при работа с компютър, факс, копирна машина и друга офис и комуникационно техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Да работи за подобряване на микроклимата във филмова продукция и телевизионен реализаторскй екип за постигане на комуникативност и диалогичност с колеги и клиенти;
 • Да познава и работи с всички съвременни видове кино- и видео снимачни камери и съоръжения използвани в киното и телевизията ;
 • Да познава и прилага изискванията на безопасна работа с ел.ток и осветителни прибори;
 • Да констатира своевременно проблеми или дефекти при работа с професионално кино- и видеоснимачно оборудване и да инициира действия за тяхното отстраняване;
 • Да ръководи екип от камерни техници и осигурява синхрон в работата с другите
 • Център за професионално обучение към „Аудиовидео Орфей“ ЕАД
 • звена на аудиовизуална продукция;
 • Да съставя бюджет за обезпечаване на необходимото кино- и видео оборудване в продукция;
 • Да познава и работи с специализираните измервателни уреди за контрол на светлина, оптични и електрически системи и схеми

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебни предметиТеорияПрактикаОбщо
I.Обща задължителна професионална подготовка8056136
1.Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2.Икономика16 16
3.Бизнес комуникации и мотивация8 8
4.Чуждоезиково обучение – английски език82432
5.Предприемачество8 8
6Организация на трудовия процес8 8
7.Електротехника163248
II.Отраслова задължителна професионална подготовка80156236
1Техническо чертане и документиране161632
2Аналогова и цифрова схемотехника162036
3Техническа механика163248
4Аудиотехника83240
5Видеотехника81624
6Кино и видеотехника164056
III.Специфична задължителна професионална подготовка48540588
1Проектиране на кино и видеотехника82432
2Озвучителни системи164056
3Телевизионна техника163248
4Експлоатация и контрол на кино и видеотехника83240
5Учебна практика по кино и видетехника 7272
6Учебна практика по аудиотехника 6060
7Учебна практика по Експлоатация и контрол на кино и видеотехника 8080
8Лабораторна практика по озвучителни системи 8080
9Производствена практика 120120
 Всичко:208752960
Scroll to Top