Начало » 5230103 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

5230103 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по комуникационни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРадиолокация, радионавигация и хидроакустични системи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ272
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА688
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230103 – “Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • да инсталира и настройва сами локална мрежа;
  • да разбира и прилага прионципите на работа на различните типове мрежи;
  • да използва услугите предоставяни от различните мрежови среди;
  • да разпознава устройствата и функциите на различните мрежи;
  • да може да настройват и администрира права за достъп.

ДА МОЖЕ:

  • да разпознава различните части от специфични адреси на протоколи;
  • да се справя с проблемите при различни видове маршрутизация и топология;
  • да конфигурира IP адреси и стандартни филтри за достъп.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети    ТеорияПрактикаОбщо
 Общо задължителна професионална подготовка  64 64
1Здравословни и безопасни условия на труд16  16 
2Основи на пазарната икономика24 24
3Общи правила на трудовоправното законодателство24 24
 Отраслова задължителна професионална подготовка112    40152
1Бизнес комуникации161632
2Чужд език по професията323264
3Протоколи в локална мрежа32 32
4Видове мрежови топологии32 32
 Специфична задължителна професионална подготовка  96  648744
1Основи на компютърния хардуер.244064
2Протоколи за трансфер на данни165672
3Компютърни мрежи247296
4Кабелни спецификации и начини на връзка.2080100
5IP адреси в заглавната част на IP пакета165672
6Конфигуриране на IP адреси.162440
7Учебна практика по Компютърни мрежи 120120
8Учебна практика по Конфигуриране на IP адреси. 120120
9Производствена практика 6060
 Общо:272688960
Scroll to Top