Начало » 5230101 Радио и телевизионна техника

5230101 Радио и телевизионна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по комуникационна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРадио и телевизионна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ410
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА550
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230101 – “Радио и телевизионна техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • изискванията, параметрите и характеристиките на различните видове сигнали и устройства използвани в комуникационната техника;
 • да познава начините за анализа на различни комуникационни схеми;
 • да използва средствата за контрол и измерване в комуникационните системи;
 • методите за разработка и технологично осигуряване в различните комуникационни мрежи и системи;
 • методологията за провеждане на измерване на параметрите на съвременните комуникационни системи и специализирана елементна база;
 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични
  предпазни средства на работното място

ДА МОЖЕ:

 • да прилага придобитите професионални и практически знания по електротехника, радиотехнически елементи, цифрова и аналогова схемотехника, радиотехнически вериги и сигнали, радиоизмервания, радиопредавателна и радиоприемна техника, телевизионна техника,аудио и видео системи, сателитни и кабелни телевизионни мрежи, автоматизирано проектиране и изследване на радиотехнически системи.
 • да анализира теоретичните знания на устройства на аналогов, цифров и оптичен принцип, на приемо-предавателни радио, аудио и видео  телевизионни устройства и системи;
 • да изгражда и поддържа антенно-фидерни устройства за земни и сателитни комуникационни системи;
 • да инсталира и настройва охранителни, осигурителни и системи за достъп;
 • да измерва и изследва различни параметри, характеристики и устройства в комуникациите;
 • да поддържа и ремонтира ефективно някои основни комуникационни съоръжения.
 • да съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство и нормативна уредба засягаща лицензирането и правилната експлоатация на комуникационните устройства;
 • да познава и различава необходимите справочно-информационни документи;
 • да използва и съхранява правилно документите на различните устройства и измервателна апаратура;
 • да намира, чрез Интернет-ресурси необходимата му техническа и справочна информация и да ползва правилно наличната измервателна апаратура и офис-техника.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебни предмети  ТеорияПрактикаВсичко
 Обща задължителна професионална  подготовка5555110
1.Здравословни и безопасни условия на труд15 15
2.Електротехника253055
3.Радиотехнически елементи152540
 Отраслова задължителна професионална  подготовка120180300
4.Радиоизмервания204060
5.Токозахранващи устройства152540
6.Радиотехнически сигнали и вериги253560
7.Цифрова схемотехника253560
8.Аналогова схемотехника354580
 Специфична задължителна професионална подготовка235315550
9.Проектиране на радиотехнически схеми354580
10.Радиопредавателна  и радиоприемна техника354580
11.Телевизионна техника354580
12.Аудио- видеосистеми253560
13.Сателитни и кабелни телевизионни мрежи354580
14.Контрол и диагностика на радиотелевизионна апаратура354580
15.Проект102030
16.Монтаж, експлоатация и поддръжка на радиотелевизионна техника304070
16.Монтаж, експлоатация и поддръжка на кабелни телевизионни мрежи304070
 Общо:410550960
Scroll to Top