Начало » 5220501 Експолатация на парни и водогрейни съоръжения

5220501 Експолатация на парни и водогрейни съоръжения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор на парни и водогрейни съоръжения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксполатация на парни и водогрейни съоръжения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ320
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА340
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220501 – “Експолатация на парни и водогрейни съоръжения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Устройството и принципа на парните котли; съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване.
 • Нормата за качество на парата и горещата вода.
 • Принципа на действие на контролно-измервателните прибори и автоматика, и правилата за ползването им.
 • Технико – икономическите показатели за работа на парните и водогрейни котли.
 • Основите на физиката, химията и материалознанието, отнасящи се до експлоатацията на парния котел.
 • Да е запознат със свойствата на въздуха, водата, водната пара и материалите, използвани в паро-котелната техника, начините за осигуряване на необходимата тяга.
 • Да познава процеса на горене при различните видове горива.
 • Намира и съхранява информация в компютър и ползва интернет и електронна поща, включително на чужд език.
 • Попълва работна документация – формуляри, дневници, протоколи и др., за извършените дейности.
 • Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби, правилници, инструкции, каталози, схеми, чертежи и др.
 • Свойствата на основните суровини и материали, използвани в електротехниката и енергетиката, технологичното им предназначение, транспорт и съхранение.

ДА МОЖЕ:

 • Да обслужва парни и водогрейни котли. Да осигурява тяхната икономична, безопасна и безаварийна работа.
 • Познава физическата същност на основни топлотехнически и електрически величини и използва технически средства за измерването им.
 • Знае основни понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното приложение в енергийните съоръжения.
 • Познава предназначението и конструкциите на машинни елементи, детайли, възли и апарати.
 • Извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли.
 • Познава предназначението, устройството и принципа на действие на енергийни съоръжения и инсталации и начините за инсталиране.
 • Работи безопасно със суровини и материали, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността.
 • Познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи.
 • Извършва в технологична последователност операциите, свързани с монтаж, демонтаж и електромонтаж, с профилактика и ремонт на енергийните съоръжения и инсталации.
 • Отстранява повреди и дефекти по съоръженията и тръбопроводите.
 • Познава изискванията за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации.
 • Работи с уреди за контрол и регулиране параметрите на газа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕТеорияПрактикаОбщо
А.Задължителна професионална подготовка320340660
 Обща професионална подготовка25530
1.Здравни и безопасни условия на труд1515
2.Икономика, предприемачество, бизнес комуникации10515
  Отраслова професионална подготовка9090
3.Чужд език по професията – английски език3030
4.Техническа механика2020
5.Общо технически знания2020
6.Електротехника и електроника. КИП и А2020
 Специфична професионална подготовка205335540
7.Материалознание. Машинни елементи2525
8.Хидравлични машини252045
9.Термодинамика и топлопренасяне.202545
10.Топлотехнически измервания202545
11.Топлинна техника. Топлинни източници202040
12.Парогенератори. Парни турбини454590
13.Технология на специалността35100135
14.Технически надзор1515
15.Учебна практика100100
 ВСИЧКО :320340660
Scroll to Top