Начало » 5220408 Възобновяеми енергийни изтояници

5220408 Възобновяеми енергийни изтояници

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВъзобновяеми енергийни изтояници
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220408
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА356
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220408 – “Възобновяеми енергийни изтояници”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основни правила за безопасна работа на работното място:
 • основни изисквания към договорните отношения между работодател и работник;
 • организацията на предприятието (фирмата) и правомощията на длъжностните лица;
 • совойствата на основните суровини и материали, използвани в електротехниката и енергетиката, технологичното им предназначение, транспорт и съхранение;
 • основните видове подемно-транспортни съоръжения и изискванията за безопасна работа с тях;
 • физическата същност на основните топлотехнически и електрически величини, избира и използва техничиски средства за измерването им и анализира данните от измерванията;
 • основните понятия, закони и процеси в хидро и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното приложение в енергийните съоражения;
 • устройството, принципа на действие и конструкциите на хидравлични машини;
 • предназначението, същността на процесите в съораженията и инсталациите, принципа на действие и устройството им и тяхното инсталиране;
 • изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоражения, инсталации и мрежи;.
 • нормативните документи, правилни-ци и други предписания за изграждане и работа на газови инсталации

ДА МОЖЕ:

 • прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
 • провежда инструктаж по БТ и ПАБ и обучение на екипа;
 • осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда;
 • осъществява ефективна комуникация в работен екип;
 • прилага усвоените икномически и трудовоправни знания при упражняване на професията;
 • намира и съхранява информация в компютъра, включително на чужд език, да използва интернет и електронна поща;
 • създава електронен вариант на документ (текст, графика, таблица);
 • ползва специализирани компютърни програми за решаване на практико-приложни задачи;
 • попълва работна документация-формуляри, дневници и др., за извършените дейности;
 • планира дейността на екипа, прилага методите за организация на работата векип, упражнява контрол и оценява дейността на други хора;
 • разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация, включително на чужд език;
 • работи безопасно с основни шлосерски и общомонтажни инструменти, уреди, машини, приспособления;
 • организира безопасното изпълнение на такелажни операции с подемнотранспортна техника при монтаж, демонтаж и ремонт на съоражения.
 • решава практико-приложни задачи от хидро и газодинамика, термодинамика и топлопренасяне;
 • изчислява и изчертава основни машинни елементи, детайли и възли;
 • ползва специализирана литература за монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли;
 • прилага енергоспестяващи технологии, използвани в професията;
 • работи безопасно със суровини и материали, измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове;
 • контролира дейностите при изработване на елементи от инсталации и съоражения;
 • организира монтажа, подготовката, пускането в действие, въвеждането в експлоатация, профилактиката и ремонта на съоражения, инсталации и мрежи;
 • проверява качественото изпълнение на възложените задачи в съответствие с техническата документация;
 • подържа технологичните режими на работа на инсталациите;
 • тества и настройва съоражения и инсталации;
 • извършва диагностика на съоражения и инсталации;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка2828
1.ЗБУТ1212
2.Икономика1616
БОтраслова задължителна професионална подготовка18410084
1.Чужд език по професията1616
2.Техническа механика1616
3.Електротехника и електроника2020
4.Техническо чертане1616
5.Материалознание1616
6.Машинни елементи1616
7.Учебна практика общометална2020
8.Учебна практика общомонтажна4040
9.Учебна практика информационни технологии2424
ВСпецифична задължителна професионална подготовка352176176
1.Ветрени и хидрокинетични съоражения и инсталаци 2828
2.Геотермални съоражения и инсталации2828
3.Соларни съоражения и инсталации2828
4.Съоражения и инсталации за производство на енергия от биомаса2424
5.Проектиране на топлотехнически инсталации3636
6.Подемно-транспортна техника1616
7.Експлоатация и ремонт на съоражения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ5252
8.Учебна практика по специалността6060
9.Лабараторна учебна практика8080
10Производствена практика9696
Общ брой часове660304356
Scroll to Top