Начало » 5220403 Хидроенергетика

5220403 Хидроенергетика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХидроенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220403
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220403 – “Хидроенергетика

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните актове, свързани с професията
 • Описва основните работни процеси и дейности на работното място
 • Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Дефинира понятията електрически ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение
 • Разпознава видовете електрически вериги
 • Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и автоматично регулиране
 • Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране
 • Описва същността на различните електрически величини
 • Дефинира мерните единици за различните електрически величини
 • Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и Закона на Ом
 • Обяснява връзката между ток, напрежение и мощност
 • Различава символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
 • Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационни материали
 • Дефинира приложението на различни детайли и възли от хидравлични машини и енергийни съоръжения
 • Класифицира според предназначението различни машинни елементи
 • Описва устройството на силовите и работните хидравлични машини
 • Описва същността на основните топлотехнически величини и хидравлични параметри
 • Прогнозира стойностите на измерваните величини
 • Открива връзката между основните параметри на хидравличните машини
 • Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на топлотехнически величини
 • Познава различните мерни величини за топлотехническите и хидравличните параметри и начините на преминаването от една в друга
 • Извлича информация от специализирана литература за характеристиките на хидравлични машини и енергийни съоръжения
 • Описва устройството и действието на уредите за измерване на топлотехнически величини
 • Описва предназначението на шлосерските инструменти, уреди, машини и приспособления
 • Познава свойствата и характеристиките на суровините и материалите, приложими при шлосерски операции
 • Обяснява предназначението на основните видове заваръчни операции и процедурите за тяхното изпълнение
 • Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски операции
 • Знае безопасната работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Обяснява технологията за извършване на заваръчни операции на черни и цветни метали
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Обяснява технологиите за извършване на заваръчни операции за тръби от полипропилен и полиетилен с висока плътност
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Познава основните и спомагателните хидротехнически съоръжения и тръбопроводи
 • Сравнява принципите на действие на различните съоръжения
 • Описва основните правила за изпълнение на монтажно-демонтажните операции
 • Идентифицира процедурите при монтажа/демонтажа на конвенционална и хидрокинетична водна турбина
 • Разграничава операциите по монтаж/демонтаж на съоръжения с повишена опасност (СПО) във ВЕЦ
 • Запознат е със специализираната документация на съоръженията с повишена опасност
 • Дефинира причините за отклонения от нормалния режим на работа
 • Описва структурата на ремонтния график
 • Обяснява правилата за качествено изпълнение на графика
 • Спазва правилата за безопасна работа с машини и инструменти
 • Преценява възможностите на необходимите технически средства за контрол
 • Познава потенциалните опасни ситуации на работното си място
 • Дефинира видовете, устройството и действието на основните съоръжения в ГРМ
 • Описва процедурата за настройване на елементите от съоръженията
 • Познава техническата документация на газопровода
 • Описва техниката и технологичния ред за монтаж и свързване на съоръженията с мрежата
 • Запознат е с плана за действия при аварии в газопреносната мрежа
 • Обяснява процедурите по продухване и загазяване на газопровода
 • Познава нормативните изисквания за тестване на газопровода
 • Класифицира пропуските на газ
 • Обяснява причините за възникване на типични аварийни ситуации в сградни и промишлени газови инсталации
 • Описва неизправности по инсталациите и начините за откриване и отстраняване
 • Преценява дефекти и неточности в газовите инсталации и инсталациите на хибридни системи
 • Информиран е за прецизното и безопасно отстраняване на открити неизправности
 • Описва причините за провеждане на ремонтни дейности
 • Разбира целта на дейностите по ремонт на сградни и промишлени газови инсталации и инсталации на хибридни системи
 • Разбира задачите на профилактиката и техническото обслужване на съоръженията от ГРМ
 • Описва причините за неизправностите и начините за отстраняване
 • Обяснява авариите по газоснабдителната система и причините за възникване на аварийни ситуации
 • Планира превантивни дейности за предотвратяване на аварийни ситуации
 • Анализира промяната в режимите на работа на ГРМ при спиране на газоснабдяването и/или при присъединяване на нови консуматори
 • Описва правилата за пожарна безопасност и за подпомагане на населението при бедствия и аварии
 • Разбира смисъла на инструкциите и действащите нормативни актове
 • Интерпретира дейностите по възстановяване нормалната работа на ГРМ

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и други, спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия
 • Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Спазва организацията на работа на работното място и обекта
 • Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
 • Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
 • Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Изгражда прости електрически вериги
 • Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
 • Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни елементи
 • Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление
 • Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
 • Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
 • Изчислява параметрите на електрическите машини Умения:          
 • Работи с чертожни инструменти
 • Проверява нисковолтови електрически вериги
 • Работи безопасно с електротехнически инструменти
 • Изработва чертежи на машинни детайли и възли
 • Сглобява и разглобява детайли и възли от енергийни машини и съоръжения
 • Пресмята характерни параметри на основни машинни елементи, детайли и възли
 • Отчита показанията на измерваните величини
 • Записва данните от измерванията в стандартен протокол или ведомост
 • Анализира стойностите на отчетените данни
 • Работи с каталози и справочна литература
 • Използва ИКТ за избора на измервателни уреди, подходящи хидравлични машини и съоръжения
 • Избира инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
 • Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и др.)
 • Проверява количеството и качеството на извършената от екипа работа
 • Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални тръби при спазване на технологичния ред
 • Оценява качеството на извършената от екипа дейност в съответствие с действащите стандарти
 • Извършва заваряване (спояване) на неметални тръби при спазване на технологичния ред
 • Инспектира визуално готовата заварка за неравности и здравина
 • Разграничава основното от спомагателното оборудване
 • Комбинира избраното основно и специализирано оборудване с необходимите материали
 • Изпълнява в екип монтажно-демонтажни операции на съоръжения с повишена опасност (СПО) във ВЕЦ 
 • Интерпретира начините за откриване на повреди в съоръжения и инсталации
 • Различава неизправностите от повредите
 • Прилага изискванията на инструкцията за безопасен ремонт
 • Използва задължителните лични предпазни средства
 • Отстранява допуснати грешки при изпълнение на монтажните операции
 • Избира необходимите технически средства за контрол
 • Идентифицира адекватно възникналата ситуация
 • Разчита техническа документация на съоръженията
 • Прилага изискванията на нормативните актове и действащи стандарти
 • Подготвя тръбите за полагане
 • Заварява тръби и фитинги съгласно технологичните изисквания
 • Безопасно полага и укрепва тръбите
 • Извършва продухване на газопровод
 • Свързва съоръженията от газопровода с мрежата
 • Настройва елементите на съоръженията
 • Участва в дейностите по тестване на газопровод за якост и плътност
 • Извършва профилактика на сградни и промишлени газови инсталации и инсталации на хибридни системи
 • Диагностицира неизправности по инсталациите
 • Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
 • Заснема газифицираните помещения
 • Провежда тестове за якост и плътност на сградни и промишлени газови инсталации, вкл. инсталации на хибридни системи
 • Предлага превантивни мерки срещу възникването на повреди и неизправности в сградни и промишлени газови инсталации и инсталации на хибридни системи
 • Прилага процедури за отстраняване на открити неизправности и повреди
 • Комбинира профилактиката на съоръжения от ГРМ с техническото им обслужване
 • Открива неизправности и повреди по газоразпределителната мрежа
 • Локализира местата с пропуски на газ
 • Организира аварийно-ремонтни и газоопасни дейности
 • Отстранява неизправности, включително в участъци под налягане от ГРМ
 • Загазява в екип участъци от ГРМ
 • Настройва параметрите на съоръженията от мрежата съгласно технологичните изисквания
 • Участва в присъединяването на нови потребители към мрежата
 • Участва в попълването на специализирана техническа документация за извършените дейности

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2Информационни и комуникационни технологии16
3Техническа механика8
4Електротехника и електроника16
5Техническо чертане16
6Материалознание8
7Машинни елементи8
8Хидравлични машини8
 Общ брой на учебните часове за раздел А296
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Механика на флуидите24
2.Помпи24
3Хидромеханични съоръжения8
4Подемно-транспортна техника8
5Пречиствателни и вентилационни системи8
6Компресори и вентилатори16
7Водни турбини16
8Ремонт на хидравлични машини16
9Хидро- и пневмозадвижване8
 Общ брой на учебните часове за раздел А3128
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общометална88
 Общ брой на учебните часове за раздел А288
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.По специалността – Хидроенергетика168
2Производствена практика96
Общ брой на учебните часове за раздел А3264
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Управление на електрозадвижването60
1.1Управление на електрозадвижването  теория30
1.2Управление на електрозадвижването  практика30
2.Бизнес коммуникации60
2.1Бизнес коммуникации теория30
2.2Бизнес коммуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top