Начало » 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТоплотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220309
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220309 – “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава основите на предприемачеството
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Знае видовете трудовоправни отношения
 • Знае начините за възлагане на дейности на външни лица
 • Формира предприемаческо поведение
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Участва в разработването на бизнес план
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Общува ефективно в работния екип
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
 • Познава различните видове работни екипи и начините за координация
 • Осъществява ефективна бизнес комуникация
 • Познава етичните норми на бизнес комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава начините на поведение при възникване на конфликти
 • Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
 • Познава начините за водене на делова комуникация
 • Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Обработва информация с ИКТ
 • Описва приложението и предимствата на интернет търсачките
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността ѝ
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Комуникира посредством ИКТ
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Създава цифрово съдържание с ИКТ
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Осигурява сигурност при работата с ИКТ
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Решава проблеми при работата с ИКТ
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Организира работния процес
 • Познава структурата на дружеството/предприятието
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
 • Познава видовете дейности
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава основите на електротехниката и автоматиката
 • Дефинира понятията електрически ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение
 • Разпознава видовете електрически вериги
 • Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и автоматично регулиране
 • Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране
 • Измерва електрически величини
 • Описва същността на различните електрически величини
 • Дефинира мерните единици за различните електрически величини
 • Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и Закона на Ом
 • Чертае/разчита електротехнически чертежи и схеми
 • Различава символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
 • Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационни материали
 • Познава видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката
 • Дефинира приложението на различни детайли и възли от хидравлични машини и енергийни съоръжения
 • Класифицира според предназначението различни машинни елементи
 • Описва устройството на силовите и работните хидравлични машини
 • Изчислява топлотехнически величини и хидравлични параметри
 • Описва същността на основните топлотехнически величини и хидравлични параметри
 • Открива връзката между основните параметри на хидравличните машини
 • Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на топлотехнически величини
 • Познава различните мерни величини за топлотехническите и хидравличните параметри и начините на преминаването от една в друга Знания
 • Описва устройството и действието на уредите за измерване на топлотехнически величини
 • Контролира топлотехническите величини и системите за автоматично регулиране
 • Описва елементите на системите за автоматично регулиране
 • Идентифицира подходящите за дейността суровини, материали и инструменти
 • Описва предназначението на шлосерските инструменти, уреди, машини и приспособления
 • Познава свойствата и характеристиките на суровините и материалите, приложими при шлосерски операции
 • Обяснява предназначението на основните видове заваръчни операции и процедурите за тяхното изпълнение
 • Изработва различни детайли чрез шлосерски операции
 • Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски операции
 • Знае безопасната работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Заварява (споява) черни/цветни метали, тръби и фитинги
 • Обяснява технологията за извършване на заваръчни операции на черни и цветни метали
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Заварява тръби от пластмаса
 • Обяснява технологиите за извършване на заваръчни операции за тръби от полипропилен и полиетилен висока плътност
 • Познава правилата за рационална и ефективна организация на работното си място за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение
 • Прилага методики за изчисление и избор на топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации с помощта на справочници и каталози
 • Дефинира избора на топлотехнически съоръжения – газови котли, котли на биомаса, термопомпи, слънчеви колектори
 • Обяснява избора на отоплителна инсталация и инсталация за БГВ според топлинния източник – конвенционален котел, котел на биомаса, термопомпа или слънчев колектор
 • съоръжение и отделните елементи на отоплителната инсталация и инсталацията на хибридни системи
 • Знае предназначението, принципа на действие и конструкцията на топлотехническото съоръжение и на отделните елементи на отоплителната инсталация и инсталацията на хибридни системи
 • Описва проектната/техническата документация на топлотехническотосъоръжение, отоплителната инсталация и инсталацията на хибридни системи
 • Проверява годността и безопасността на топлотехническото съоръжение/отоплителната инсталация и съответствието им със схемата на инсталацията
 • Знае правилата за работа за ЗБУТ, пожарна и аварийна безопасност
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на отоплителни инсталации и инсталации на хибридни системи
 • Попълва констативен протокол за извършените монтажни дейности
 • Познава техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на отоплителни инсталации
 • Познава фирмената документация на топлотехническите съоръжения
 • Извършва технически преглед на топлотехническите съоръжения и отоплителните инсталации, както и инсталациите на хибридни системи за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Разпознава признаците за появила се неизправност или отклонения от нормалните параметри на топлотехническите съоръжения, отоплителните и хибридните инсталации
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Описва възможните повреди и дефекти
 • Обяснява организацията на ремонтните дейности
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт на топ-лотехническите съоръжения, отоплителните инсталации и инсталациите на хибридни системи, като спазва инструкциите и графика за ремонт
 • Обяснява начините за отстраняване на характерни за топлотехническите съ-оръжения неизправности и повреди
 • Възстановява нормалната работа на отоплителната инсталация и инсталациите на хибридни системи
 • Описва правилата за пожарна безопасност и за подпомагане на населението при бедствия и аварии
 • Разбира смисъла на инструкциите и действащите нормативни документи
 • Интерпретира дейностите по възстановяване нормалната работа на отоплителната инсталация и инсталациите на хибридни системи
 • Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост
 • Обяснява предназначението на нарядната и ремонтната система
 • Идентифицира правилата за ЗБУТ и противопожарна и аварийна безопасност при ремонтните дейности
 • Въвежда в експлоатация топлотехнически съоръжения и отоплителни инсталации, както и инсталации на хибридни системи
 • Познава нормативните изисквания за въвеждане в експлоатация на топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации
 • Описва технологичната последователност от действия при пусковите и тестовите операции на топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации
 • Участва в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации
 • Обяснява технологията на провеждане на различните видове топлотехнически изпитания
 • Описва технологичната последователност на операциите при провеждане на 72-часова проба на машини, съоръжения и инсталации
 • Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
 • Описва процедурите за профилактика на топлотехническите съоръжения
 • Поддържа технологичните режими на работа на отоплителните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри
 • Обяснява механизма на процесите в топлотехническите съоръжения и отоплителните инсталациите
 • Определя режима на работа, като използва таблици, графики, номограми и диаграми
 • Обяснява предназначението на всички контролноизмервателни уреди и автоматика
 • Разпознава всяко отклонение на наблюдаван параметър от нормалната му стойност
 • Участва в планово и аварийно спиране на отоплителни инсталации и инсталации на хибридни топлинни системи
 • Обяснява видовете планово спиране на топлотехническите съоръжения и инсталации (отоплителни и хибридни)
 • Описва начините за аварийно спиране на топлотехническите съоръжения и инсталации (отоплителни и хибриди)
 • Идентифицира различни аварийни ситуации, свързани с различните топлотехнически съоръжения
 • Прилага методики за изчисление и избор на климатична инсталация с помощта на справочници и каталози
 • Определя избора на климатична система – въздухоохлаждаща или водоохлаждащ термопомпен агрегат (чилър), термопомпа, автономни климатизатори: прозоречни, „Сплит система“, автоклиматик
 • Описва елементите на конкретната климатична инсталация: спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматични уреди за инсталациите
 • Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на климатичната инсталация
 • Знае предназначението, принципа на действие и конструкцията на отделните елементи
 • Описва проектната/техническата документация на климатичната инсталация
 • Проверява годността и безопасността на климатичната инсталация
 • Знае правилата за работа, свързани със ЗБУТ, пожарната и аварийната безопасност
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на климатични инсталации
 • Попълва констативен протокол за извършените монтажни дейности
 • Познава техническите изисквания за изграждане на климатични инсталацииОписва нормативните правила за изграждане на климатични инсталации
 • Познава фирмената документация на климатичните системи
 • Извършва технически преглед на климатичната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Разпознава признаците за появила се неизправност или отклонения от нормалните параметри на климатичните системи/инсталации
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Описва възможните повреди и дефекти
 • Обяснява организацията на ремонтните дейности инсталации, като спазва инструкциите
 • Обяснява начините за отстраняване на характерни за климатичните системи/ инсталации неизправности и повреди
 • Възстановява нормалната работа на климатичната инсталация
 • Описва правилата за пожарна безопасност и за подпомагане на населението при бедствия и аварии
 • Разбира смисъла на инструкциите и действащите нормативни документи
 • Интерпретира дейностите по възстановяване нормалната работа на климатичните системи/инсталации
 • Въвежда в експлоатация климатични системи и инсталации
 • Познава нормативните изисквания за въвеждане в експлоатация на климатични системи и инсталации
 • Обяснява технологичната последователност от действия при пусковите и тестовите операции на климатични системи и инсталации\
 • Участва в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации
 • Обяснява технологията на провеждане на различните видове топлотехнически изпитания
 • Описва технологичната последователност на операциите при провеждане на 72-часова проба на машини, съоръжения и инсталации
 • Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
 • Познава изискванията и правилата за опазване на околната среда при работа с флуорсъдържащи парникови газове
 • Описва процедурите за профилактика на основните съоръжения в главен корпус
 • Определя режима на работа на климатичните инсталации, като използва стандартни таблици, номограми, диаграми
 • Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите, които управлява
 • Обяснява приложението на стандартните таблици, графики, номограми и диаграми
 • Поддържа технологичните режими на работа на климатичните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри
 • Обяснява механизма на процесите в климатичните инсталации/системи, които управлява
 • Обяснява предназначението на всички контролноизмервателни уреди и автоматика
 • Разпознава всяко отклонение на наблюдаван параметър от нормалната му стойност
 • Участва в планово и аварийно спиране на климатичните инсталации
 • Дефинира изискванията и правилата за опазване на околната среда при работа с флуорсъдържащи парникови газове и предотвратяване на пропуски в инсталациите
 • Обяснява видовете планово спиране на климатичната инсталация/система
 • Описва начините за аварийно спиране на климатичната инсталация/система
 • Идентифицира различни аварийни ситуации, свързани с климатичната инсталация/система
 • Прилага методики за изчисление и избор на вентилационната инсталация (съоръжения и мрежи) с помощта на справочници и каталози
 • Обяснява предназначението на вентилационните инсталации
 • Познава класификацията и принципа на действие на вентилационните инсталации
 • Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на вентилационната инсталация
 • Познава конструкциите на елементи и съоръжения от вентилационните инсталации
 • Проверява годността и безопасността на мрежата в съответствие със схемата на вентилационната инсталация
 • Знае правилата за работа за ЗБУТ, пожарна и аварийна безопасност
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на вентилационни инсталации
 • Попълва констативен протокол за извършените монтажни дейности
 • Познава техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на вентилационни инсталации, както и фирмената документация на отделните вентилационни елементи
 • Извършва технически преглед на вентилационната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Разпознава признаците за появила се неизправност или отклонения от нормалните параметри на вентилационните инсталации
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Описва възможните повреди и дефекти
 • Обяснява организацията на ремонтните дейности
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт на вентилационната инсталация (съоръжения и мрежи), като спазва инструкциите и графика за ремонт
 • Обяснява начините за отстраняване на характерни за вентилационните инсталации неизправности и повреди
 • Възстановява нормалната работа на вентилационната инсталация
 • Описва правилата за пожарна безопасност и за подпомагане на населението при бедствия и аварии
 • Разбира смисъла на инструкциите и действащите нормативни документи
 • Интерпретира дейностите по възстановяване нормалната работа на вентилационните инсталации
 • Въвежда в експлоатация вентилационна техника и инсталации
 • Познава нормативните изисквания за въвеждане в експлоатация на вентилационна техника и инсталации
 • Обяснява технологичната последователност от действия при пусковите и тестовите операции на вентилационна техника и инсталации
 • Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
 • Описва процедурите за профилактика на вентилационната техника таблици, номограми, диаграми
 • Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите
 • Описва приложението на стандартните таблици, графики, номограми и диаграми
 • Поддържа технологичните режими на работа на вентилационните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри
 • Обяснява механизма на процесите във вентилационната техника и вентилационните инсталации
 • Обяснява предназначението на всички контролноизмервателни уреди и автоматика
 • Разпознава всяко отклонение на наблюдаван параметър от нормалната му стойност
 • Обяснява видовете планово спиране на вентилационната техника/инсталация
 • Описва начините за аварийно спиране на вентилационната инсталация/техника
 • Идентифицира различни аварийни ситуации, свързани с вентилационната инсталация
 • Прилага методики за изчисление и избор на хладилната техника (топлотехническите съоръжения) с помощта на справочници и каталози
 • Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни агенти, студоносители, масла и газове и въздействието им върху околната среда
 • Описва различните видове хладилни машини: домашни абсорбционни и компресорни хладилници, агрегати от хладилници, хладилна мебел за търговската мрежа, сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат (ниско- и среднотемпературна), промишлени хладилници; тяхната спирателна, регулираща и предпазна арматура; автоматични уреди за инсталациите
 • Познава допълнителните елементи на хладилната инсталация (спомагателни апарати и съоръжения): спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматични уреди за инсталациите
 • Дефинира избора на хладилна машина – компресорна или абсорбционна
 • Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на хладилната инсталация
 • Познава конструктивните и функционалните особености на хладилните машини и уредите за автоматично регулиране
 • Обяснява принципа на действие на хладилните машини и уредите за автоматично регулиране
 • Знае правилата за безопасна работа при дейности с флуорсъдържащи парникови газове
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на хладилни инсталации
 • Попълва констативен протокол за извършените монтажни дейности
 • Познава техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на хладилни инсталации, както и фирмената документация на хладилната машина
 • Извършва технически преглед на хладилната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Знае изискванията и правилата за опазване на околната среда при работа с флуорсъдържащи парникови газове
 • Разпознава признаците за появила се неизправност или отклонения от нормалните параметри на хладилните инсталации
 • Описва причините за неизправностите и начините за отстраняването им
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Класифицира възможните пропуски на флуорсъдържащи парникови газове
 • Описва възможните повреди и дефекти
 • Обяснява организацията на ремонтните дейности
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт на хладилни машини, съоръжения и инсталации, като спазва инструкциите и графика за ремонт
 • Описва причините за провеждане на ремонтни дейности
 • Дефинира задачите на дейностите по ремонт на хладилни инсталации
 • Възстановява нормалната работа на хладилната инсталация
 • Описва правилата за пожарна безопасност, опазване на околната среда при работа с флуорирани парникови газове и предотвратяване на пропуски в инсталациите
 • Разбира смисъла на инструкциите и действащите нормативни документи
 • Интерпретира дейностите по възстановяване нормалната работа на хладилната инсталация
 • Въвежда в експлоатация хладилен агрегат и хладилна инсталация
 • Познава нормативните изисквания за въвеждане в експлоатация на хладилната машина/инсталация
 • Описва технологичната последователност от действия при пусковите и тестовите операции на хладилната машина/инсталация
 • Участва в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации
 • Обяснява технологията на провеждане на различните видове изпитания (гаранционни, предремонтни, следремонтни)
 • Описва технологичната последователност на операциите при провеждане на 72-часова проба на съоръжения и инсталации
 • Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
 • Дефинира изискванията и правилата за опазване на околната среда при работа с флуорсъдържащи парникови газове
 • Описва процедурите за профилактика на основните съоръжения в хладилната инсталация
 • Определя режима на работа на хладилната техника, като използва стандартни таблици, номограми, диаграми
 • Описва процесите в съоръженията и инсталациите, които управлява
 • Обяснява приложението на стандартните таблици, графики, номограми и диаграми за определяне оптимален и безопасен режим на работа
 • Поддържа технологичните режими на работа на хладилните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри
 • Дефинира механизма на процесите в хладилните машини/инсталации, които управлява
 • Обяснява предназначението на всички контролноизмервателни уреди и автоматика
 • Дефинира изискванията и правилата за опазване на околната среда при работа с флуорсъдържащи парникови газове и предотвратяване на пропуски в инсталациите
 • Обяснява видовете планово спиране на хладилната машина/инсталация
 • Описва начините за аварийно спиране на хладилната машина/инсталация
 • Идентифицира различни аварийни ситуации, свързани с хладилната машина/инсталация

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие
 • Осъществява устна и писмена комуникация с екипа и персонала
 • Осъществява писмена делова кореспонденция с държавни, общински органи, търговски дружества и др
 • Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията
 • Участва в разрешаването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Организира дейностите
 • Спазва и следи етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Изгражда прости електрически вериги
 • Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
 • Използва по предназначение различни видове датчици и преобразователни елементи
 • Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление
 • Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
 • Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
 • Изчислява параметрите на електрическите машини
 • Работи с чертожни инструменти
 • Проверява нисковолтови електрически вериги
 • Работи безопасно с електротехнически инструменти
 • Изработва чертежи на машинни детайли и възли
 • Сглобява и разглобява детайли и възли от енергийни машини и съоръжения
 • Пресмята характерни параметри на основни машинни елементи, детайли и възли
 • Прогнозира стойностите на измерваните величини
 • Отчита показанията на измерваните величини
 • Записва данните от измерванията в стандартен протокол или ведомост
 • Анализира стойностите на отчетените данни
 • Избира топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения
 • Извлича информация от специализирана литература за характеристиките на хидравлични машини и енергийни съоръжения
 • Работи с каталози и справочна литература
 • Използва ИКТ за избора на измервателни уреди, подходящи хидравлични машини и съоръжения
 • Преценява състоянието на автоматиката по нейната настройка
 • Участва в операциите по настройка и пренастройка на уредите за автоматично регулиране
 • Съпоставя измерените стойности на основните топлотехнически величини с граничните стойности
 • Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
 • Определя правилно инструменти, уреди, суровини и материали за изпълнение на шлосерски и заваръчни операции
 • Самостоятелно и безопасно изпълнява шлосерски и заваръчни операции
 • Работи безопасно с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите
 • Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и др.) при спазване на технологичния ред
 • Проверява количеството и качеството на извършената от екипа работа
 • Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални тръби
 • Оценява качеството (дефектира) на извършената от екипа дейност в съответствие с действащите стандарт
 • Извършва заваряване (спояване) на неметални тръби при спазване на технологичния ред
 • Инспектира визуално готовата заварка за неравности и здравина
 • Изчислява след извършен анализ техническите параметри на конвенционалните топлинни източници и ВЕИ
 • Използва справочници и каталози за топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации
 • Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация топлотехническо
 • Проучва проектната/техническата документация на топлотехническото съоръжение, отоплителната инсталация и инсталацията на хибридни системи
 • Заснема (очертава, отбелязва, прекарва) участъци от отоплителни и хибридни инсталации
 • Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
 • Съгласува дейностите при монтаж/демонтаж (приемане – предаване)
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Проверява процеса на инсталиране/изграждане на топлотехническото съоръжение/отоплителната или хибридната инсталация и съответствието им с проектната и техническа документация
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
 • Извършва количествена и качествена оценка на извършените операции за съответствие с документацията
 • Ползва справочна и каталожна информация
 • Открива грешки при изпълнение на процедурите
 • Коригира грешките съобразно допустимите стойности
 • Подрежда (систематизира) отчетната документация според нормативните правила
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа
 • Правилно диагностицира възможните повреди и дефекти в топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации
 • Съгласува дейностите при ремонта
 • Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
 • Избира метод за ремонт
 • Настройва параметрите на съоръженията от мрежата съгласно технологичните изисквания
 • Попълва специализирана техническа документация за извършените дейности
 • Подготвя примерни варианти на нарядите
 • Прилага ИКТ за попълване на ремонтната ведомост
 • Извършва пускови операции на топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации, като спазва инструкциите
 • Участва в обучението на експлоатационния персонал
 • Настройва топлотехническите параметри съгласно технологичните изисквания
 • Изготвя съпътстваща документация
 • Отчита основни параметри при провеждане на 72-часова проба на машини, съоръжения и инсталации
 • Настройва топлотехническите параметри
 • Маркира дейностите за планирана профилактика
 • Съставя времеви график за профилактичните дейности
 • Организира профилактичните дейности
 • Преобразува в стандартни измерителни единици отчетените стойности на всички топлотехнически и електрически величини
 • Обслужва топлотехническите съоръжения, като поддържа оптимални технологични параметри на отоплителните инсталации
 • Отчита параметрите на топлотехническото съоръжение и отоплителната инсталация от таблици и диаграми
 • Оценява състоянието (годност на работа) на отоплителните инсталации след анализ на отчетените параметри
 • Проверява изправното действие на контролноизмервателните уреди и автоматиката
 • Проследява, заедно с екипа, дейностите по плановото спиране на топлотехническите съоръжения и инсталации (отоплителни и хибридни)
 • Прилага методики за изчисляване на охладителен товар
 • Избира климатична система от справочници и фирмени каталози
 • Изчислява техническите параметри на климатичната инсталация
 • Заснема (очертава, отбелязва, прекарва) участъци от климатичната инсталация
 • Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
 • Съгласува дейностите при монтаж/демонтаж (приемане – предаване)
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Проверява процеса на изграждане на климатичната инсталация и съответствието ѝ с проектната и техническата документация
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
 • Подрежда отчетната документация според нормативните правила
 • Ползва справочна и каталожна информация
 • Открива грешки при изпълнение на процедурите
 • Коригира грешки
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа на климатичните инсталации
 • Съгласува дейностите при ремонта
 • Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт на климатичните
 • Избира метод за ремонт
 • Извършва настройка/и на климатична система
 • Настройва параметрите на съоръженията от инсталацията съгласно технологичните изисквания
 • Попълва специализирана техническа документация за извършените дейности
 • Участва в обучението на експлоатационния персонал
 • Настройва топлотехническите параметри
 • Изготвя съпътстваща документация
 • Контролира основни параметри при провеждане на 72-часова проба на машини, съоръжения и инсталации
 • Настройва топлотехническите параметри съгласно технологичните изисквания за въвеждане в експлоатация на машина, съоръжения или инсталации
 • Маркира дейностите за планирана профилактика
 • Съставя времеви график за профилактичните дейности
 • Организира профилактичните дейности
 • Обслужва съоръженията от климатичните инсталации, като поддържа оптимални технологични параметри
 • Оценява работоспособността на машините след анализ на отчетените параметри и сравнение с параметрите от таблици, графики, номограми и диаграми
 • Определя режима на работа на климатичната инсталация, като използва таблици, графики, номограми и диаграми
 • Обслужва климатична система, като поддържа оптимални технологични параметри
 • Преобразува в стандартни измерителни единици отчетените стойности на всички топлотехнически и електрически величини
 • Проверява действието на управлението на климатичната инсталация
 • Извършва самостоятелно избор на конкретни елементи на вентилационната инсталация от справочници и фирмени каталози
 • Изчислява техническите параметри на вентилационната инсталация
 • Прилага подходяща методика за изчисление на вентилационни мрежи и избор на съоръжения за вентилационите инсталации: вентилатори (аксиални, центробежни, канални, димоотводни, битови, покривни, за агресивни газове), рекуператори, филтри, въздуховоди, жалузийни решетки и клапи
 • Проучва проектната документация на вентилационните инсталации
 • Заснема (очертава, отбелязва, прекарва) участъци от инсталации и мрежи
 • Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
 • Съгласува дейностите при монтаж/демонтаж (приемане – предаване)
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Проверява процеса на изграждане на вентилационната инсталация и съответствието и с проектната и техническа документация
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
 • Подрежда отчетната документация според нормативните правила
 • Ползва справочна и каталожна информация
 • Открива грешки при изпълнение на процедурите
 • Коригира грешките съобразно допустимите стойности
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа на вентилационните инсталации
 • Съгласува дейностите при ремонта
 • Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
 • Избира метод за ремонт
 • Настройва параметрите на съоръженията от мрежата
 • Попълва специализирана техническа документация за извършените дейности
 • Извършва в екип пускови и тестови (72-часова проба) операции на вентилационна техника и инсталации
 • Участва в обучението на експлоатационния персонал
 • Настройва параметрите на вентилационната техника/инсталация
 • Маркира дейностите за планирана профилактика
 • Съставя времеви график за профилактичните дейности
 • Организира профилактичните дейности
 • Определя режима на работа на вентилационната техника, като използва стандартни
 • Определя режима на работа на вентилационната техника
 • Анализира отчетените параметри
 • Преобразува в стандартни измерителни единици отчетените стойности на всички топлотехнически и електрически величини
 • Определя работоспособността на машините
 • Проверява действието на автоматиката на вентилационната техника
 • Подбира съгласно техническото задание хладилен агрегат от справочници и технически каталози
 • Изчислява специфичното студопроизводство и топлоразменна повърхност при зададени разход на хладилен агент, температурна разлика и коефициент на топлопреминаване
 • Спазва технологичния ред за монтаж/демонтаж на основните и спомагателните елементи, тръби и автоматика на хладилната инсталация
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Разчита схеми на хладилни инсталации
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
 • Подрежда отчетната документация според нормативните правила.
 • Извършва количествена и качествена оценка на извършените операции за съответствие с документацията
 • Ползва справочна и каталожна информация
 • Открива грешки при изпълнение на процедурите
 • Коригира грешките съобразно допустимите стойности
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа на хладилните инсталации
 • Съгласува дейностите при ремонта
 • Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
 • Прилага процедури за отстраняване на открити неизправности и повреди
 • Следи за качеството на изпълнение на ремонтната дейност
 • Настройва параметрите на хладилната машина
 • Попълва специализирана техническа документация за извършените дейности
 • Извършва пускови операции на хладилната машина/инсталация
 • Участва в обучението на експлоатационния персонал
 • Настройва параметрите на хладилната машина/инсталация
 • Изготвя съпътстваща документация
 • Контролира основни параметри при провеждане на 72-часова проба на машини, съоръжения и инсталации
 • Настройва топлотехническите параметри на машини, съоръжения и инсталации
 • Съставя времеви график за профилактичните дейности
 • Маркира дейностите за планирана профилактика
 • Организира профилактичните дейности
 • Анализира отчетените параметри
 • Определя режима на работа на хладилната техника
 • Разпознава всяко отклонение на наблюдаван параметър от нормалната му стойност
 • Преобразува в стандартни измерителни единици отчетените стойности на всички топлотехнически и електрически величини
 • Анализира отчетените параметри
 • Участва в планово и аварийно спиране на хладилните инсталации
 • Проверява изправното действие на автоматиката на хладилната инсталация
 • Овладява изтичане на флуорсъдържащи парникови газове от хладилните инсталации

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6.Електротехника16
7.Електроника16
8.Техническа механика16
9.Материалознание16
10.Техническо чертане16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
11.Хидравлични машини24
12.Техническа термодинамика и топлопренасяне24
13.Климатична, вентилационна и отоплителна техника64
14.Топлинни източници32
15.Хладилна техника32
16.Ремонт на топлотехническите съоръжения и инсталации64
17.Експлоатация на топлотехническите съоръжения и инсталации40
18Проектиране на топлотехнически съоръжения и инсталации24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
19.Обработка на материали40
20.Електрически измервания32
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
21.По специалността – топлотехника200
22Производствена практика188
Общ брой на учебните часове за раздел А3388
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1..Управление на електрозадвижването60
1.1.Управление на електрозадвижването – теория30
1.2Управление на електрозадвижването –практика30
2.Елементи на машините60
2.1Елементи на машините – теория30
2.2Елементи на машините – практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top