Начало » 5220308 Възобновяеми енергийни източници

5220308 Възобновяеми енергийни източници

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВъзобновяеми енергийни източници
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220308
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА656
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220308 – “Възобновяеми енергийни източници”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за безопасна работа на работното място и за опазване на околната среда;
 • Познава пазарните отношения, правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Осъществява ефективна комуникация в работен екип;
 • Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • Познава нормативни документи, закони и наредби, както и съответствието им с европейското законодателство;
 • Оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно с тях извършва трудовите дейности;
 • Поема отговорност за изпълнение на трудовите задачи, съответстващи на компетенциите му;
 • Старае се да повишава квалификацията си;
 • Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби, правилници, инструкции, схеми и др.;
 • Знае свойствата на основните суровини и материали, използвани в електротехниката и енергетиката и тяхното предназначение, транспорт и съхранение.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да прилага правилата на бизнес комуникациите;
 • Да работи с техническа документация – планове, чертежи, схеми и справочна литература;
 • Да прилага принципите и законите на техническата механика;
 • Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;
 • Да работи с основните използвани в професията приложни програмни продукти;
 • Да използва основните машинни елементи;
 • Да извършва заваръчни шевове;
 • Да разчита технологични схеми и карти;
 • Да използва елементите за автоматизация на производството;Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиТеорияПрактикаОбщо
АОбща задължителна професионална подготовка2828
1.ЗБУТ1212
2.Икономика1616
БОтраслова задължителна професионална подготовка10084184
1.Чужд език по професията1616
2.Техническа механика        1616
3.Електротехника и електроника2020
4.Техническо чертане1616
5.Материалознание1616
6.Машинни елементи            1616
7.Учебна практика    общометална2020
8.Учебна практика общомонтажна4040
9.Учебна практика информационни технологии2424
ВСпецифична задължителна професионална подготовка176572748
1.Ветрени и хидрокинетични съоражения и инсталации    28 –28
2.Геотермални съоражения и инсталации2828
3.Соларни съоражения и инсталации2828
4.Съоражения и инсталации за производство на енергия от биомаса2424
5.Проектиране на топлотехнически инсталации3636
6.Подемно-транспортна техника1616
7.Експлоатация и ремонт на съоражения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ5252
8.Учебна практика по специалността6060
9.Лабараторна учебна практика8080
10.Учебна практика по сглобяване и ремонтна съединения 4040
11.Учебна практика по електрическа част на ФЕЦ 8080
12.Учебна практика по технически средства за измерване 5050
13.Учебна практика по дейности при изграждане на ФЕЦ 130130
14.Производствена практика9696
Общ брой часове304656960
Scroll to Top