Начало » 5220303 Хидроенергетика

5220303 Хидроенергетика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХидроенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ220
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА740
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220303 – “Хидроенергетика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните понятия, закони и процесив хидро- и газо-, термодинамиката и топлопренасянето и приложението им в енергийните съоръжения;
 • Свойствата, параметрите добиването, транспортирането и съхраняването на природния газ;
 • Свойствата и приложението на металите и неметалите , използвани в газоснабдяването;
 • Горивния процес, димоотвеждането и вида на изгорелите газове;
 • Общото устройство, принципа на работа и техническото обслужване на газовиинсталации и уреди;
 • Технологичната последователност на операциите по изграждане на газови инсталации;
 • Технологичната последователност на монтаж, демонтаж, настройки и пускане в действия на газова техника;
 • Инструментите и контролно-измервателните  уреди;
 • Да разпознава, използва и разчита техническа, конструктивнна и технологичндокументация;
 • Техническите показатели за надеждна работа и нормте за отклонение на газов инсталации и техника;
 • Начинте за установяване на неизправности и отстраняването им;
 • Нормативните документи, равилници и други подписаня за изграждане и работа на газови инсталации;
 • Основните правила за безопасна работа на работното място, ползване на лични предпазни средства и да не замърсява с работата си околната среда;
 • Носи отговорност за изпълнение на разпределените задачи,  да съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Осъзнава необходимостта от повишаване на квалификазията си;
 • Да знае модели на управление на човешки ресурси, основи на бизнес комуникации и управление и организация на фирма.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага умения за изработване и полагане на тръбопроводи за газови инсталации;
 • Да заварява метални, пластмасови тръби и да споява медни тръби;
 • Да монтира и демонтира тръбопроводи и канали за газови инсталации;
 • Да монтира и демонтира арматура, измервателни, командни, регулиращи и защитни устройства;
 • Да монтира, демонтира и настройва различни видове газови уреди;
 • Да контролира, изпитва, пуска в действие и регулира газовите съоръжения и уреди;
 • Да поддържа в изправност газовите инсталации и да отстранява повреди.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование учебните предметиТеорияПрактикаОбщо
 Обща задължителна професионална подготовка70 70
1Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда.6 6
2Икономика6 6
3Трудово право6 6
4Мотивация и комуникативни умения6 6
5Бизнес комуникация, делово общуване и фирмена  култура10 10
6Управление на човешките ресурси18 18
7Основи на стратегическото и оперативното управление на фирма  18 18
 Отраслова задължителна професионална подготовка222850
1Чужд език по професията44
2Техническа механика66
3Основи на електротехниката6612
4Информационни технологии6612
 Общометална практика01616
 Специфична задължителна професионална подготовка128712840
1Техническо чертане82432
2Материалознание163248
3Машинни елементи83240
4Хидравлични машини164864
5Термодинамика и топлопренасяне84048
6Топлотехнически измервания164864
7Пречиствателни и вентилационни системи164056
8Компресори и вентилатори164864
9Водни турбини85664
10Помпи и компресори165672
11Учебна практика 120120
12Производствена практика 120120
 Общ брой220740960
Scroll to Top