Начало » 5220301 Топлоенергетика

5220301 Топлоенергетика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТоплоенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ436
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА524
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220301 – “Топлоенергетика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място,
 • познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
 • спазва правилата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • разбира значимостта и необходимостта на професията – монтьор на газова техника;
 • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, работи в екип с чувство за отговорност при изпълнение на задачите;
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • разбира и ползва изрази на чужд език, свързани с безопасното упражняване на професията;
 • може да създава текст, попълва бланки, отчита работата си с помощта на компютър.
 • да познава основните машини и инструменти, предназначението им, правилата за работа с тях;
 • да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на газовата техника;
 • да разчита работни чертежи, монтажни схеми, спецификации;
 • да намира  и  съхранява  информация  в  компютър  и  ползва  интернет  и електронна поща, включително на чужд език; оценява  конкретните  ситуации  на  работното  място  и  съобразно  с  тях извършва трудовите дейности;
 • попълва работна документация – формуляри, дневници, протоколи и др., за извършените дейности;
 • да поема отговорност  за изпълнение на  трудовите  задачи,  съответстващи на неговите компетенции; съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • прилага методите за организация на работата в екип;
 •  упражнява контрол и оценява дейността на други хора.

ДА МОЖЕ:

 • познава предназначението, принципа на действие и основните конструкции.
 • да  познава  физическата  същност  на  основните  топлотехнически  и електрически величини, избира и използва технически средства за измерването им;
 • да анализира данните от измерванията; и знае  основните  понятия,  закони  и  процеси  в  хидро-  и  газодинамиката, термодинамиката  и  топлопренасянето  и  тяхното  приложение  в  енергийните съоръжения;
 • да решава  практико-приложни  задачи  от  хидро-  и  газодинамика, термодинамика и топлопренасяне;
 • да познава  предназначението  и  конструкциите  на  машинни  елементи, детайли, възли и апарати;
 • да изчислява и изчертава основни машинни елементи, детайли и възли;
 • да използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми; да разчита  и  използва  техническа,  конструктивна  и  технологична документация – наредби, правилници, инструкции, каталози, схеми, чертежи и др.;
 • да знае  свойствата  на  основните  суровини  и  материали,  използвани  в електротехниката  и  енергетиката,  технологичното  им  предназначение,  транспорт  и съхранение;
 • да  работи  безопасно  с  основни  шлосерски  и  общомонтажни  инструменти, уреди, машини, приспособления и заваръчна техника;
 • да подготвя, пуска в действие и въвежда в експлоатация газови инсталации, газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация;
 • да работи безопасно с горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва при необходимост лични предпазни средства;
 • оценява критичните ситуации на работното си място и съобразно с тях извършва необходимите действия;
 • изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
 • изпълнява самостоятелно и в срок трудовите дейности и поема отговорност по отношение на качеството на извършената работа;
 • попълва работна документация – формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
 • да извършва  монтажно-демонтажни  и  ремонтни  операции  с  машинни елементи, детайли и възли;
 • да познава и използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми;
 • да познава  устройството, принципа на  действие и  различни  конструкции на хидравлични машини;
 • да познава  предназначението,  устройството  и  принципа  на  действие  на енергийни съоръжения и инсталации и начините за инсталиране;
 • работи  безопасно  със  суровини  и  материали,  измервателни  уреди,
 • специализирани инструменти и стендове;
 • познава  технологията  на  газо-кислородно  и  аргоново  заваряване  и
 • спояване на метални и неметални тръби;
 •  контролира  дейностите  при  изработване  на  елементи  от  инсталации  и съоръжения;
 • Да използва методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации;
 • да познава  изискванията  и  правилата  за  провеждане  на  профилактика  и ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите  ТеорияПрактикаОбщо
А.Обща професионална подготовка10546151
1.Здравословни и безопасни условия на труд12 12
2.Икономика10 10
3.Психология, етика, естетика29 29
1.Трудово и строително право26 26
2.Комуникационни умения81018
3.Компютърна грамотност203656
БОтраслова професионална подготовка13638174
1.Чужд език по професията20 20
2.Техническа механика382058
3.Електротехника и електроника481058
4.Производство, пренасяне и разпределение на топлинна и електрическа енергия30838
ВСпецифична професионална подготовка195440635
1.Техническо чертане201636
2.Материалознание20 20
3.Машинни елементи201636
4.Термодинамика и топлопренасяне182028
5.Горивни устройства40848
6.Подемно-транспортна техника12 12
7.Хидравлични машини101020
8.Монтаж и ремонт на газоснабдителна техника352055
9.Основи на КИП и А20 20
9.1Автоматизация10 10
9.2Процеси и апарати10 10
10Учебна практика 340340
10.1Общометална практика – шлосерство, технология на сглобяването и ремонт, заваряване 8080
10.2Практика по специалността 140140
10.3Производствена практика 120120
 Общо436524960
Scroll to Top