Начало » 5220212 Електроенергетика

5220212 Електроенергетика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектромонтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектроенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220212
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220212 – “Електроенергетика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Извършва електромонтажни дейности за изграждане на електрически уредби за ВН и СН, електроразпределителни мрежи за СН и НН – кабелни и въздушни
 • Извършва техническа поддръжка на оборудването за производство и пренос на електрическа енергия ВН, СН и НН – кабелни и въздушни – под и без напрежение
 • Монтира релейните защити и автоматика към основното оборудване в електрически уредби
 • Монтира релейните защити и автоматика към основното оборудване в електрически уредби за ВН и електроразпределителни мрежи за СН

ДА МОЖЕ:

 • Спазва основните правила за безопасна работа на работното място и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения
 • Работи в екип и спазва йерархичната подчиненост
 • Разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби, ориентира се в стандартите
 • Работи с нормативни и фирмени документи (на български и на чужд език)
 • Измерва електрически величини
 • Монтира и демонтира детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване
 • Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите
 • Открива повреди в схемите и съоръженията и определя причините за тях
 • Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметите по теория и практикаБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
Модул 1- Обща професионална подготовка643232
1Икономика, търговско право, бизнес комуникация, мотивация1688
2Здравословни и безопасни условия на труд и трудово-правно законодателство1688
3Компютърна грамотност321616
 Модул 2 – Отраслова професионална подготовка16011248
1Основни понятия, величини и зависимости в електротехниката16160
2Електротехнически материали880
3Измерване на електрически и неелектрически величини16160
4Електрически схеми и чертежи16160
5Електрически машини, трансформатори и преобразуватели1688
6Електрически апарати16160
7Електрозадвижване24816
8Работа с инструменти. Влияние на околната среда.1688
9Езиково обучение321616
 Модул 3 – Специфична професионална подготовка1681680
1Електрически централи и подстанции4040 
2Електрически мрежи4040 
3Релейна защита4040 
4Монтаж и експлоатация4848 
IV.УЧЕБНА ПРАКТИКА2160216
1Общометална практика56 56
2Учебна практика по специалността64 64
3Лабораторна практика56 56
4Общомонтажна40 40
V.ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА56 56
  Общо664312352
Scroll to Top