Начало » 5220211 Електродомакинска техника

5220211 Електродомакинска техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектромонтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектродомакинска техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220211
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образовние,придобито право за явявне на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
 
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ256
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА408
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220211 – “Електродомакинска техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Разчита и използва на практика електротехническата документация-наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • Как да подпира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
 • Как да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж  на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изисквания на Система за управление на качеството (СУК), Охрана на труда (ОТ), Техническа безопасност (ТБ) и Противопожарна охрана (ППО);
 • Технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехническите съоражения;
 • Анализира условията, извършва необходимите трудови дейности като отчита влиянието на околната среда-влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоражения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Познава начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
 • Предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали,машини и помощен инвентар в подемната и асансьорна техника и спазва правилата за работа с тях;
 • Елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Видовете схеми на електрически инсталации и табла;
 • Условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини;
 • Параметрите на електрическите машини;
 • Схемите, свързани с работата на машините;
 • Електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Схемите с електрически апарати и техническите им параметри;
 • Явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Точното прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Условията за работа и влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Принципа на действие, конструкциите и характеристиките на готварските печки;
 • Видовете печки с чугунени нагревателни плочи, компонентите им, електрическите схеми, характерните повреди и начините на ремонт;
 • Видовете печки със стъклокерамичен плот, компонентите, електрическите схеми, характерните повреди и начините на ремонт;
 • Конструкцията на фурните, компонентите, електрическите схеми и начините за ремонт;
 • Принципа на действие, влиянието на микровълните върху човека, конструкциите на микровълновите печки;
 • Принципа на работа на генераторния блок, компонентите, характерните повреди и ремонта на микровълнови печки;
 • Принципа на работа на управляващия блок, компонентите, характерните повреди и ремонта на на микровълнови печки;
 • Блокировките и защитите, предназначението им, компонентите, характерните повреди и ремонт на микровълнови печки;
 • Електрическите схеми на микровълнови печки;
 • Конструкцията и принципа на действие на машините за почистване;
 • Електрически схеми на машините за почистване;
 • Методите за откриване и начините за отстраняване на повреди при машините за почистване;
 • Методите за обслужване и ремонт на машините за почистване;
 • Методиката за провеждане на функционални проверки и изпитвания на машините за почистване;
 • Принципите на действие, конструкциите, използваните консумативи и техническите характеристики на миялните машини;
 • Водната система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на миялните машини;
 • Системата за загряване на водата и сушене, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Системата за подаване на препарати, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Системата за омекотяване на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Електрическата система, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Принципа на действие, конструкциите, използваните консумативи и техническите характеристики на пералните машини;
 • Системата за пълнене с вода и поемане на перилен препарат, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Системата за загряване на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Системата за изхвърляне на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Системата за сушене, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Задвижващата система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Електрическата система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Конструкцията и принципа на действие на преносимите битови уреди;
 • Правилата за безопасна експлоатация на преносимите битови уреди;
 • Основните експлоатационни параметри на преносимите битови уреди;
 • Електрическите схеми на преносимите битови уреди;
 • Методите за диагностика, инсталиране и ремонт на преносимите битови уреди;
 • Методите за изпитване за годност и безопасна експлоатация на преносимите битови уреди;
 • Конструкцията и принципа на действие на електрическите нагревателни уреди;
 • Правилата за безопасна експлоатация на електрическите нагревателни уреди;
 • Основните експлоатационни параметри на електрическите нагревателни уреди;
 • Принципни и монтажни електрически схеми на електрическите нагревателни уреди;
 • Методите за диагностика, инсталиране и ремонт на електрическите нагревателни уреди;
 • Методите за изпитване за годност и безопасна експлоатация на електрическите нагревателни уреди;
 • Свойствата и приложението на различните проводникови материали;
 • Свойствата и приложението на различните електроизолационни материали;
 • Свойствата и приложението на различните представители на топлоустойчиви, топлоизолационни, топлоакумулиращи, полупроводникови и магнитни материали;
 • Свойствата и приложението на различните проводници и кабели в битовите електродомакински уреди;
 • Основните електронагревателни елементи;
 • Изчисляването на нагревателни елементи;
 • Основните електронагревателни системи;
 • Устройството и принципа на работа на различните елементи за сигнализация;
 • Устройството, схемите на свързване и принципа на работа на използваните в електродомакинските уреди прекъсвачи;
 • Методите за проверка на годността, откриване на повреди и подмяна на електронагревателни и градивни елементи;
 • Устройството и принципа на работа на различните датчици и релета, използвани в електродомакинските уреди;
 • Устройството и принципа на работа на използваните в електродомакинските уреди електромагнитни елементи;
 • Устройството и принципа на работа на различните помпи и вентилатори, използвани в електродомакинските уреди;
 • Методите за проверка на годността, откриване на повреди и подмяна на градивните елементи;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 •  Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд
 • Да разпознава и описва елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Да разчита и начертава схеми на ел. инсталации и табла;
 • Да осмисля условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Да използва учебна, техническа и справочна литература;
 • Да решава задачи с примери от практиката и обосновава избора на използваните величини;
 • Да разбира и анализира устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Да разбира и анализира режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини и да сравнява характеристиките на различни електрически машини;
 • Да изчислява параметрите на електрическите машини и използва закономерностите в тях за решаване на задачи с примери от практиката;
 • Да разчита и чертае схеми, свързани с работата на машините;
 • Да анализира условията за работа и прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда;
 • Да търси и използва информация, свързана с електрическите машини;
 • Да разпознава и описва електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Да разбира и начертава схеми с електрически апарати, разчита и използва и техническите им параметри;
 • Да анализира явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Да обмисля необходимостта от точно прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Да анализира условията за работа и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Да обосновава решенията на задачи с примери от практиката;
 • Да търси и използва информация свързана с електрическите апарати;
 • Да описва принципа на действие, конструкциите и характеристиките на готварските печки;
 • Да описва видовете печки с чугунени нагревателни плочи, компонентите им, електрическите схеми, характерните повреди и начините на ремонт Видовете печки с чугунени нагревателни плочи, компонентите им, електрическите схеми, характерните повреди и начините на ремонт;
 • Да описва видовете печки със стъклокерамичен плот, компонентите, електрическите схеми, характерните повреди и начините на ремонт;
 • Да описва конструкцията на фурните, компонентите, електрическите схеми и начините за ремонт;
 • Да описва принципа на действие, влиянието на микровълните върху човека, конструкциите на микровълновите печки;
 • Да описва принципа на работа на генераторния блок, компонентите, характерните повреди и ремонта на микровълнови печки;
 • Да описва принципа на работа на управляващия блок, компонентите, характерните повреди и ремонта на на микровълнови печки;
 • Да описва блокировките и защитите, предназначението им, компонентите, характерните повреди и ремонт на микровълнови печки;
 • Да разчита електрическите схеми на микровълнови печки;
 •  Да описва конструкцията и принципа на действие на машините за почистване;
 • Да разчита и съставя електрически схеми на машините за почистване;
 • Да описва методите за откриване и начините за отстраняване на повреди при машините за почистване;
 • Да описва методите за обслужване и ремонт на машините за почистване;
 • Да описва методиката за провеждане на функционални проверки и изпитвания на машините за почистване;
 • Да описва принципите на действие, конструкциите, използваните консумативи и техническите характеристики на миялните машини;
 • Да описва водната система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на миялните машини;
 • Да описва системата за загряване на водата и сушене, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Да опсва системата за подаване на препарати, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини Системата за подаване на препарати, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Да описва системата за омекотяване на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Да описва електрическата система, компонентите, принципа им на работа и характерните поведи на миялните машини;
 • Да описва принципа на действие, конструкциите, използваните консумативи и техническите характеристики на пералните машини;
 • Да описва системата за пълнене с вода и поемане на перилен препарат, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да описва системата за загряване на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да описва системата за изхвърляне на водата, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да описва системата за сушене, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да описва садвижващата система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да описва електрическата система, компонентите, принципа им на работа и характерните повреди на пералните машини;
 • Да познава и описва конструкцията и принципа на действие на преносимите битови уреди;
 • Да познава правилата за безопасна експлоатация на преносимите битови уреди;
 • Да познава основните експлоатационни параметри на преносимите битови уреди;
 • Да разчита и съставя електрическите схеми на преносимите битови уреди;
 • Да познава методите за диагностика, инсталиране и ремонт на преносимите битови уреди;
 •  Да познава методите за изпитване за годност и безопасна експлоатация на преносимите битови уреди;
 • Да познава конструкцията и принципа на действие на електрическите нагревателни уреди;
 • Да познава правилата за безопасна експлоатация на електрическите нагревателни уреди;
 • Да познава основните експлоатационни параметри на електрическите нагревателни уреди;
 • Да разчита и съставя принципни и монтажни електрически схеми на електрическите нагревателни уреди;
 • Да познава методите за диагностика, инсталиране и ремонт на електрическите нагревателни уреди;
 • Да познава методите за изпитване за годност и безопасна експлоатация на електрическите нагревателни уреди;
 • Да познава свойствата и приложението на различните проводникови материали;
 • Да познава свойствата и приложението на различните електроизолационни материали;
 • Да познава свойствата и приложението на различните представители на топлоустойчиви, топлоизолационни, топлоакумулиращи, полупроводникови и магнитни материали;
 • Да познава свойствата и приложението на различните проводници и кабели в битовите електродомакински уреди;
 • Да познава и ползва основните електронагревателни елементи;
 • Да изчислява нагревателни елементи;
 • Да познава и ползва основните електронагревателни системи;
 • Да описва устройството и принципа на работа на различните елементи за сигнализация;
 • Да описва устройството, да начертава схемите на свързване и обяснява принципа на работа на използваните в електродомакинските уреди прекъсвачи;
 • Да познава методите за проверка на годността, откриване на повреди и подмяна на електронагревателни и градивни елементи;
 • Да описва устройството и принципа на работа на използваните в електродомакинските уреди електромагнитни елементи;
 • Да описва устройството и принципа на работа на различните помпи и вентилатори, използвани в електродомакинските уреди;
 • Да познава методите за проверка на годността, откриване на повреди и подмяна на градивните елементи;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.321616
1ЗБУТ1688
2Икономика1688
БОтраслова задължителна  професионална          подготовка.1688088
1Чужд език по професията24168
2Електроконструктивно чертане1688
3Инструменти и материали1688
4Електромонтажни дейности1688
5Организация на работното място1688
6Производство, разпределение и управление на електрическата енергия24816
7Обща електротехника и ел.измерване24816
8Електрически инсталации1688
9Електрически машини и апарати.1688
ВСпецифична за професията и специалността задължителна професионална подготовка.160160 
1Електрически готварски печки2424 
2Машини за почистване2424 
3Миялни и перални машини3232 
4Преносими битови уреди2424 
5Електрически нагревателни уреди2424 
6Материали и градивни елементи в електродомакинската техника3232 
ГУчебна практика240 240
1По специалността120 120
2Лабораторна по електрически машини и апарати48 48
5Обща електромонтажна72 72
ДПроизводствена практика.64 64
 ВСИЧКО А + Б + В + Г + Д:664256408
Scroll to Top