Начало » 5220210 Електрически инсталации

5220210 Електрически инсталации

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектромонтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрически инсталации
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220210
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
 
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ240
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА424
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220210 – “Електрически инсталации”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети            Учебни часове
Общо ТеорияПрактика
  І. Задължителна  професионална Подготовка632224408
 А. Обща  професионална подготовка24168
1.Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.16124
2.Икономика844
 Б. Отраслова професионална подготовка1447272
1.Техническа механика24168
2.Електротехника и електроника402416
3.Електротехническо чертане1688
4.Електротехнически материали и инструменти401624
5.Чужд език по професията24816
 В. Специфична професионална подготовка304136168
1.Електрически машини и апарати482424
2.Производство, разпределение и управление на електрическата енергия483216
3.Схеми на електрически инсталации1688
4.Електромонтажни дейности321616
5.Инсталационно дело16056104
 Производствена практика160160
 ВСИЧКО А + Б + В:632224408
 ІІ. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА321616
1.Трудово и осигурително право. Организация на трудовия процес.88
2.Комуникативни умения, мотивация.844
3.Компютърна грамотност16412
 ВСИЧКО І+ІІ:664240424
Scroll to Top