Начало » 5220204 Електрообзавеждане на производството

5220204 Електрообзавеждане на производството

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектротехник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрообзавеждане  на производството
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220204
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220204 – “Електрообзавеждане  на производството”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Разчита и използва на практика електротехническата документация-наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • Как да подпира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
 • Как да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж  на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изисквания на Система за управление на качеството (СУК), Охрана на труда (ОТ), Техническа безопасност (ТБ) и Противопожарна охрана (ППО);
 • Технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехническите съоражения;
 • Анализира условията, извършва необходимите трудови дейности като отчита влиянието на околната среда-влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоражения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Познава начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
 • Предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали,машини и помощен инвентар в подемната и асансьорна техника и спазва правилата за работа с тях;
 • Елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Видовете схеми на електрически инсталации и табла;
 • Условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини;
 • Параметрите на електрическите машини;
 • Схемите, свързани с работата на машините;
 • Електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Схемите с електрически апарати и техническите им параметри;
 • Явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Точното прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Условията за работа и влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и средствата за предпазване от тях;
 • Начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Понятието обратна връзка и начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Изчислителните методики при проектиране на осветителна уредба;
 • Техническата терминология при монтажа;
 • Необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Условията за работа /според товара, паралелна работа/ и влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Видовете монтажни и експлоатационни дейности;
 • Видовете експлоатационна документация;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 •  Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд
 • Да разпознава и описва елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Да разчита и начертава схеми на ел. инсталации и табла;
 • Да осмисля условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Да използва учебна, техническа и справочна литература;
 • Да решава задачи с примери от практиката и обосновава избора на използваните величини;
 • Да разбира и анализира устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Да разбира и анализира режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини и да сравнява характеристиките на различни електрически машини;
 • Да изчислява параметрите на електрическите машини и използва закономерностите в тях за решаване на задачи с примери от практиката;
 • Да разчита и чертае схеми, свързани с работата на машините;
 • Да анализира условията за работа и прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда;
 • Да търси и използва информация, свързана с електрическите машини;
 • Да разпознава и описва електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Да разбира и начертава схеми с електрически апарати, разчита и използва и техническите им параметри;
 • Да анализира явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Да обмисля необходимостта от точно прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Да анализира условията за работа и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Да обосновава решенията на задачи с примери от практиката;
 • Да търси и използва информация свързана с електрическите апарати;
 • Да дефинира основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Да описва, обяснява и сравнява конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Да обяснява електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Да посочва предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Да описва условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и посочва средства за предпазване от тях;
 • Да прилага начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Да обяснява начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Да използва начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Да дефинира основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Да обяснява и описва процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Да обяснява протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Да сравнява общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Да разграничава и съпоставя апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Да обяснява принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Да обяснява принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да изказва основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да дефинира понятието обратна връзка и описва начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Да осмисля необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Да прилага самостоятелно подходяща изчислителна методика при проектиране на осветителна уредба;
 • Да търси и намира информация, свързана с електрическите източници на светлина и осветителните уреди, както и на нови конструкции и техните приложения в убена, техническа и справочна литература и др. Източници на информация;
 • Да използва техническата терминология при монтажа;
 • Да познава и избира необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Да анализира условията за работа /според товара, паралелна работа/ и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Да описва и сравнява монтажните и експлоатационни дейности;
 • Да попълва и използва експлоатационната документация;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.321616
1ЗБУТ1688
2Икономика1688
БОтраслова задължителна  професионална          подготовка.248136112
1Чужд език по професията16160
2Електроконструктивно чертане1688
3Инструменти и материали1688
4Електромонтажни дейности1688
5Организация на работното място1688
6Производство, разпределение и управление на електрическата енергия402416
7Обща електротехника и ел.измерване402416
8Електрически инсталации321616
9Електрически машини и апарати.562432
ВСпецифична за професията и специалността задължителна професионална подготовка.160160 
1Електроснабдяване2828 
2Електрообзавеждане на производството5252 
3Осветителна техника3232 
4Монтаж и ескплоатация4848 
ГУчебна практика160 160
1По специалността72 72
2Лабораторна по електрически машини и парати.56 56
3Електромонтажна практика32 32
ДПроизводствена практика.64 64
 ВСИЧКО А + Б + В + Г + Д:664312352
Scroll to Top