Начало » 5220109 Електрически инсталации

5220109 Електрически инсталации

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектротехник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрически инсталации
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220109
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване не средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ380
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА580
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220109 – “Електрически инсталации”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; познава и използва личните предпазни средства;
 • осъществява ефективна комуникация с ръководители, колеги, клиенти и подчинени при изпълнение на трудовата си дейност; формулира проблеми и прави отчети за извършена работа;
 • разпределя задачите между членовете на работната група, изисква съдействие и помощ от тях; изказва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; изпълнява отговорно работата, която му е възложена;
 • разбира своята роля и тази на екипа в трудовата дейност и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; познава и дефинира икономическите връзки между участниците в работната група в съответствие с правилата във фирмата;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;
 • осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.
 • изпълнява типични електромонтьорски и електротехнически операции, свързани с
 • изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електрическите инсталации,
 • да участва в проектирането и разработването на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, като:
 • познава основните конструкции електрически машини и апарати, в т.ч. техните възли и детайли, както и подходящите материали за изработването им;
 • описва, разбира и прилага основните технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, за монтажа на цялото изделие, за демонтажа му и необходимите изпитвания, както и отговорностите на всички членове в работната група; осигурява спазване на нормативните документи;
 • разпознава най-често срещаните повреди в електрическите инсталации, причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване и използва подходящи материали, инструменти и машини;
 • анализира условията за работа и съобразно тях организира ефективно изпълнение на необходимите дейности по работни места;
 • участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и електрически схеми на електрически инсталации

ДА МОЖЕ:

 • разпознава, разчита и използва електротехническата документация – наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.
 • подбира, използва и съхранява електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
 • извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията на система за управление на качеството (СУК), охрана на труда (ОТ), техническа безопасност (ТБ) и противопожарна охрана (ППО);
 • осмисля технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения;
 • анализира условията за работа, извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда – влажност, замърсеност, климатичнизони върху работата на електротехническите съоръжения, и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа;
 • познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
 • умее да осъществява превантивен контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електрическите съоръжения;
 • участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметите по теория и практикаБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1527280
1.Здравословни и безопасни условия на труд1688
2.Компютърно обучение402020
3.Основи на пазарната икономика844
4.Общи правила на трудово-правното законодателство1688
5.Езиково обучение – английски език482424
6.Бизнес-комуникации24816
II.Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление „Електротехника и енергетика“336188148
1.Основни понятия, величини и зависимости в електротехниката321616
2.Електротехнически материали16160
3.Измерване на електрически и неелектрически величини481632
4.Електрически схеми и чертежи643232
5.Електрически машини, трансформатори и  преобразуватели966432
6.Електрозадвижване24168
7.Електроенергийна система1688
8.Работа с инструменти. Влияние на околната среда402020
 III.Специфична за Специалност „Електрически инсталации“472120352
 Техникически инсталации   и  ел. чертане1201200
 Технология на специалността2960296
 Лаборатория измервания и машини и съоръжения56056
 ОБЩО:960380580
Scroll to Top