Начало » 5220103 Електрообзавеждане на производството

5220103 Електрообзавеждане на производството

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектротехник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрообзавеждане на производството
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване не средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ448
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА512
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220103 – “Електрообзавеждане на производството”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Как да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж  на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изисквания на Система за управление на качеството (СУК), Охрана на труда (ОТ), Техническа безопасност (ТБ) и Противопожарна охрана (ППО);
 • Технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехническите съоражения;
 • Анализира условията, извършва необходимите трудови дейности като отчита влиянието на околната среда-влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоражения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Видовете монтажни и експлоатационни дейности;
 • Видовете експлоатационна документация;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да разбира и анализира режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини и да сравнява характеристиките на различни електрически машини;
 • Да изчислява параметрите на електрическите машини и използва закономерностите в тях за решаване на задачи с примери от практиката;
 • Да разчита и чертае схеми, свързани с работата на машините;
 • Да анализира условията за работа и прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда;
 • Да разпознава и описва електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Да познава и избира необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Да анализира условията за работа /според товара, паралелна работа/ и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Да описва и сравнява монтажните и експлоатационни дейности;
 • Да попълва и използва експлоатационната документация;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучаватТеорияПрактикаОбщо
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА21680296
А.І.Общо задължителна професионална подготовка641680
1.3БУТ808
2.Трудово и осигурително право808
3.Икономика16016
4.Чужд език по специалността16016
5.Компютърна грамотност, бизнес – комуникации161632
А.ІІ.Отраслова професионална подготовка15264216
6.Техническо чертане24832
7.Електротехника, електроника, основи на автоматизацията48048
8.Техническа механика16016
9.Електроматериалознание, електрически измервания.48048
10.Електрически инсталации и проектиране16016
11.Отраслова учебна практика05656
Б.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА232344576
12.Електроснабдяване120120240
13.Електрообзавеждане на производството244872
14.Осветителна техника326496
15.Монтаж и ескплоатация56112168
В.УЧЕБНА ПРАКТИКА08888
16.По специалността.03232
17.Лабораторна по електрически машини и апарати03232
18.Електромонтажна02424
 ОБЩО448512960
Scroll to Top