Начало » 5220101 Електрически машини и апарати

5220101 Електрически машини и апарати

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕлектротехник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектрически машини и апарати
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване не средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ446
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА514
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220101 – “Електрически машини и апарати”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация вкл. и на чужд език
 • Правилата за чертаене и конструиране
 • Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати
 • Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати.
 • Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
 • Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им
 • Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
 • Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
 • Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. – трайни и кратковременни
 • Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда;
 • Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда
 • Използване на компютърна техника (текстообработка)

ДА МОЖЕ:

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
 • Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
 • Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
 • Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления
 • Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
 • Откриване и отстраняване на повреди
 • Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
 • Използване на лични предпазни средства;
 • Спазване на предписания и графици;
 • Опазване на живота и здравето – своя и на останалите работници;
 • Оказване на долекарска помощ;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
 • Работа с компютърна техника – създаване на текст.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучаватТеорияПрактикаОбщо
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА23890328
А.І.Общо задължителна професионална подготовка542680
1.3БУТ628
2.Трудово и осигурително право808
3.Икономика8816
4.Чужд език по специалността16016
5.Компютърна грамотност, бизнес – комуникации161632
А.ІІ.Отраслова професионална подготовка18464248
6.Техническо чертане24024
7.Електротехника, електроника, основи на автоматизацията48048
8.Техническа механика24024
9.Електроматериалознание, електрически измервания.48048
10.Електрически инсталации и проектиране40040
11.Учебна практика – общометална03232
12.Учебна практика – електромонтажна03232
Б.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА208424632
13.Електрически машини за постоянен ток323264
14.Трансформатори246488
15.Синхронни машини326496
16.Асинхронни машини245680
17.Колекторни променливтокови машини и преобразователи246488
18.Електрически апарати6480144
19.Избираема подготовка86472
 ОБЩО446514960
Scroll to Top