Начало » 5211401 Мехатроника

5211401 Мехатроника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМехатроника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521140
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМехатроника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5211401 – “Мехатроника

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Спазва нормативните документи за електробезопасност, за пожарна и аварийна безопасност, за безопасна работа с газови уредби и опазване на околната среда;
 • Определя рисковете и опасностите на конкретните работни места;
 • Познава и ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка;
 • Разчита основни означения, условни изображения и др. на чертежи и схеми;
 • Ползва информация от специфична справочна и каталожна литература в областта на мехатрониката.
 • Коментира възникнали проблемни ситуации в работния екип;
 • Мотивирано, точно и ясно възлага задачи и прави отчет на извършената работа – своята и на членовете на екипа
 • Познава и спазва необходимите стандарти;
 • Разчита и бързо се ориентира в различните механични, хидравлични, пневматични и електропневматични схеми
 • Познава и спазва технологичната последователност при демонтаж и монтаж на механични, хидравлични, пневматични и електрични компоненти;
 • Разпознава и правилно избира измервателните уреди.
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли, елементи и възли
 • Анализира причините за възникнали повреди в техническото оборудване;
 • Различава и назовава режимите за работа на съоръженията;
 • Познава и прилага профилактиката на техническата експлоатация на оборудването
 • Следи за експлоатационните и техническите параметри на оборудването
 • Подготвя техническото оборудване за инсталиране на софтуер
 • Проучва техническата документация на изделията (каталози, протоколи, актове и сертификати);
 • Анализира данни и взема решения относно безопасността и годността на оборудването;

ДА МОЖЕ:

 • Прилага основните правила за подготовка и обезопасяване на работното място;
 • Осигурява безопасна работа на работното място;
 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения;
 • Прилага правилно процедурите за пожарна и аварийна безопасност, използва по предназначение средствата за противопожарна защита
 • Спазва изискванията на основни стандарти, технически изисквания и др.
 • Периодично попълва данни и информация в документация
 • Изготвя протоколи, заявки и др.
 • Отговорно изпълнява поетите задължения към членовете на работния екип и клиентите;
 • Контролира и отчита изпълнението на поставените задачи, поощрява и санкционира при необходимост.
 • Използва информация от справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид;
 • Работи със специфични компютърни програмни продукти;
 • Участва в разработването на документи от технологична и конструктивна документация
 • Избира подходящи инструменти, уреди и спомагателно оборудване;
 • Проверява изправността на части за съответствие с техническите изисквания;
 • Спазва графика за периодична проверка на съоръженията;
 • Използва и съхранява правилно механични и електротехнически материали, електронни елементи, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди и др.;
 • Извършва измервания на параметри, на електрически и на неелектрически величини с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности;
 • Извършва монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по зададени схеми;
 • Проверява годността и безопасността на монтираните съставни части и цялостното оборудване, като посочва точно и изчерпателно параметрите за годност, безопасност и качество.
 • Правилно свързва уредите за отчитане на електрически и неелектрически величини
 • Правилно отчита хидравлични, пневматични и електрични величини
 • Прилага правилно методиката и технологичната последователност при оглед, диагностика и планиране на техническо обслужване;
 • Следи експлоатационните и техническите параметри на оборудването;
 • Проверява параметри и настройки;
 • Открива и локализира повреди;
 • Проверява кинематични, хидравлични, пневматични и електропневматични вериги;
 • Проверява системите за безопасност
 • Извършва периодична проверка на техническото оборудване
 • Спазва графика за периодична проверка на техническото оборудване‘
 • Проверява и прави изводи за нормална работа на механичното, хидравличното, пневматичното и електричното оборудване, като посочва параметрите за нормална работа;
 • При необходимост взема решения относно годността на оборудването;
 • Извършва необходимото техническо обслужване на съоръженията, проверява параметри и настройки
 • Инсталира специализиран софтуер;
 • Тества инсталирания софтуер за грешки;
 • Извършва периодични проверки за системни грешки на софтуера.
 • Прилага правилно методите за извършване на ремонтни дейности;
 • Проверява обезопасяването на ремонтираното съоръжение;
 • Отразява извършените дейности, включително и ремонтни, в съответната документация на фирмата;
 • Следи за спазването на сроковете за контролни проверки на уреди, подлежащи на периодичен технически контрол от оторизирани лаборатории

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Материали и заготовки16
4Техническо чертане16
5Техническа механика16
6Електротехника и електроника16
7Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Машинни елементи и проектиране64
2.Хидравлика и пневматика24
3Мехатроника32
4Машини и съоръжения с ЦПУ64
5Елементи и механизми на мехатронните системи16
6Компютърни системи16
7Компютърна периферия16
8Диагностика и контрол на мехатронните системи24
9Типови технологични процеси24
10Автоматизация на производството24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Шлосерство16
2.Стругарство16
3Заваряване24
 Общ брой на учебните часове за раздел А256
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Мехатроника200
2.Измервателна лаборатория24
3Контрол и поддържане на електрически и електронни системи24
4Диагностика на елементи на мехатронните  системи24
5Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3404
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Фрезоване60
1.1.Фрезоване теория30
1.2Фрезоване практика30
2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения60
2.1Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения теория30
2.2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top