Начало » 5211101 Шлосерство

5211101 Шлосерство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАШлосер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521110
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАШлосерство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ310
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ140
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА170
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5211101 – “Шлосерство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да използва личните предпазни средства и прилага основните правила на безопасна работа при ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения в работилница, участък и др., да не замърсява с работата си околната среда;
 • Възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност по професията, основните правила за безопасна работа;
 • И разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда;
 • Да прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария в производствения участък;
 • Да анализира ситуацията и да реагира правилно и своевременно, като не застрашава живота и здравето на себе си и на околните;
 • Да синтезира знанията и уменията по здравословни и безопасни условия на труд, като правилно организира дейността си на работното място и производствения участък;
 • Да оценява опасните ситуации и избира най-безопасния начин според неговите професионални компетенции за решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност;
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и дискутира по производствените въпроси;
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад;
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и др.;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 • Да разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да схваща основната идея в кратки и ясни послания и съобщения за изпълнение на задача на работното място;
 • Да познава основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • Да разчита конструктивната и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми до степен приложимост в практически дейности;
 • Да спазва технологиите за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес в съответните специалности;
 • Устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • Да измерва и контролира точността и качеството за провеждане на операции от технологичния процес до степен обоснован избор на измервателно средство и умения за правилното му приложение;
 • Да разбира организацията на съответното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива, с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • Предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите до степен правилен (обоснован) избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;
 • Да анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности, с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;

ДА МОЖЕ:

 • Оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • Прилага усвоените теоретични знания, използвайки различни инструменти и приспособления до степен постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • Прилага технологията за ръчно и механизирано изправяне и огъване на метал
 • Прилага технологията за обработване на металите – ръчно и машинно;
 • Прилага технологията за нитоване, спояване и полиране на металите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите и предметитеУчебни часове
ОбщоТеорияПрактика
I.Обща задължителна професионална подготовка302010
1.Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.532
2.Основи на пазарната икономика1174
3.Общи правила на трудово-правното законодателство.752
4.Бизнес – комуникации752
II.Отраслова задължителна професионална подготовка1106050
1.Металообработващи машини и инструменти302010
     2.Машинно чертане401921
3.Технологични процеси в машиностроенето201010
4.Устройство и действие на металообработващите машини1587
5.Организация на работното място1569
III.Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка1004060
1.Шлосерски машини и инструменти1587
2.Технология на специалността – шлосерство853253
IV.Избираема професионална подготовка302010
V.Производствена практика4040
Общ брой часове310140170
Scroll to Top