Начало » 5211001 Стругарство

5211001 Стругарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтругар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтругарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ310
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ140
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА170
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5211001 – “Стругарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да използва личните предпазни средства и прилага основните правила на безопасна работа при ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения в работилница, участък и др., да не замърсява с работата си околната среда;
 • Възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност по професията, основните правила за безопасна работа;
 • Да разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда;
 • Да прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария в производствения участък;
 • Да анализира ситуацията и да реагира правилно и своевременно, като не застрашава живота и здравето на себе си и на околните;
 • Да оценява опасните ситуации и избира най-безопасния начин според неговите професионални компетенции за решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност;
 • Да разбира проблема и умее да го формулира правилно;
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и дискутира по производствените въпроси;
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад;
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и др.;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 • Да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да познава основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • Да разчита конструктивната и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми до степен приложимост в практически дейности;
 • Да спазва технологиите за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес в съответните специалности;
 • Устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • Да измерва и контролира точността и качеството за провеждане на операции от технологичния процес до степен обоснован избор на измервателно средство и умения за правилното му приложение;
 • Технологията на ремонта и методите за поддържане на машините и съоръженията за обработка на металите, с цел прилагане на технологичния режим в познати ситуации;
 • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;

ДА МОЖЕ:

 • Оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • Прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията за обработка на металите, използвайки различни инструменти и приспособления до степен постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • Обработва външни и вътрешни конусни повърхнини;
 • Обработва цилиндрични и ротационни профилни повърхнини;
 • Работи с резбови ножове;
 • Обработва отвори;
 • Прорязва периферни канали;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите (предмети )ОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка302010
1.Здравословни и безопасни условия на труд532
2.Основи на пазарната икономика1174
3.Общи правила на трудово-правното законодателство752
4.Бизнес-комуникации752
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка1106050
1.Металообработващи машини и инструменти302010
2.Машинно чертане401921
3.Технологични процеси в машиностроенето201010
4.Устройство и действие на металообработващите машини1587
5.Организация на работното място532
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността “Стругарство” – 52110011004060
1.Стругови машини1587
2.Методи за обработване повърхнините на детайлите853253
ІVИзбираема професионална подготовка302010
V.Производствена практика4040
                                                                                 ВСИЧКО310140170
Scroll to Top