Начало » 5210802 Металургия на цветните метали

5210802 Металургия на цветните метали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор на металургията
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на цветните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210802
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210802 – “Металургия на цветните метали”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните и спомагателни суровини /дозиране, подготовка, съхранение;
 • предназначението, устройството и начина на работа на основните машини, апарати и съоръжения;
 • технологичния режим на работа;
 • да наблюдава, анализира и контролира технологичните процеси и познава методиките на технологичния контрол;
 • реда за ползване и водене на техническата и технологична документация;
 • изискванията по ЗБУТ;
 • екологичните изисквания за изучените производства;
 • адекватните действия при аварийни ситуации

ДА МОЖЕ:

 • да определя основните и спомагателни суровини /дозиране, подготовка, съхранение/;
 • да познава предназначението, устройството и начина на работа на основните машини, апарати и съоръжения;
 • да познава и спазва технологичния режим;
 • да наблюдава, анализира и контролира технологичните процеси и познава методиките на технологичния контрол;
 • да ползва и води техническата и технологична документация;
 • да спазва изискванията по ЗБУТ;
 • да спазва екологичните изисквания в производствения процес;
 • да действа адекватно при аварийни ситуации

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
 Обща  професионална подготовка603624
1Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд1284
2Трудово-правни и икономически знания. 12102
3ИКТ361818
   Отраслова професионална подготовка150 8466
4Мениджмънт24  186
5Металургия422418
6Леене на металите603030
7Автоматизация на производството241212
   Специфична професионална подготовка450180270
8Металургия на тежки и леки цветни метали1206060
9Металургия на благородни и редки метали60 3030
10Металография и термична обработка на металите60 3030
11Прокатно производство60 3030
12Допълнителни вторични производства в цветната металургия60 3030
  12Учебна и лабораторна практика90 90
Всичко:660300360
Scroll to Top