Начало » 5210702 Металургия на цветните метали

5210702 Металургия на цветните метали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-металург
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на цветните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210702
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА660
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210702 – “Металургия на цветните метали”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните и спомагателни суровини /дозиране, подготовка, съхранение;
 • предназначението, устройството и начина на работа на основните машини, апарати и съоръжения;
 • технологичния режим на работа;
 • да наблюдава, анализира и контролира технологичните процеси и познава методиките на технологичния контрол;
 • реда за ползване и водене на техническата и технологична документация;
 • изискванията по ЗБУТ;
 • екологичните изисквания за изучените производства;
 • адекватните действия при аварийни ситуации.

ДА МОЖЕ:

 • да определя основните и спомагателни суровини /дозиране, подготовка, съхранение/;
 • да познава предназначението, устройството и начина на работа на основните машини, апарати и съоръжения;
 • да познава и спазва технологичния режим;
 • да наблюдава, анализира и контролира технологичните процеси и познава методиките на технологичния контрол;
 • да ползва и води техническата и технологична документация;
 • да спазва изискванията по ЗБУТ;
 • да спазва екологичните изисквания в производствения процес;
 • да действа адекватно при аварийни ситуации

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

МодулиОбщоТеорияПрактика
 А.Обща  професионална подготовка603624
1Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд1284
2Трудово-правни и икономически знания. 12102
3ИКТ361818
Б.Отраслова професионална подготовка150 8466
4Мениджмънт24  186
5Металургия422418
6Леене на металите603030
7Автоматизация на производството241212
В.Специфична професионална подготовка750180570
8Металургия на тежки и леки цветни метали1206060
9Металургия на благородни и редки метали60 3030
10Металография и термична обработка на металите60 3030
11Прокатно производство60 3030
12Допълнителни вторични производства в цветната металургия60 3030
13Учебна практика по Металургия на тежки и леки цветни метали130 130
14Учебна практика по Металургия на благородни и редки метали130 130
15Учебна практика по Металография и термична обработка на металите130 130
Всичко:960300660
Scroll to Top