Начало » 5210601 Измервателна и организационна техника

5210601 Измервателна и организационна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на прецизна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИзмервателна и организационна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210601 – “Измервателна и организационна техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и ползва по предназначение лични предпазни средства
 • Обезопасява работното си място
 • Разчита основни означения, условни изобразявания и др. на чертежи и схеми
 • Познава и спазва технологичната последователност при демонтаж и монтаж на прецизна техника
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли
 • Открива и локализира повреди
 • Избира необходимите инструменти, екипировка и материали
 • Спазва технологичната последователност при изработване на детайли и възли
 • Познава метрологичните характеристики на СИ
 • Инсталира специализиран софтуер
 • Деинсталира специализиран софтуер
 • Тества инсталирания софтуер за грешки
 • Консултира клиентите за избор на уреди, машини и материали
 • Познава принципа на действие на копирна техника, печатащи и мултифункционални устройства
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли от офис техниката
 • Знае възможните причини за често срещани дефекти и начини за отстраняването им
 • Знае основните физични и механични величини и методите за тяхното измерване
 • Знае устройството и принципа на действие на СИ
 • Познава метрологичните характеристики на СИ
 • Да описват различните технологични процеси
 • Да анализират технологичните обработки и избират методи за изработка на качествени детайли
 • Приложението на специалните методи за изработване на детайли

ДА МОЖЕ:

 • Прилага правилата за безопасна работа с инструменти и материали
 • Поддържа чистотата и реда на работното си място
 • Опазва околната среда
 • Съставя протоколи и заявки
 • Периодично попълва текущи дневници
 • Намира информация в специфична справочна и каталожна литература в областта на прецизната техника
 • Спазва изискванията на основни стандарти, технически изисквания и др
 • Избира подходящите инструменти, уреди и спомагателно оборудване
 • Проверява изправността на части за съответствие с техническите изисквания
 • Почиства демонтираната прецизна техника ръчно или машинно
 • Извършва монтаж по зададени чертежи и схеми
 • Нивелира техническото оборудване с либели, нивелири и теодолити
 • Спазва графика за периодична проверка на прецизната техника
 • Извършва контрол на система от прецизни уреди по предварително зададени параметри
 • Следи експлоатационните и техническите параметри на оборудването
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли
 • Проверява електрически и механични вериги
 • Проверява системите на безопасност
 • Извършва периодична проверка на техническото оборудване
 • Спазва графика за периодична проверка на техническото оборудване
 • Подготвя работното си място
 • Извършва механична обработка на детайлите на струг, фреза и други машини или ръчно
 • Измерва точността на изработените детайли с подходящи средства за измерване (СИ)
 • Подбира СИ за решаване на конкретни метрологични задачи
 • Проверява изработените детайли за съответствие с техническата документация
 • Изготвя писмено заключение за качеството на готова продукция
 • Подготвя техническото оборудване за инсталиране на софтуера
 • Извършва периодични проверки за системни грешки на софтуера
 • Изготвя поръчки за изработване и ремонт на детайли, възли и машини
 • Изготвя фактури и издава фискални бонове с касов апарат
 • Предава готовите поръчки на клиента
 • Подбира подходящи инструменти, уреди и апаратура
 • Локализира открити повреди
 • Спазва технологичната последователност при демонтаж и монтаж
 • Извършва измервания на електрически и неелектрически величини
 • Извършва проверка на работоспособността на ремонтираната офис техника
 • Спазва последователността на методиката за проверка на средствата за измерване на физико-механични величини
 • Изготвя писмено заключение за извършената метрологична проверка
 • Да анализират свойствата на използваните материали;
 • Да анализират и проверяват резултата от технологичната обработка на конкретен детайл

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане24
4Техническа механика16
5Материали и заготовки16
6Електротехника и електроника16
7Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2120
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Елементи на фината механика16
2.Измервателна техника24
3Организационна техника     24
4Технология на прецизното производство40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3104
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Шлосерство24
2.Стругарство32
3Общи измервания56
4Измервателна и организационна техника136
5Производствена практика104
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Автоматизация на производството60
1.1.Автоматизация на производството теория30
1.2Автоматизация на производството практика30
2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения60
2.1Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения теория30
2.2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top