Начало » 5210504 Лазерна и оптична техника

5210504 Лазерна и оптична техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на прецизна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛазерна и оптична техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210504
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210504 – “Лазерна и оптична техника

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и ползва по предназначение лични предпазни средства
 • Обезопасява работното си място
 • Разчита основни означения, условни изобразявания и др. на чертежи и схеми
 • Познава и спазва технологичната последователност при демонтаж и монтаж на прецизна техника
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли
 • Открива и локализира повреди
 • Избира необходимите инструменти, екипировка и материали
 • Спазва технологичната последователност при изработване на детайли и възли
 • Познава метрологичните характеристики на СИ
 • Инсталира специализиран софтуер
 • Деинсталира специализиран софтуер
 • Тества инсталирания софтуер за грешки
 • Консултира клиентите за избор на уреди, машини и материали
 • Знае и спазва технологичните режими на обработка на оптични детайли
 • Настройва машини по предварително зададен режим на обработване
 • Разпознава и подменя дефектирали елементи от оптичната система на лазери и лазерни системи
 • Разпознава електронни елементи и блокове
 • Знае причините за често срещани дефекти в оптичните и лазерните системи и начините за тяхното отстраняване
 • Настройва оптичните възли в оптичните и лазерните системи по предварително зададени параметри

ДА МОЖЕ:

 • Прилага правилата за безопасна работа с инструменти и материали
 • Поддържа чистотата и реда на работното си място
 • Опазва околната среда
 • Съставя протоколи и заявки
 • Периодично попълва текущи дневници
 • Намира информация в специфична справочна и каталожна литература в областта на прецизната техника
 • Спазва изискванията на основни стандарти, технически изисквания и др.
 • Избира подходящите инструменти, уреди и спомагателно оборудване
 • Проверява изправността на части за съответствие с техническите изисквания
 • Почиства демонтираната прецизна техника ръчно или машинно
 • Извършва монтаж по зададени чертежи и схеми
 • Нивелира техническото оборудване с либели, нивелири и теодолити
 • Спазва графика за периодична проверка на прецизната техника
 • Извършва контрол на система от прецизни уреди по предварително зададени параметри
 • Следи експлоатационните и техническите параметри на оборудването
 • Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли
 • Проверява електрически и механични вериги
 • Проверява системите на безопасност
 • Извършва периодична проверка на техническото оборудване
 • Спазва графика за периодична проверка на техническото оборудване
 • Подготвя работното си място
 • Извършва механична обработка на детайлите на струг, фреза и други машини или ръчно
 • Измерва точността на изработените детайли с подходящи средства за измерване (СИ)
 • Подбира СИ за решаване на конкретни метрологични задачи
 • Проверява изработените детайли за съответствие с техническата документация
 • Изготвя писмено заключение за качеството на готова продукция
 • Подготвя техническото оборудване за инсталиране на софтуера
 • Извършва периодични проверки за системни грешки на софтуера
 • Изготвя поръчки за изработване и ремонт на детайли, възли и машини
 • Изготвя фактури и издава фискални бонове с касов апарат
 • Предава готовите поръчки на клиента
 • Подбира материали за изработване на заготовки
 • Подбира подходящи инструменти, уреди и машини
 • Измерва геометрични размери, отклонения от форма и разположение, механични и оптични параметри
 • Подбира подходящи инструменти, уреди и апаратура
 • Спазва технологичната последователност на демонтажа и монтажа на възли от оптични и лазерни системи
 • Измерва параметрите на електронни елементи и блокове

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Материали и заготовки16
4Техническо чертане24
5Електротехника и електроника24
6Техническа механика24
7Елементи на фината механика24
8Електронни схеми16
9Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2176
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на оптичното производство32
2Оптична техника96
3Лазерна техника88
4Проектиране на оптични и лазерни системи     24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3240
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Метална практика48
 Общ брой на учебните часове за раздел А248
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Приложни измервания88
2.Оптична техника128
3Лазерна техника64
4Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3412
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Автоматизация на производството60
1.1Автоматизация на производството теория30
1.2Автоматизация на производството практика30
2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения60
2.1Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения теория30
2.2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top