Начало » 5210416 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

5210416 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен монтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210416
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210416 – “Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка;
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност
 • Познава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава и ползва стандартите за машиностроителното производство
 • Познава измерителни и контролни инструменти
 • Познава механизма на сглобяване на машини и съоръжения
 • Познава правилата за експлоатация на оборудването
 • Познава метода за извършване на ремонт на машини и съоръжения
 • Спазва осъзнато изискванията и разпоредбите на нормативните документи
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил – ширити, сърма и нетъкан текстил, дюшеци и матраци
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за десениране на текстил
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за обработване и шаблониране на кожа
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство на изкуствена кожа
 • Описва устройството и действието на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на облекла, тапицерии, шапки от текстил и кожа
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията
 • Описва устройството и действието на банциг-гатери и банциг-машините
 • Описва устройството и действието на машините за рендосване
 • Описва устройството и действието на многооперационни машини за обработване на дървен материал
 • Описва устройството и действието на машините за изработване на плоскости и фурнири
 • Описва устройството и действието на съоръжения за изсушаване на дървен материал

ДА МОЖЕ:

 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и защита
 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
 • Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
 • Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини, инструменти и съоръжения
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места съгласно изискванията за опазване на околната среда
 • Ползва каталожна и справочна литература
 • Разчита чертежи и схеми
 • Ползва технологични карти
 • Подготвя отчети за извършена работа
 • Подготвя работното място
 • Ползва измерителни и контролни инструменти
 • Настройва и ползва апаратура за диагностика на машините и съоръженията
 • Извършва почистване и смазване на машините и съоръженията
 • Спазва технологичната последователност при извършване на диагностиката
 • Съставя ведомост на дефектите
 • Подготвя работното място
 • Избира необходимите инструменти, екипировка и материали
 • Прилага технологичната последователност при разглобяване и сглобяване
 • Изпълнява основните шлосерски операции
 • Проверява годността на монтираните детайли, възли и машини
 • Подготвя работното място
 • Ползва техническото оборудване
 • Спазва правилата за експлоатация
 • Следи за експлоатационните показатели и параметри
 • Подготвя работното място
 • Разчита чертежи и схеми
 • Избира необходимите инструменти и приспособления
 • Заявява резервни части и материали
 • Извършва ремонта в технологичната последователност
 • Извършва подмяна на детайли и възли
 • Спазва графика на ремонтната дейност
 • Обяснява икономическите взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия
 • Прилага договорните отношения между работодател и работник
 • Осмисля своята роля в дейността на фирмата
 • Прави отчет за извършената работа и изразходвани материали
 • Осъзнава нуждата от актуализиране и/или повишаване квалификацията си
 • Осъществява ефективна комуникация с колеги и с прекия си ръководител
 • Изпълнява пълноценно и отговорно задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях при необходимост
 • Поема отговорността за качествено изпълнение в срок на работата
 • Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията
 • Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията
 • Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините, линиите и съоръженията
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, линиите и съоръженията
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане и монтиране на машините и съоръженията
 • Избира и прилага методите за монтиране, техническо обслужване и поддържане на банциг-гатери и банциг-машини
 • Извършва сглобяване и разглобяване на банциг-гатери и банциг-машини

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане24
4Материали и заготовки16
5Техническо чертане16
6Електротехника и електроника16
7Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2120
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения16
2.Суровини и материали8
3Машини и съоръжения в промишлеността40
4Технология на производствoто в промишлеността32
5Автоматизация на производството8
 Общ брой на учебните часове за раздел А3104
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1. Шлосерство24
2.Стругарство24
3Заваряване24
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Сглобяване и ремонт на съединения32
2Технология на производствата64
3Ремонт на машини и съоръжения40
4Производствена практика144
Общ брой на учебните часове за раздел А3280
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Фрезоване60
1.1Фрезоване теория30
1.2Фрезоване практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top