Начало » 5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен монтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210415
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210415 – “Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка;
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност
 • Познава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава и ползва стандартите за машиностроителното производство
 • Познава измерителни и контролни инструменти
 • Познава механизма на сглобяване на машини и съоръжения
 • Познава правилата за експлоатация на оборудването
 • Познава метода за извършване на ремонт на машини и съоръжения
 • Спазва осъзнато изискванията и разпоредбите на нормативните документи
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за смилане, смесване, филтриране и отделяне на химически материали, получаване на киселини и основи, бои, лепила, лакове, петрол и петролни продукти, брикети и дървени въглища, синтетични влакна, изкуствени торове
 • Описва устройството и действието на машините, инсталациите и съоръженията
 • Описва устройството и действието на машините, съоръженията и линиите за производство и преработване на месо, риба, мляко, плодове, зеленчуци и други продукти
 • Описва устройството и действието на машините, съоръженията и линиите (вино, бира; оцет, олио и зехтин)
 • Описва устройството и действието на машините, съоръженията и линиите за обработване и пакетиране на различни видове хранителни продукти

ДА МОЖЕ:

 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и защита
 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
 • Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
 • Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини, инструменти и съоръжения
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места съгласно изискванията за опазване на околната среда
 • Ползва каталожна и справочна литература
 • Разчита чертежи и схеми
 • Ползва технологични карти
 • Подготвя отчети за извършена работа
 • Подготвя работното място
 • Ползва измерителни и контролни инструменти
 • Настройва и ползва апаратура за диагностика на машините и съоръженията
 • Извършва почистване и смазване на машините и съоръженията
 • Спазва технологичната последователност при извършване на диагностиката
 • Съставя ведомост на дефектите
 • Подготвя работното място
 • Избира необходимите инструменти, екипировка и материали
 • Прилага технологичната последователност при разглобяване и сглобяване
 • Изпълнява основните шлосерски операции
 • Проверява годността на монтираните детайли, възли и машини
 • Подготвя работното място
 • Ползва техническото оборудване
 • Спазва правилата за експлоатация
 • Следи за експлоатационните показатели и параметри
 • Подготвя работното място
 • Разчита чертежи и схеми
 • Избира необходимите инструменти и приспособления
 • Заявява резервни части и материали
 • Извършва ремонта в технологичната последователност
 • Извършва подмяна на детайли и възли
 • Спазва графика на ремонтната дейност
 • Обяснява икономическите взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия
 • Прилага договорните отношения между работодател и работник
 • Осмисля своята роля в дейността на фирмата
 • Прави отчет за извършената работа и изразходвани материали
 • Осъзнава нуждата от актуализиране и/или повишаване квалификацията си
 • Осъществява ефективна комуникация с колеги и с прекия си ръководител
 • Изпълнява пълноценно и отговорно задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях при необходимост
 • Поема отговорността за качествено изпълнение в срок на работата
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталациите и съоръженията
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталациите и съоръженията
 • Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
 • Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите
 • Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
 • Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите
 • Избира и прилага методи за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
 • Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2..Информационни и комуникационни технологии16
3Материали и заготовки16
4Техническо чертане24
5Техническа механика16
6Електротехника и електроника16
7Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2120
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на производствата24
2.Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения16
3Металорежещи машини и инструменти16
4Машини и апарати в химическата и хранителво-вкусовата промишленост32
5Диагностика и ремонт16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3104
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1. Шлосерство24
2Стругарство24
3Заваряване24
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Сглобяване и ремонт на съединения32
2Специалността104
3Производствена практика144
Общ брой на учебните часове за раздел А3280
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Фрезоване60
1.1Фрезоване теория30
1.2Фрезоване практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top