Начало » 5210414 Металообработващи машини

5210414 Металообработващи машини

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен монтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталообработващи машини
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210414
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ290
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА370
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210414 – “Металообработващи машини”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • опазва околната среда;
 • знае и спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството и ремонта на детайли, възли, механизми, машини и съоръжения;
 • участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа;
 • да отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 • осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител;
 • разбира своята роля в дейността на предприятието и се старае да повишава квалификацията си;
 • намира информация с помощта на компютър и работи с текстообработваща програма. спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в металообработването, машиностроителното производство и опазването на околната среда;
 • разбира организацията и технологичните методи за производство на заготовки в металообработването;
 • разбира организацията и технологичните методи за изработване на детайли в машиностроителното производство;
 • познава екологичните особености и изисквания в металообработването и в машиностроителното производство;
 • описва устройството, действието и приложението на металорежещи и металообработващи машини и съоръжения;
 • работи и контролира с инструменти, измервателни уреди, апаратура и екипировка при сглобяване, разглобяване и ремонт на изделия;
 • разчита техническа и технологична документация;
 • намира информация в интернет и я съхранявапознава технологичните особености на шлосерските операции, използваните шлосерски инструменти и техники за прилагането им;
 • организира рационално работното си място за извършването на ефективна и безопасна шлосерска обработка или работа по монтаж, демонтаж и ремонт на машини и съоръжения;
 • има изградена представа за структурата (носещи елементи, работни и спомагателни органи, системи за задвижване и управление) на машини, съоръжения, автоматични линии, инсталации, приспособления и друг вид специфично оборудване;
 • познава и прилага технологии за сглобяване на съединения и механизми;
 • разглобява и ремонтира възли, съединения и механизми, като спазва технологичната последователност;
 • организира дейностите по инсталиране на машини, съоръжения и инсталации в производствен участък;
 • знае и прилага изискванията за провеждане на планови ремонти и за техническо обслужване по време на между ремонтните периоди

ДА МОЖЕ:

 • Ремонтира универсални металорежещи машини;
 • Ремонтира машини за нарязване на: резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им;
 • Ремонтира машини, принадлежности, системи и механизми в хидро- и пневмотехниката;
 • Ремонтира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 №НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ      Теория  Практика  Общо
АЗадължителна професионална подготовка  24 24
1Здравословни и безопасни условия за труд12 12
2Икономика12 12
БОтраслова професионална подготовка  9648144
3Чужд език по професията 2424
4Техническо чертане 2424
5Материали и заготовки24 24
6Техническа механика24 24
7Електротехника и електроника24 24
8Приложни програмни продукти24 24
ВСпецифична професионална подготовка  172322492
9Технология на ремонта и сглобяване на машини и съоръжения326496
10Металорежещи машини и инструменти32 32
11Диагностика и контрол18 18
12Технология на машиностроенето24 24
13Настройване, изпитване и експлоатация на металорежещи машини3272104
14Общо метална практика – шлосерство и стругарство и заваряване 7272
15Сглобяване и ремонт на машини и механизми 3030
16Измервателна лаборатория 2424
17Технологични процеси в машиностроенето32 32
18Производствена практика 6060
 ОБЩО290370660
Scroll to Top