Начало » 5210403 Машини и съоръжения в металургията

5210403 Машини и съоръжения в металургията

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен монтьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения в металургията
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210403
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ675
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ324
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА351
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210403 – “Машини и съоръжения в металургията”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • означенията на основните машиностроителни материали;
 • физико-механичните свойства на основните машиностроителни материали и приложението им;
 • устройството и действието на механизмите на металургичните агрегати;
 • методите за възстановяване на частите на металургичните агрегати;
 • видовете ремонти;
 • видовете измервателни инструменти и машини;
 • предназначението, областите на приложение и начините на безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в металургията.

ДА МОЖЕ:

 • да разчита чертежи и схеми;
 • да разчита технологична документация;
 • да работи със справочна литература;
 • да сглобява и ремонтира машини и съоръжения в металургията, като използва различни инструенти и приспособления;
 • да познава технологията на ремонта и методите за поддържане на машините и  съоръженията в металургията с цел прилагане на технологичния режим в познати ситуации;
 • да прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините в  металургията, използвайки различни инструменти и приспособления;
 • да анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място  с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • да оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

NНАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛАТеорияПрактикаОбщо
 Обща професионална подготовка42 42
1.Здравословни и безопасни условия на труд12   12
2.Икономика12 12
3.Чуждоезикова подготовка6 6
4.Компютърна техника и технология12 12
 Отраслова професионална подготовка144 144
1.Техническо чертане48 48
2.Материали и заготовки27 27
3.Техническа механика42 42
4.Електротехника и електроника27 27
 Специфична професионална подготовка138351489
1.Технология на сглобяване и ремонт на машини и съоръжения84171255
2.Металургични агрегати5472126
3.Общометална практика 9090
4.Практика – производствена 1818
                                     ОБЩО324351675
Scroll to Top